104 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 104η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

104η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

ΠEMΠTH 29 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣEΠTEMBPIOY 2011, ΩPA 19:00

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

 

Τα βιβλία εκτίθενται από το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τρίτη 27 Σεπτεμβίου και την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, την 29 Σεπτεμβρίου και την 30 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Έναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6944 25 63 69)

 

A HMEPA

1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-20]

1          ΗΣΥΧΙΟΥ ΛΕΞΙΚΟΝ, CUM Variis Doctorum virorum Notis […], Lugd. Batav. et Roterd. Ex Officina HACKIANA 1668. Πρώτη νέα έκδοση έπειτα από την έκδοση του Άλδου (1520, σε επιμ. Μ. Μουσούρου) επιμελημένο από τον C. Schrevelio (και με σχόλια των Junii, Scalieri, Salmasii, Palmerii, Guieti, Sopingii, Cocceii, Gronovii, Tanaq. Fabri κ.ά.). Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα κόκκινο, αποκολλημένο καπάκι από την ράχη, χρήζει επιδιόρθωσης, σ. 1003.          350-450

2          LAMBERTI BOS, ELLIPSES GRAECAE, SIVE, DE VOCIBUS QUAE IN SERMONE GRAECO PER ELLIPSIN SUPPRIMUNTUR, empensis JO. CHRIST. MARTINI, Lipsiae 1728. Με προμετωπίδα μία ολοσέλιδη χαλκογραφία: Λόγιος γράφει με πένα στο studiolo του περιτριγυρισμένος από βιβλία. Πρωτότυπο χρηστικό λεξικό ελληνικών λέξεων (φράσεων, προθέσεων κ.ά.) που συχνά παραλείπουν οι Αρχαίοι και Χριστιανοί συγγραφείς, ως ευκόλως εννοούμενες (κατά το σχήμα της έλλειψης). Πλούσιο σε παραθέματα και σχόλια κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σχ. 12ο, βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 432+index.            150-250

3          ΓΑΖΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ προς χρήσιν ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, Α’ έκδοση, Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή, τ. 3, τόμος 1ος Α-Θ, τόμος 2ος Ι-Π, τόμος 3ος Ρ-Ω, τυπ. Μιχαήλ Γλυκύ του εξ Ιωαννίνων, 1809-1812-1816. Τόμος 1ος σ. κ’+στ’ 1944+1σ.λ.+1 πίνακας (χαλκογραφία, πορτρέτο του Άνθιμου Γαζή), [βλ. Ηλιού 1809.2]. Τόμος 2ος σ. 2φ.+στ’ 1774+1σ.λ., [βλ. Ηλιού 1812.5]. Τόμος             3ος σ. 4χ.α.+στ’ 1-1312+στ’.1-76+1-41+1σ.λ., [βλ. Ηλιού 1816.11]. Σχ. 4ο μεγάλο, σύγχρονη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, κάποιες σελ. με μικρές επιδιορθώσεις, άκοπα αντίτυπα. (3)   900-1600

4          ΧΡΗΣΤΙΔΗ Μ., ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ, Περιέχον Υποδείγματα επιστολών καθ’ όλα τα είδη και προς διάφορα πρόσωπα. Σύντομον τιτλογραφίαν των τε Εκκλησιαστικών και πολιτικών αξιωμάτων. Έκθεσιν των Θρόνων των Αρχιερέων τε και των Επισκόπων. Εν Βουκουρεστίω. Εκ του Τυπογραφείου Ηλιάδου και Χρηστίδων, 1837. Με ολοσέλιδη λιθογραφία που αφιερώνεται στον “Ηγεμόνα Αλέξανδρο Δημ. Γκίκα Βοεβόδα”. Λείπει η σελ. τίτλου. [βλ. Ηλιού – Πολέμη 1837]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρές φθορές, ίχνη υγρασίας, σ. 496.       90-140

5          RENAN ERNEST, ECLAIRCISSEMENTS TIRES DES LANGUES SEMITIQUES sur QUELQUES POINTS DE LA PRONONCIATION GRECQUE, Paris, chez Franck, 1849. Σ. 36.     40-80

6          ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, συντεθέν μεν υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου επί τη βάσει πάντων των άχρι τούδε εκδεδομένων Ελληνικών Λεξικών ιδίως δε του εν Παρισίοις εκδιδομένου ΘΗΣΑΥΡΟΥ του ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, εκδοθέν στερεοτύπως υπό Ανδρέου Κορομηλά, 1852. Με την αφιέρωση στον Όθωνα που συνήθως λείπει. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 1592 + ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣΙΝ ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ σ. 197.      180-250

7          [BRUNET], DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ANCIENNE ET MODERNE a l’usage DU LIBRAIRE ET DE L’AMATEUR DE LIVRES […] par UN BIBLIOPHILE, libr. Firmin Didot, Paris 1870. Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές στη ράχη, σ. 1591.      60-70

8          ΚΡΟΥΣΙΟΣ – ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Ι., ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ περιέχον πάσας τας ευρισκομένας λέξεις ΠΑΡ’ ΟΜΗΡΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΟΜΗΡΙΔΑΙΣ μετά διαφωτίσεως του οικιακού, θρησκευτικού,            πολιτικού και πολεμικού βίου των Ηρωικών Χρόνων… συνταχθέν υπό Κρουσίου… εκ δε της Γερμανικής εκδόσεως διασκευασθέν χάριν των Ελλήνων υπό Ι. Πανταζίδου, εκδ. Ανδρέας Κορομηλάς, Εν Κωνσταντινουπόλει 1874. Φαγωμένο το κατώτατο σημείο στη ράχη, δεν επηρεάζει το κείμενο, βιβλιοδ. εποχής, σ. 720.          90-100

9          ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Δ. ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ & ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1884. Φθορές στα πρώτα φύλλα. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 1592+Λεξικόν των Κυρίων Ονομάτων σ. 197.     50-80

10        LEGRAND EMILE, NOUVEAU DICTIONNAIRE FRANCAIS GREC MODERNE, contenant les termes da la langue parlee et de la langue ecrite, Paris [1885]. Σχ. 12ο, σ. 870.        60-80

11        ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝ., ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ, η λαλούμενη γλώσσα και καθ’ ύλην και κατ’ είδος είνε τέκνον της Αρχαίας, η γραφομένη είνε αυτή η λαλούμενη συμπεπληρωμένη, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΣ, τυπ. Παρακευά Λεώνη, 1904. Με αφιέρωση του σ. σ. 92.            50-60

12        ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ήτοι ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ, αρχαίαι Πελασγικαί Επιγραφαί Λήμνου, Κρήτης, Ετρουσκικαί, Χετιτικαί, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1912. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 871           80-120

13        ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝ., Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ, εν Αλεξανδρεία, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1929. Σκισμένο οπισθόφυλλο. σ. 110+5.         40-50

14        “Ο ΕΛΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝΤΙΣΤΗΣ” Δίμηνον Όργανον των Ελλήνων Εσπεραντιστών, αριθ. 140 & 141, έτος 38ον, 1946 (δύο τεύχη), Ιδιοκτησία Α.Α. Σταματιάδου. (2)   40-50

15        ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Δ., ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, σε 9 τόμους (= πλήρες), εκδ. “Πρόοδος” [1953]. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σ. 52+960.         1-…

16        [DVORETSKY J. (ΝΤΒΟΡΕΤΣΚΙ Ι.)], ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ – ΡΩΣΙΚΗΣ, τ. 2, Μόσχα 1958, Α’ έκδοση (δεν επανεκδόθηκε). Θεωρείται το πληρέστερο. Χωρίς ράχες, σπασμένα καπάκια, χρήζει συντήρησης, λείπουν οι σελ. 7-12. σ. 1902. (2)      50-100

17        POKORNY JULIUS, INDOGERMANISCHES ETYMOLOGISCHES WORTERBUCH, (τόμοι 1ος & 2ος), Munchen [1959]. σ. 1183+495. (2)      65-100

18        ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΩΝ ΡΕΜΠΕΤΗΔΩΝ, ανάτυπο από το βιβλίο “Ρεμπέτικα Τραγούδια” Αθήνα 1968. σ. 99-111.  30-50

19        “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ”, Επιμέλεια Βιβλιογραφική Εταιρεία της Ελλάδος, τ. 4, τα έτη 1972, 1973, 1976, 1977 (λείπουν 1974 & 1975). Δεμ. (4) 160-260

20        MEYER GUSTAV, ETYMOLOGISCHES WORTERBUCH DER ALBANESISCHEN SPRACHE, Πανομοιότυπο της Α’ έκδ. (Strassburg 1881), Leipzig 1982. Ετυμολογικό λεξικό της Αλβανικής γλώσσας. Δεμ., σ. 526.     60-80

Βλέπε και: 79, 638

 

3. TYΠOΓPAΦIA – BIBΛIOΛOΓIA – BIBΛIOΓPAΦIA – KATAΣTATIKA [21-31]

21        ΖΑΒΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝ., ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ ή ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ, εκδοθέν υπό Γεωργίου Π. Κρέμου, τυπ. Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1872. Ιστορική, βιογραφική και βιβλιογραφική γραμματολογία των (νεο)ελληνικών γραμμάτων μετά την Άλωση. Δεμ., σ. 562.     150-200

22        MASPERO G., HISTOIRE ANCIENNE DES PEUPLES DE L’ORIENT, lib. Hachette, Paris 1878. Βλέπε στις σελ. 570-608 “Ecritures Du Monde Oriental”, γραφές και πίνακες Αλφαβήτων (ιερογλυφικά, ελληνικά κ.ά.). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 658.         50-60

23        HORNE HERBERT, THE BINDING OF BOOKS, An essay in the history of Gold-Tooled Bindings, London 1894. Ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη, σ. 224.        90-180

23β      [EΛΛHNIKA XEIPOΓPAΦA ΣTH POYMANIA] CATALOGUL MANUSCRISELOR GRECESTI, Bucuresti 1940 [μαζί] MANUSCRISELE GRECESCI DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE, Bucuresci 1900.            1-…

24        [Εφημερίς “ΠΑΤΡΙΣ” Αθηνών] Πιστοποιητικόν της εφημερίδος, βεβαιώνει ότι ο Χρ. Σ. Χουρμούζιος είναι αντιπρόσωπος και ανταποκριτής της “Πατρίδος” Αθήνα, 27 Δεκ. 1919. Παρουσιασθέν εις την Υπηρεσίαν Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών δια την νομιμοποίησιν της κειμένης υπογραφής του κ. Δ. Λαμπράκη, διευθυντού της εφημερίδος, 30 Δεκ. 1919. Θεώρηση υπογραφής κ. Ι. Κολοκοτρώνης, διευθυντής της Υπηρεσίας Τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Βρεταννικόν Προξενείον της Αυτού Μεγαλειότητος, Πειραιεύς, 31 Δεκ. 1919, υπογραφή “Ο Ενεργών Πρόξενος”. σ. 2. Διαστάσεις [18×13,5]         70-80

25        “ΤΑ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ 1903-1922”, Πανηγυρικό τεύχος, ομιλητές: Κωστής Παλαμάς, Ηλίας Βουτιερίδης, Ρήγας Γκόλφης, Πέτρος Χάρης, Δ. Γληνός, Κώστας Παρορίτης, κ.ά. Εκδ. Εταιρία “Τύπος”, [1922]. Βιομηχανική βιβλιοδ., σ. 64.   40-80

26        ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜ., ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, πρόλογος Γ. Χαριτάκη, 1934. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΥ, συγκριτική μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Πνευματικής Συνεργασίας της Κ.Τ.Ε., 1935. (2)            40-60

27        [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ] Δωρηθέντος εις τον Δήμον Πειραιώς υπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, Πειραιεύς 1959. σ. 34. 30-40

28        ROBERTS R.J., THE GREEK PRESS AT CONSTANTINOPLE IN 1627 AND ITS ANTECEDENTS, London 1967, The Bibliographical Society, 1967. σ. 43.            60-65

29        ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ., ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ανάτυπο από τη “Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1967”, έκδ. 1967. Σ. 9.        25-35

30        DANIEL ODILE, ALBANIE: UNE BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE, Editions du Centre Nationale de la Recherche Scientifique, Paris [1978 περ.]. σ. 616.        35-50

31        ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, εκδόσεις ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’ αι. (1523-1800), 1994. σ. 371. Mε φωτογραφίες.     20-30

Βλέπε και: 330, 738, 530, 800, 326

 

 

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [32-44]

32        ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝ, Ο ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ Ή ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ, βιβλιοπ. Γ. Σεϊτανίδου, εν Κωνσταντινουπόλει 1872. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 399.  70-140

33        ΧΛΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜ., ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ήτοι ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΖΩΩΝ, εν Κωνσταντινουπόλει 1875. Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 180.   60-120

34        [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ] Δίπλωμα του 1877 (αρ. 69). Απονεμήθηκε στον Β. Σταματελόπουλο εκ Γορτυνίας για την ολοκλήρωση των μαθημάτων (1873-1877) του Χωρομετρικού Τμήματος. Οπισθίως αναγράφονται αναλυτικά τα μαθήματα (Αρχιτεκτονική, Γεφυροδοποιία, Χωροστάθμησις, Υδραυλική, Φυσική κ.ά.) με βαθμολογία στην κλίμακα του 100. Με διακοσμητικό λιθόγραφο κόσμημα, σφραγίδες επίσημες και υπογραφή του Διευθυντή Μαυρογιάννη. Διαστάσεις [41,5×30 εκ.]   100-200

35        [ΑΙΣΩΠΟΣ] ΟΙ 150 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ, ΑΙΣΩΠΟΥ, ΞΕΝΟΙ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ, Γιάννη Περγιαλίτη, εκδ. Άγκυρας, 1916. [μαζί] ΑΙΣΩΠΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ, καμωμένοι σε στίχους από τον Νίκο Παπαγεωργίου για τα Δημοτικά Σχολεία, “Τα Μουσικά Χρονικά”, 1931. (2)           45-60

36        [ΒΥΡΩΝ] Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ, υπό του Αθήνησι Πανεπιστημίου, 1824-1924. Ελληνο-αγγλική έκδοση. Σχ. 4ο μεγάλο, σ. 75.         50-80

37        [ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ.] “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ”, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑ-ΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921, Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, τόμος Γ’, “ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ”, τυπ. και έκδ. Ιωάν. Χρ. Χατζηιωάννου, 1925. Πλούσια εικονογράφηση, κυρίως εντός κειμένου. Σχ. φύλλου μικρό, κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, σ. 246. 250-300

38        ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ, Διασκευή και εκλογή υπό ΒΕΡΤΑΣ Σ. ΛΕΚΑ, εκδ. “Ελευθερουδάκης”, [1931]. σ. 223.            50-60

39        ΤΖΟΝΕΣ ΤΖΟΕ, ΤΟΜ ΜΙΞ Ο ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ, μυθιστόρημα με τα αφάνταστα κατορθώματα του κοσμαγάπητου ήρωος Τομ Μιξ και με πλήθος ολοσέλιδων εικόνων, εκδ. “Αστήρ”, [χ.χ., έκδ. 1931-1932 περ.]. (Μυθιστόρημα εκδιδόμενο σε συνέχειες, 45 φύλλα δεμένα μαζί και πρόλογος στην αρχή). Χωρίς ιδιαίτερο εξώφυλλο. σ. 368.      70-120

40        “ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ”, Από τα Αριστουργήματα των Μεγαλύτερων Συγγραφέων του Κόσμου, Α’ έκδοση Μ. Πεχλιβανίδη, 43 τεύχη, [1950 περ.] έγχρωμα λιθόγραφα εξώφυλλα και περιεχόμενο. (43)            130-150

41        “Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ” Βιβλιοθήκη Μορφωτικών Περιπετειών, έκδ. Αδελφών Γ. Ρόδη. Σειρά 2 τόμων, εικονογραφημένα τεύχη, αρ. 1-41, με τα πολύχρωμα εξώφυλλά τους, [1953-1954 περ.]. (2)          120-180

42        [ΔEKA ΠAIΔIKA BIBΛIA των εκδόσεων Ν. ΑΛΙΚΙΩΤΗ], ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ, “ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ”, έκδ. 1955. [μαζί] VALDOR, “ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ”, έκδ. 1955. [μαζί] MAPK TOYAIN, “ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΖΗΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟ”, έκδ. 1953. [μαζί] CH. TRITTEN, “ΡΙΧΑΡΔΟΣ Ο ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΣ”, έκδ. 1954. [μαζί] ΑΝΤΕΡΣΕΝ, “ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 17 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ”, έκδ. 1953. [μαζί] 5 ακόμη. (10)     70-85

43        [ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ] Η ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ, εκδ. “Αστέρος”, 1953. Εικονογράφηση Ε. Σπυρίδωνος. [μαζί] Η ΑΛΕΠΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑ, εκδ. “Αστέρος”, εικονογραφημένο. [μαζί] ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ, εκδ. “Αστέρος”, εικονογραφημένο. [μαζί] ΜΙΑ ΜΑΪΜΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ, εκδ. “Αστέρος”, εικονογραφημένο. [μαζί] Ο ΤΟΤΟΣ ΚΙ Ο ΑΡΑΠΑΚΟΣ, εκδ. “Αστέρος”, εικονογραφημένο. (5)          50-60

44        “ΜΑΣΚΑ”, Δεκαπενθήμερο Εικονογραφημένο Περιοδικό Ποικίλης Ύλης, εκδότης – ιδιοκτήτης Σπ. Δαρεμάς, Β’ περίοδος, 85 τεύχη [1960 περ.]. Έγχρωμα εξώφυλλα. (85)      170-180

Βλέπε και: 818, 168, 641, 401, 413, 416, 578, 74, 193

 

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [45-51]

45        “THE ATHENIAN BOY” SECOND WORLD CONFERENCE OF Y.M.C.A. WORKERS AMONG BOYS, Austria 1923. (Μελέτη της ζωής των αγοριών στην Αθήνα του 1923 από τον οργανισμό Y.M.C.A.). σ. 32.            40-50

46        [ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ] ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1904-1929, έκδ. 1929. Με φωτ. εντός κειμένου, (ιστορία ίδρυσης, κανονισμός κ.ά.). Αποκολλημένο οπισθόφυλλο, σ. 125.                           60-80

47        ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΣΗΦ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, τυπ. Ν. Τιλπέρογλου, 1929. Με πίνακες Μηνιαίων Μισθοδοτικών Καταστάσεων. Λινόδετο, σ. 294.  30-40

48        ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μ., ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, έκδ. 1934. σ. 44. [μαζί του ιδίου] Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ, για συγγραφείς, εκδότες και τον καθένα που γράφει τη δημοτική, έκδ. 1948. σ. 52. (2)      20-30

49        ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, (ο σ. υπήρξε Master of Arts, C.R.C.F. Doctor of Philosophy, New York University). Θεσσαλονίκη 1935. σ. 96         20-30

50        [ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ] Λιθόγραφος, έγχρωμος πίνακας, 1938, “Γενικόν Διάγραμμα του Καταστατικού”. Διαστάσεις [56,5×66 εκ.].     30-40

51        “Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”, Διαφημιστική αφισέτα, σε σκληρό χαρτόνι, έγχρωμη, του δεκαπενθήμερου περιοδικού “Η Ζωή του Παιδιού”, [χ.χ., 1970 περ.]. Διαστάσεις [31×19,7 εκ.].         30-35

Βλέπε και: 627, 630, 592, 262, 33

 

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [52-62]

52        [ΠΛΑΤΩΝ] ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΙΩΑΝ., Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ, τόμος Α’, Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, Εν Μυτιλήνη, τυπ. “Ο Αστήρ”, Μ. Νικολαΐδου, 1910. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 626.       100-150

53        [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ] DARWIN CH., ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, μτφρ. Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, εκδ. Γ.Δ. Φέξη, 1915. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 583.   50-70

54        ΣΚΛΗΡΟΣ Γ., ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ, εκδ. Σοσιαλιστικού Κέντρου, 1922. σ. 70. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Αλεξάνδρεια 1919. σ. 156. [δεμ. μαζί] ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ, τριμηνιαίον περιοδικόν, διευθυνόμενο υπό Α. Ελευθερίου και Δημ. Τσάκωνα, τεύχη 1-4. σ. 208.       70-90

55        [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] “Δίπλωμα Εταίρου”, Ι. Μπίστης, εν Αθήναις τη 14 Ιανουαρίου 1926. Υπογραφή Ι.Γ. Κούμαρης (Ο Γενικός Γραμματεύς) και στρογγυλή κόκκινη σφραγίδα της εταιρείας. Πρωτότυπα διακοσμημένο με πρόσοψη αρχαιοελληνικού ναού με κολώνες και άλλα σύμβολα από τον αιγυπτιακό πολιτισμό. Διαστάσεις [34×48 εκ]            50-80

56        ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ, κριτική των συστατικών αυτής στοιχείων, εκδ. Κ.Σ. Παπαδογιάννη, 1932. Φθαρμένη βιβλιοδ., λείπει το οπισθόφυλλο. σ. 207.     35-40

57        ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜ., “ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” περιοδικόν εκδιδόμενον υπό Δημ. Γ. Μωραΐτου, τυπ. Γ.Η. Καλέργη, 6 τεύχη (συρραμμένα μαζί), τόμος Α’, 1932. σ. 244.        40-70

58        ΥΠΕΡΕΑΛΙΣΜΟΣ Α’, Απόδοση: BRETON-ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ, Ο. ΚΑΝΕΛΛΗ-CREVEL, DALI D.-ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΕΛΥΤΗ-ELLUARD, JUGNET-ΡΗΤΟΡΙΔΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΗ-PERET, PRASSINOS-ΚΑΛΑΜΑΡΗ, ΡΗΤΟΡΙΔΗ-ROSEY, ΤΖΑΡΑ-ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, εκδ. Γκοβόστη, [χ.χ.], (δεν ακολούθησε Υπερρεαλισμός Β’). Οξειδώσεις στα εξώφυλλα. σ. 66.      50-100

59        ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ ΜΑΡΙΑ, Η ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΦΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΔΓΑΡ ΠΟΕ, μελέτη ψυχαναλυτική, μτφρ. Άλλυ Δρακουλίδη, πρόλογος Ανδρέα Εμπειρίκου, εκδ. “Κορυδαλού”, 1943. σ. 61. 30-40

60        ΚΟΥΡΕΤΑΣ Δ., ΑΝΩΜΑΛΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΔΡΑΜΑ ψυχαναλυτική και ψυχοπαθολογική μελέτη, πρόλογος υπό George Meautis, έκδ. της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Ομάδος, 1951. σ. 327.            50-60

61        DEONNA WALDEMAR, LE SYMBOLISME DE L’OEIL, (Ecole Francaise D’Athenes), edit. E. De Boccard, Paris 1965. σ. 321.      40-50

62        ΜΠΑΓΙΟΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΣΤΟΝ SARTRE, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1976. Πολυγραφημένο. σ. 270.         40-70

Βλέπε και: 94, 867, 821, 750, 929, 688, 63, 68

 

9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [63-78]

63        [DUPUIS Charles-Francois] ORIGINE DE TOUS LES CULTES, OU RELIGION UNIVERSELLE, par DUPUIS, chez H. Agasse, Paris, L’an III de la Republique [έτος 1795], τ. 3. Ο σ., ενεργό μέλος της Γαλλικής Επανάστασης, εξετάζει και εξηγεί ως ορθολογιστής τις διαφορετικές θρησκείες μέσα από ένα θετικιστικό, επιστημονικό πρίσμα. (Αναφορές σε: Ελληνική Μυθολογία – Θρησκεία, Μυστήρια, Χριστιανισμός). Ο 3ος τόμος περιέχει Μετεωρολογικά και Αστρονομία (La Sphere). Απουσιάζουν οι περισσότεροι από τους 22 αναδιπλούμενους πίνακες. Άκοπο. Βιβλιοδ. εποχής, περγαμηνές ράχες, εκδορές στα καπάκια και φθορές σε ορισμένες γωνίες. (3)            450-650

64        [ΦΩΤΙΟΣ – Σ.Κ. ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ] ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΦΩΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, Ή ΛΟΓΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓH, ΕΝ Η ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ, Εκ Κώδηκος της κατά τον Άθωνα Μεγάλης Λαύρας, εκδιδόντος ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Κ. ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, τυπ. Φ. Καραμπίνου και Κ. Βάφα, 1858. Πίναξ λέξεων, κατάλογος φιλόκαλων συνδρομητών (Αγ. Όρος, Ιάσιο, Κάιρο, Σύρος κ.ά.). Ο σ. ήταν ιατρός χειρουργός. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 416.            400-600

65        “ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ”, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, εκδιδόμενον κατά μήνα υπό Κωνσταντίνου Κόντογλου, έτος Ζ’ 1863, τυπ. Ιω. Κασσανδρέως και Σας. σ. 575.       60-70

66        ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΤ., ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ προς μόρφωσιν Χριστιανικών Αρετών ήτοι Ομιλίαι, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1865-1870, τ. 5 (Α’ – Ε’). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες. (5)   120-150

67        ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ από της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, τυπ. Όθωνος Βιγάνδου, εν Λειψία 1867. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 174. [δεμ. μαζί] ΟΙ ΚΛΕΠΤΑΙ, μελόδραμα εις δύο πράξεις διηρημένον, τυπ. του Αυστριακού Λόυδ, εν Τεργέστη 1866. σ. 38. Βιβλιοδ. εποχής.            60-70

68        ΜΑΚΡΑΚΗΣ Λ., ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΤΟΥ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΝ Ή Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, μτφρ. υπό Α. Λεκατσά, τόμος 1ος & 2ος (δεμένοι αντίστροφα), τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1867-1869. (Λείπει η σελ. τίτλου του 1ου τόμου, εκδ. 1867). Με κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 230+168.          60-80

69        ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝ ΚΑΜ., Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΗ ΦΥΣΕΙ, μτφρ. Αικατερίνης Ι. Ζάρκου, 1878. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 606.     60-90

70        Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑTA ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ, εν Βασιλεία, δαπάνη του Φιλοβιβλικού Συλλόγου, 1880. Στηριγμένο στην 8η έκδοση του Tischendorf. Με τη συνδρομή του Dr. Marulis (από τις Σέρρες Μακεδονίας). Με ex libris. Καλλιτεχνική βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη με γωνίες, σ. 685+1.          70-90

71        ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ διαλαμβάνουσα τον βίον των Οσίων Πατέρων Ημών ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΙ ΙΩΑΣΑΦ, ανέκδοτος ούσα εκδίδοται ήδη Ελληνιστί, τυπ. Σπυρ. Κουσουλίνου, 1884. Με κατάλογο φιλόμουσων συνδρομητών στο Άγιον Όρος. Ελαφρώς ξεκολλημένη η σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. δερμ. ράχη, σ. 252.   60-90

72        ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ., ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ, τυπ. Α.Ν. Καστριώτου, 1887-88, τ. 2 δεμ. μαζί. Βιβλιοδ. τέχνης, δερμάτινη ράχη, σ. 400+367.      70-80

73        ΙΟΚΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΝ ΡΩΜΟΥΝΙΑ, τυπ. “Φοίνικος”, 1924, (διατριβή). σ. 48.         35-40

74        ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, (μάθημα εναρκτήριο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου την 1η Απριλίου 1935), τυπ. “Πυρσού”, 1935. Με παράρτημα περί “Ταμπού”. σ. 48.  15-20

75        ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜ., ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (49/50-1938), μετά εισαγωγής, έκδ. 1938. Λείπει το εμπροσθόφυλλο. Σχ. 4ο μεγάλο, σ. 10+158-415. 40-60

76        [ΒΙΒΛΟΣ] ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. 6 ΒΙΒΛΟΙ σε 6 διαφορετικές γλώσσες: Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, περιόδου 1954-1960. Δεμ. (6)      70-140

77        ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, Ο ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, εκδ. “Τυμφρηστός”, 1972. Με ολοσέλιδη εικόνα του Αγίου. Δεμ., σ. 512.    50-70

78        ΔΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΠΟΝΗΣ, Ο Άνθρωπος, Ο Επιστήμων, Ο Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος, Ο Συγγραφεύς και αι Συγγραφαί Αυτού, έκδ. 1980. σ. 87.       1-…

Βλέπε και: 588, 705, 772, 550, 821, 888, 791, 818, 817, 643, 31, 696, 195, 191, 640, 614

 

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [79-85]

79        ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ ΣΤΕΦ., ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ EI, Εν Κωνσταντινουπόλ,ει, τυπ. Ι. Λαζαρίδου, 1847. σ. 99. [δεμ. μαζί] ΠΑΙΓΝΙΑ Ή ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ εκδοθέντα υπό Ιωσήφ Μάγνητος, Σμύρνη, εκ της Εμπορικής τυπογραφίας Η Ηώς, 1839. σ. 232. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, ελαφρώς φθαρμένη.            120-170

80        ΜΠΕΡΩΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΥΙΟΝ, μετά σχετικών εικόνων, βιβλίον πρώτον, τόμος Α’, τυπ. Γ.Η. Καλλέργη, 1921. Δεμ., σ. 132.         60-70

81        ΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Αρχείο χειρογράφων και δακτυλογράφων, 1925-1927 περ. Περί: “Κωστή Παλαμά”, “Μέθοδοι προς το φως και την Αλήθεια”, “Περί Φαντασμάτων”, “Πάντων Αιτίας”, Δημοσιεύσεις εφημερίδων “Εμπρός” κ.λπ. 1927, “Ομιλία του Περί Πολιτισμού και Αρχαίας Ελλάδας”, “Ανωτάτη Αποκάλυψη”, “Άρθρα προς Έκθεση”, “Περί Πλάνης και Ρουτίνας”, “Ματαιότης του Έρωτος”, “Πηγή Γνώσεως Ι. Δαμασκηνού” κ.λπ. Ο ίδιος γράφει στο περιτύλιγμα: Α’ Κείμενα – Β’ Διάφορα. Πενήντα περίπου έγγραφα. (50)            200-300

82        “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”, Μηνιαίον Όργανον του Ελληνικού Ελευθ. Τεκτονισμού του Α.Α.Σ.Δ., ιδρυτής Εμμ. Γαλάνης, διευθυντής Α.Π. Αλεξανδρόπουλος. Τα τεύχη: 1& 3 έκδ. 1927, 5-7 & 9-12 έκδ. 1931. (9)         40-50

83        “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΓΝΩΜΩΝ”, Επίσημον Όργανον του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, γραμματεύς της συντάξεως Στάμος Μπρανιάς. Τα τεύχη:1-3, 6-7, 8, 9-10 έκδ. 1932 & 2-3, 9-10 έκδ. 1933 & 1-7 έκδ. 1934 & 3-4 & 7-8 έκδ. 1935. (18)          65-95

84        STANLEY DE BRATH, ΤΑ ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, εγχειρίδιον εγκριθέν υπό της Λονδινείου Πνευματιστικής Ενώσεως, μτφρ. Γ.Δ. Χριστοδουλάκη, τυπ. Σ. Φωτιάδου, 1939. σ. 65+11 εικ. εκτός κειμένου.           25-30

85        ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤ., ΑΙ ΜΑΝΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ εις την Ελλάδα και την Ρώμην, 1948. Πρόλογος Αγγέλου Τανάγρα. σ. 270.      60-70

Βλέπε και: 751, 344

 

12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [86-97]

86        [ΠΙΝΔΑΡΟΣ] THE ODES OF PINDAR, in English prose, with explanatory notes to which is added West’s dissertation on the Olympic Games, τ. 2, printed for Munday and Slatter, Oxford 1824. (Ίχνη υγρασίας). Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σ. 16+4+376+303.            85-90

87        [ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ] ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ, ΕΙΔΥΛΛΙΑ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΨΑΝΑ, traduites en vers Francais par FIRMIN DIDOT, Paris, typ. De Firmin Didot Freres, 1833. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και γαλλικό. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 502.         100-130

88        ΓΚΑΡΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΝ, τόμος Α’ (Α-Θ), τόμος Β’ (Ι-Ο), τόμος Γ’ (ΙΙ-Ω), έκδ. 1841 [3 τόμοι δεμένοι μαζί]. Σχ. 12ο, βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σ. 352+288+229. 90-120

89        MULLER K.O., A HISTORY OF THE LITERATURE OF ANCIENT GREECE, (continued after the author’s death by John William Donaldson), London, Longmans, Green and Co, [1858], τ. 3. (Αισχύλος, Αριστοφάνης, Πλούταρχος, Πλωτίνος κ.ά.). Βιβλιοδ. εποχής. (3)    80-120

90        ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ, τυπ. Όθωνος Βιγάνδου, εν Λειψία 1867. σ. 375.     150-180

91        [ΑΝΑΚΡΕΩΝ] ANACREON: with THOMAS STANLEY’S translation, edited by A.H. Bullen, illustrated by J.R. Wefuelin, London, Lawrence & Bullen, 1893. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 50/1000. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και αγγλικό. σ. 224.          90-100

92        [ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ] Τέσσερα βιβλία: ΝΕΦΕΛΑΙ, έμμετρος μετάφρασις Γεωργίου Σουρή, 1910. [μαζί] ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ, έμμετρος μετάφρασις Πολ. Δημητρακόπουλου, 1910. [μαζί] ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ, μτφρ. Φ. Γιοφύλλη, προλεγόμενα Π. Νιρβάνα, 1935. [μαζί] ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ, μτφρ. Πολ. Δημητρακόπουλου. Πανόδετα. (4)  65-85

93        ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΥΘΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΟΜΗΡΟΣ, ΠIΝΔΑΡΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, τυπ. Κ.Σ. Παπαδογιάννη, 1932. Με αφιέρωση του σ. στον Βασ. Ρώτα. σ. 76.   30-35

94        ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, Κατ’ ελευθέραν μετάφρασιν ΠΑΝ. Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, πρόλογος, εισαγωγή, μετάφρασις – σημειώσεις, τυπ. “Ερμού”, 1933. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 1027. 70-90

95        [ΟΜΗΡΟΣ] ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ξ., ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ μετά σχολίων κατά τον J. La Roche, υπό Α.Ξ. Καραπαναγιώτου. Ανατύπωση πανομοιότυπη του 1893 από τις εκδόσεις Σαλίβερος [1935 περ.]. Περιέχει και Ομηρική Γραμματική και αναλυτικά σχόλια. Δεμ. (2)           50-80

96        ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ, δέκα μαθήματα απαγγελθέντα από τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν Αθηνών (Ιανουάριος 1940), λείπει η σελ. τίτλου, εκδ. Ζαχαρόπουλος, [χ.χ.]. σ. 96.     20-25

97        [ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΡΟΔΙΟΣ] ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ, πρόλογος Moses Hadas, μτφρ. στα αγγλικά Edward P. Coleridge, εικονογράφηση Τάσσος, τυπ. Ασπιώτη Έλκα, 1957. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 134/1500 υπογεγραμμένη από τον Α. Τάσσο. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και αγγλικό. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Λινόδετο, σε σκληρό κουτί, σχ. 4ο μεγάλο, σ. 308.       150-200

Βλέπε και: 719, 62, 60, 704, 709, 713, 695, 708, 1, 484, 701, 702, 692, 690, 689, 805, 703, 809, 804, 688

 

13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [98-155]

98        BYRON, THE CORSAIR, a tale, printed for J. Murray, London 1815. [δεμ. μαζί του ιδίου] LARA, a tale, printed for J. Murray, London 1814. Σ. 74. [δεμ. μαζί] THE SIEGE OF CORINTH, a poem, PARISINA, a poem, printed for J. Murray, London 1816. σ. 90. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα με χρυσή διακόσμηση και ακμές.  300-500

99        SCHOELL M., HISTOIRE DE LA LITTERATURE GRECQUE PROFANE, DEPUIS SON ORIGINE JUSQU’A LA PRISE DE CONSTANTINOPLE PAR LES TURCS, Paris 1823-1824, τ. 8. Με ελληνικά παραθέματα. Παράρτημα για τη “μεταφύτευση” της Ελληνικής Λογοτεχνίας στη Δύση. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες. (8)            240-340

100      [ΦΩΣΚΟΛΟΣ] LAVORI STORICO-FILOSOFICI DI UGO FOSCOLO, Napoli 1853. [μαζί] I CONTEMPORANEI ITALIANI, UGO FOSCOLO PER GIOVANNI DE CASTRO, Torino 1863. [μαζί] UGO FOSCOLO ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS, Milano. [μαζί] ΦΩΣΚΟΛΟΥ, “ΟΙ ΤΑΦΟΙ”, μτφρ. Γ. Καλοσγούρου, 1927. [μαζί] Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΓΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ, Σπ. Ν. Λιμπεράτου, περιοδικό “Έρευνα”, 1935. (5)    70-130

101      TERRAIL PONSON, ΟΙ ΓΑΝΔΙΝΟΙ ή ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΚΡΥΦΑ, εκ του γαλλικού υπό Ιωάννου Χ. Κουρτέλη, εν Κωνσταντινουπόλει 1865-66. T. 2. [δεμ. μαζί]. Βιβλιοδ. εποχής με φθορές, σ. 359+358.    90-180

102      ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΟΙΗΣΕΙΣ, εκ του τυπογραφείου Νικήτα Πάσσαρη, 1867. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ.100.           60-90

103      ΛΑΖΕΣΝΙΚΩΦ Ι.Ι., Η ΕΚ ΠΑΓΟΥ ΟΙΚΙΑ, ιστορικόν επεισόδιον της βασιλείας Άννης της Ρωσσίας, εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. “Αρμονίας”, 1868. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 328.      80-120

104      [ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ], Μετάφραση ΓΑΛΗΝΟΥ (Ινδική Σοφία), λείπουν οι 4 πρώτες σελ. [χ.χ.]. Γενικότερα φθορές από έντομο που δεν αγγίζουν το κείμενο. Νεότερη βιβλιοδ., σ. 867.           65-75

105      ΣΤΡΟΓΩΦ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΣ ΕΙΣ ΣΙΒΗΡΙΑΝ, μτφρ. εκ του γαλλικού υπό Κλεάνθους Ν. Τριανταφύλλου, εκδ. Χ. Μιχαηλίδης, εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Ευαγγελινού Μισαηλίδου, 1880. Τόμος 1ος και 2ος [δεμ. μαζί]. Λειψό αντίτυπο λείπουν οι σελ. του τέλους. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 147+154.            30-40

106      HUGO VICTOR, ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ, μετά εικόνων, μτφρ. επιδιορθωμένη υπό Ι. Ισιδωρίδου Σκυλίση, εκδ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1883. T. 4 (από τον 1ο τόμο λείπει η σελ. τίτλου). Βιβλιοδ. εποχής. (4)   80-120

107      GACNEUR L.M., ΑΙ ΡΩΣΣΙΔΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ή Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ, τυπ. “Της Μυθιστορικής Βιβλιοθήκης Δ. Φέξη”, 1885. T. 2 [δεμ. μαζί]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 331+304.        80-120

108      ΛΥΡΙΚΑ [ΑΣΜΑΤΑ] ή ΛΥΡΙΚΗ [ΠΟΙΗΣΗ], ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΠΟΙΗΣΕΙΣ, τυπ. Ρ. Πρίντεζη, εν Ερμουπόλει Σύρου 1887 (σχισμένη και λυτή η σελ. τίτλου). Πρόλογος Β. Κούφας. Περιλαμβάνει Victor Hugo, Alfred de Musset, Alfonse de Lamartine κ.ά. (Υπογραμμίσεις στο κείμενο). Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σ. 144.     60-80

109      ΕΒΕΡΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ΣΑΡΑΠΙΣ, μυθιστόρημα ιστορικό, μεταφρασθέν ελευθέρως υπό Γ. Μαζαράκη, εκδοθέν δε υπό Λαυρ. Φόσκολου, εν Καΐρω, Ελληνικόν Τυπογραφείον Π. Ρενέση, 1890. Δεμ., σ. 376.    70-100

110      “ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ” Λαϊκό μυθιστόρημα, [1890]. Με εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 1432.           150-200

111      ΟΥΓΚΩ ΒΙΚΤΩΡ, Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, μτφρ. Ι. Καρσούτσα, μετά 55 εικόνων, τυπ. “Εστίας”, 1892. Εικονογράφηση εντός κειμένου. Σχ. 4ο, βιβλιοδετικό σήμα “Βιβλιοδετείον και Γραμμογραφείον Μαριγώ Νικολάου”, σ. 227.     65-100

112      [ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ], ΕΠΕΤΗΡΙΣ, έτος Α’ 1897, έτος Β’ 1898, έτος Γ’ 1899, τ. 3 (χρήζουν βιβλιοδεσίας). (3)    50-80

113      HUGO VICTOR, ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ, μετά εικόνων (εντός και εκτός κειμένου), μτφρ. υπό Ι. Σκυλίτση, (πλήρης και άνευ ουδεμίας περικοπής του κειμένου). Εκδ. Αναγνωστόπουλος και Πετράκος, [1900 περ.]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 1536.        80-120

114      [ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ] Πέντε αστυνομικά μυθιστορήματα (ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ μερικές δύσκολες στιγμές του Αρσέν Λουπέν, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ, ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ, Ο ΦΑΝΤΟΜΑΣ ΜΕ ΤΑΣ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ) χωρίς τα αρχικά τους εξώφυλλα δεμένα μαζί, [1900 περ.].      80-90

115      ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ολόκληρος η ιστορία και ο βίος της εμπνευσμένης μοναχής, μετά σειράς θαυμασίων εικόνων, εκδ. Αντ. Ν. Σαραβάνος, [1900 περ.]. Με φωτ. του σ. Πανόδετο με πολύ χοντρό χαρτόνι, σ. 1261.         150-300

116      ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Η ΓΚΟΛΦΩ, εκδ. “Ο Ηρακλής”, [1900 περ.]. Σύγχρονη βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σ. 230.         70-80

117      ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓ., ΑΝΑΛΕΚΤΑ, τόμος πρώτος διηγήματα, κοινωνικαί εικόνες και μελέται. Βιβλιοθήκη Μαρασλή, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1901. Δεμ., φθορά στην ράχη, σ. 424.   40-80

118      ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ., ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ, τυπ. Διον. Ευστρατιάδου, 1905. Σύγχρονη βιβλιοδ., σ. 415.          90-120

119      ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Ο ΤΑΦΟΣ, β’ έκδοσις, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩΝ, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1911. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 77. [μαζί του ιδίου] ΙΑΜΒΟΙ και ΑΝΑΠΑΙΣΤΟΙ, β’ έκδοσις 1920. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 61. (2)     40-60

120      ΑΝΝΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ., ΑΤΤΙΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ, βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1920. (Διηγήματα και ευθυμογραφήματα: “Ο Πνευματισμός”, “Η Θοδώρα”, “Τα Σύμβολα”, “Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως”, “Η εορτή της Ακαδημίας” κ.ά.). Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, σ. 236.         45-55

121      ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ, Λογοτεχνικαί εκδόσεις Μ. Ζηκάκη, 1920. [μαζί του ιδίου] ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΦΗΜΙΟΥ (1931-1932), εκδ. Ι. Κολλάρος, 1935. [μαζί του ιδίου] Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΞΙΑ, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης, [χ.χ.]. (3)      60-90

122      FLAUBERT GUSTAVE, Τρία έργα του ιδίου: MADAME BOVARY, Paris, Louis Conard, Libraire-Editeur, 1921. [μαζί] SALAMBO, Paris, Louis Conard, Libraire-Editeur, 1921. [μαζί] L’EDUCATION SENTIMENTALE, HISTOIRE D’UN JEUNE HOMME, Paris, Louis Conard, Libraire-Editeur, 1923. Καλλιτεχνικές βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες και γωνίες. (3)   60-100

123      ΣΚΙΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΠΑ 1918, πρόλογος Ανατόλ Φρανς, εκδ. Ν. Σιδέρης, 1922. Με αφιέρωση του σ. [μαζί του ιδίου] ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ, εκδ. “Αγών”, 1928. [μαζί του ιδίου] ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΣΜΑ 1909-1916, εκδ. Ν. Σιδέρης, [χ.χ. 1926 περ.]. Σκίσιμο στο φύλλο προ της σελ. τίτλου και αφιέρωση σε αυτό του σ. (3)        55-60

124      GARTOUX PAUL, ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ, δραματικόν μυθιστόρημα, μτφρ. εκ του γαλλικού υπό Αντ. Χαλά, εκδ. Κωνσταντινούπολης, 1922. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 413.    35-60

125      ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ., ΜΑΪΣΤΡΑΛΙΑ, (ποίηση), εκδ. Γ.Ι. Βασιλείου, 1923. σ. 79.  25-30

126      ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘ., ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ και άλλα διηγήματα, εκδ. Ελευθερουδάκης, 1923. Λινόδετο, σ. 203.          35-45

127      ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛ., ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΑΓΕΡΙ, Verlags-Nastalt Gorlitzer Nachrichten und Anzeiger, Gorlitz 1923. Λινή βιβλιοδ, σ. 81.    30-50

128      FABIANI PIETRO, ΣΟΔΟΜΑ & ΓΟΜΟΡΡΑ, χρονογραφία της ακολασίας δια μέσου των αιώνων και του κόσμου, μτφρ. εκ του Ιταλικού, τυπ. Ευθ. Παλαμήδη, 1924. Σ. 177. 30-50

129      ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΙΩΝ, ΕΡΓΑ, σειρά Α’, Λογοτεχνικά, “ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ”, (γράφτηκε στα 1902 και τυπώθηκε στα 1925 μ’ επιμέλεια του Φίλιππου Σ. Δραγούμη και μ’ έξοδα Ι.Δ. Κοκκώνη ως έκδοση του Εκδοτικού Καταστήματος “Νέα Ζωή” Αλεξάνδρειας). σ. 222.    40-60

131      ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ, εκδ. “Στοχαστή”, 1925. Δεμ., σ. 206.     30-40

132      ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΙΩΝ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, β’ έκδ. 1926. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 126.       40-60

133      ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΒΡΑΔΙΝΟΙ ΘΡΥΛΟΙ, (ποίηση), έκδ. Ελευθερουδάκης, 1927. Λινόδετο, με το αρχικό του εξώφυλλο, σ. 126. [μαζί του ιδίου] ΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ, (ποίηση), έκδ. Ελευθερουδάκης, [1925 περ.]. Λινόδετο, με το αρχικό του εξώφυλλο, σ. 93. (2)      60-70

134      [ΣΚΙΠΗΣ ΣΩΤ.] PATTERNS FROM A GRECIAN LOOM, selections from Works of the Neo-Greek Poet SOTIRIS SKIPIS, translated from the French by John Harwood Bacon, 1928. [μαζί] SOTIRIS SKIPIS par CHRISTINA GALITZI, traduit de l’Anglais par Phileas Lebesgue, Marseille 1928. (2)           50-60

136      [ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ.] “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ”, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1930, Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, τόμος Ε’, “ΠΑΙΔΕΙΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ”, τυπ. “Νέα Ελληνική Ηώς”, 1930. Πλούσια εικονογράφηση, κυρίως εντός κειμένου. Σχ. φύλλου μικρό, μπλε βιβλιοδ. εποχής, σ. 240.            190-250

137      ΤΕΡΕΝΤΣΙΟ ΑΜΠΕΛΑ ΤΖ., Η ΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ, τόμος πρώτος, εισαγωγικά άρθρα: Κωστή Παλαμά, Ρήγα Γκόλφη, Τέλλου Άγρα, Γρ. Ξενόπουλου, Σ. Μενάρδου, Αρ. Καμπάνη, Βιογραφικά και Βιβλιογραφικά Σημειώματα, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος [1931 περ.]. Φθορές στη βιβλιοδ., σ. 286.           30-50

138      ΜΠΟΥΜΗ ΡΙΤΑ, ΟΙ ΣΦΥΓΜΟΙ ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ ΜΟΥ 1931-1935. Το πρώτο βιβλίο της ποιήτριας, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών το 1936. σ. 65.    45-60

139      ΠΕΡΑΝΘΗΣ ΟΜΛΟΣ, Ο ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ, μυθιστορηματική βιογραφία, ξυλογραφίες Σπύρου Βασιλείου, εκδ. Ι. Σαλίβερου, [χ.χ.]. σ. 219.     50-80

140      ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦ., ΟΙ ΓΚΡΙΜΑΤΣΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, έκδ. 1935. Σκίτσα Ευθ. Παπαδημητρίου. [μαζί του ιδίου] 33 ΗΜΕΡΕΣ, εκδ. Α. Ματαράγκα, 1945. Με αφιέρωση του σ. [μαζί του ιδίου] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ή Το Παιχνίδι μιας μέρας, εκδ. Διογένης, 1978. Με αφιέρωση του σ. (3)        75-100

141      ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, εικόνες Ευθ. Παπαδημητρίου, εκδ. “Κασταλλία”, 1936. σ. 194.     35-40

142      ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ, ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (1932), εκδ. Αντωνοπούλου, 1940. Σ. 48. [μαζί της ιδίας] ΛΥΡΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, εκδ. Ματαράγκα, 1945. σ. 47. (2)           30-50

143      ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ. – ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΝΙΚ., Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΔΕΛΗΣ, σύντομη μελέτη για την ποίησή του και επιλογή από το έργο του, 1947. Σ. 94. [μαζί] Επισκεπτήρια κάρτα του “DEMETRIOS SICILIANOS – AMBASSADOR OF GREECE”.         30-40

144      [ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞ.] LES ETAPES DE JEAN MOREAS, Lausanne editions La Concord, 1948. Σ. 197. 50-70

145      ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΝΗΣΙ, φανταστική νουβέλα, εκδ. Ίκαρος, 1954. Εικονογράφηση του χαράκτη Γιώργου Αγγελόπουλου. Σ. 119.      25-35

146      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, πρόλογος Ντίνου Χριστιανόπουλου, [χ.χ. 1955 περ.]. Σ. 15.     40-60

147      ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν., Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. “Δίφρος’, 1955. Εξώφυλλο Γιώργου Βαρλάμου. Χαρτόδετο, με το περικάλυμμά του (αρκετά φθαρμένο), σ. 497.         40-60

148      ΛΑΣΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, AFRICA, ποιήματα, έκδ. 1956. Δίχρωμη έκδοση μαύρο – κόκκινο μελάνι. σ. 46. [μαζί του ιδίου] ΦΡΕΓΑΤΑ, ποιήματα επιλογή (1926-1946), έκδ. “Αρμονία”, [χ.χ.]. Με βινιέτες Σπ. Βάρλα. Δίχρωμη έκδοση μαύρο – κόκκινο μελάνι. σ. 110. (2)  40-60

149      ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΛΑΪ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, δράμα σε τρεις πράξεις, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1959. σ. 127.           40-50

150      ΚΥΡΟΥ ΚΛΕΙΤΟΣ, Τρία βιβλία του ιδίου: ΚΡΑΥΓΕΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ, Θεσσαλονίκη 1960, αριθμημένη έκδοση, αρ. 191/200, (Προπομπός της “Κραυγής” του Γκίνσμπεργκ). Εξώφυλλο του ζωγράφου Μ. Παπάζογλου. σ. [χ.α.σ.]. [μαζί] ΖΩΝΗ του Guil. Apollinair, μτφρ. Κ. Κύρου, Θεσσαλονίκη 1962. Με αφιέρωση του μεταφραστή στον Καψάσκη. σ. 14. ΠΟΙΗΜΑΤΑ του Guil. Apollinair, μτφρ. Κ. Κύρου, Φ. Κισκήρα, Τ. Καζαντζή, Θεσσαλονίκη 1967. Με αφιέρωση του μεταφραστή Κ. Κύρου στον Θ. Φωτιάδη. σ. 22. (3)         90-120

151      ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, Ίκαρος, δ’ έκδοση, 1948. Άκοπο. σ. 704.          25-50

152      ΓΩΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΤΡΙΑ ΚΛΙΚ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, εκδ. Καστανιώτη, [χ.χ.]. σ. 39.       40-60

153      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Η ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑ, προμετωπίδα Νίκου Νικολάου, εκδ. Ίκαρος 1971. [μαζί του ιδίου] Ο ΗΛΙΟΣ Ο ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ, εκδ. Ίκαρος 1971. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ, εκδ. Ίκαρος 1972. [μαζί του ιδίου] ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ, εκδ. Ίκαρος 1980. [μαζί του ιδίου] Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ, προμετωπίδα Γεράσιμου Στέρη, εκδ. Ίκαρος 1985. [μαζί] ΤΑΣΟΥ ΛΙΓΝΑΔΗ “ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ”, εισαγωγή, σχολιασμός, ανάλυση, Βιβλιοθήκη της Σχολής Μωραΐτη, Ψυχικόν 1971. (6)       35-50

154      ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ ΜΕΝΗΣ, ΤΑ ΚΑΗΜΕΝΑ, εκδ. Κέδρος 1972. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Ελαφρώς φθαρμένα εξώφυλλα, σ. 153.         45-50

155      ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ, εκδ. “Κέδρος”, 1972. Με σχέδιο του ποιητή προ της σελ. τίτλου, εξώφυλλο πήλινο αγγείο Κρήτης. [μαζί του ιδίου] ΠΕΤΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ, εκδ. “Κέδρος”, 1973. Εξώφυλλο και σχέδιο του ποιητή. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΟΥ, εκδ. “Κέδρος”, 1975. (3)          30-40

Βλέπε και: 48, 229, 483, 53, 395, 850, 940, 59, 18, 371, 203, 493, 782, 25, 574, 201, 682, 194, 210, 21, 606, 171, 843, 813, 819, 217, 399, 568, 834, 192, 189, 633, 712, 353, 614, 357

 

14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [156-183]

156      [ΜΑΙΡΙΛΥΝ ΜΟΝΡΟΕ] Πέντε μικρές κινηματογραφικές αφίσες, τυπωμένες σε σκληρό χαρτόνι, τυπ. Κ. Σπανούδη, [χ.χ.] από τα έργα: “Νιαγάρας”, “Στάσις Λεωφορείο”, “Εφτά Χρόνια Φαγούρα”, “Ο χορός είν’ η ζωή μου”, “Ποτάμι χωρίς Επιστροφή”. (5)           40-60

157      TERZETTI GIORGIO, LA MORTE DI SOCRATE, DRAMMA, con proemio de Niccolo Tommaseo, Firenze (Φλωρεντία), 1866. Σ. 51.       40-60

158      ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Γ., Ο ΣΕΜΝΟΤΥΦΟΣ, δράμα κωμικόν εις πράξεις πέντε, τυπ. της “Θέμιδος”, 1872. Σ. 110. [δεμ. μαζί] ΣΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, “Ο ΑΣΩΤΟΣ”, κωμωδία εις πέντε πράξεις, τυπ. Λ.Δ. Βιλλάρα, 1865. Σ. 93. Βιβλιοδ. εποχής. 70-100

159      ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, δράμα τρίπρακτον έμμετρον, τυπ. Ερμού, 1880. Σ. 91.    50-70

160      “ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ” Μετά εικόνων, διευθυντής Ιωάννης Α. Αρσένης, έτος Α’, φύλλον 11, Αθήναι 19 Αυγούστου 1881. Σχ. φύλλου μικρό, σ. 4.     30-60

161      ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚ., ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ, κωμωδία εις πράξεις τρεις, τυπ. της Εστίας, 1899. [δεμ. μαζί] ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔ., “ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΡΩΜΗΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΩΜΩΔΙΑ”, κωμωδία εις τρεις πράξεις, έκδ. 1952. [δεμ. μαζί] ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, “ΤΟ ΧΤΙΚΙΟ” ηθογραφία, έκδ. Σ. Φωτιάδου, 1935. [δεμ. μαζί] LYTTON VULWER, “Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΣ ΛΥΩΝ Ή ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΣΙΣ”, δράμα εις πράξεις 5, εν Κωνσταντινουπόλει 1882. [δεμ. μαζί] GOETHE J.W., “Ο ΚΛΑΒΙΓΙΟΣ”, τραγωδία εις πράξεις 5, μτφρ. Αγγέλου Βλάχου, εν Κωνσταντινουπόλει 1882. [δεμ. μαζί] ΜΟΝΤΙΚΙΝΗΣ ΓΑΕΤΑΝΟΣ, “ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ” δράμα ιστορικόν εις μέρη τέσσαρα, μτφρ. Διον. Π. Λάμπρου, εν Κωνσταντινουπόλει 1882. [δεμ. μαζί] DELPIT ALBERT, “Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΑΛΙΑΣ, δράμα εις πράξεις τέσσαρας, εν Κωνσταντινουπόλει 1883.    90-150

162      ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΚΛΕΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, δράμα εις μέρη πέντε, μετά σημειώσεων, εν Λειψία, εκ της Ανατολικής Τυπογραφίας Γ. Δρουγουλίνου, 1885. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΤΟ ΠΥΡ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΗΝ, κωμωδία εις μέρη δύο, εν Λειψία, εκ της Ανατολικής Τυπογραφίας Γ. Δρουγουλίνου, 1885. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Βιβλιοδ. εποχής, φθορές στην ράχη κυρίως, χρυσές ακμές. Σ. 176      90-120

163      “ΝΥΚΤΕΡΙΣ” Εβδομαδιαία Θεατροσατυρική Εφημερίς, έτος Α’, αριθ. 1-36 (1901-1902) & έτος Β’, αριθ. 37-41 (1902), διευθυντής – ιδιοκτήτης Κ.Γ. Μιχαλόπουλος. Δεμ. σε ένα τόμο. Σχ. 4ο μεγάλο.            100-150

164      [ΜΕΛΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ] Επιμέλεια Δ. Λαύρακα, 3 τεύχη: ΜΠΟΕΜ, μελόδραμα εις πράξεις 4, μουσική Γ. Πουτσίνι, 1909. [μαζί] ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ, μελόδραμα εις μέρη 2 και πράξεις 5, μουσική Αρρίγου Μποϊτό, 1909. [μαζί] Ο ΚΟΥΡΕΥΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ, κωμικόν μελόδραμα εις πράξεις 3, υπό Ι. Ροσίνη, 1909. (3)          60-80

165      “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ”, Εκδοτική Ένωσις Αθηνών, μέρος πρώτον ΘΙΑΣΟΣ ΕΛΣΑΣ ΕΝΚΕΛ, 1919, επιμέλεια Δημ. Ι. Πίππη. Ελληνο – Γαλλική έκδοση. Πλούσια εικονογραφημένο. Σχ. 4ο μεγάλο, σ. 87.        100-200

166      [ΛΑΣΚΑΡΗΣ Ν.]        Επιστολή του θεατρικού συγγραφέα προς τον Δ. Καμπούρογλου σχετικά με εκθέσεις παλαιότερων ποιητικών διαγωνισμών που θέτει στη διάθεση του. Επιστολόχαρτο της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [28×20 εκ.]      90-100

167      [ΘΙΑΣΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΧΕΛΜΗ, MYPAT – POZAN – ΦYPΣT, NEA ΣKHNH (ΘEATPO ΛOYNA ΠAPK) 1928-1930] Ιστορικό Aρχείο με 230 περ. μονόφυλλα θεατρικά προγράμματα παραστάσεων των θιάσων (δραματικών και μουσικών). Aπό διάφορες τουρνέ (σε Eλλάδα, Kύπρο, Kάιρο, Aλεξάνδρεια). Mε εικόνες συντελεστών (Zωζώ Nταλμάς, Γ. Bασιλειάδου, B. Λογοθετίδη, κ.ά.). Eπίσης περιλαμβάνονται περ. 64 σελίδες με σχετικά αποκόμματα τύπου (κριτικές) καθώς και μια ενότητα για το υπό ίδρυση Eθνικό Θέατρο (σκοπός, διοίκηση, σχέδιο Nόμου, κ.ά.). Eπιμελητής αναγράφεται ο Γ. Γεωργόπουλος. Λεύκωμα με επικολλήσεις επί λυτών φύλλων, χαρτόδετο. Σχήμα φύλλου μεγάλο.    700-1000

168      [ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ] Επτά μικρές κάρτες (πιθανώς για επιτραπέζιο παιχνίδι), έγχρωμες “Οσμάν Αγάς”, “Μορφονιός”, “Εβραίος”, “Χατζιαβάτης”, κ.ά., [1940 περ.]. Διαστάσεις [5×5 εκ.]. (7)          40-50

169      [OIΔIΠOYΣ TYPANNOΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ] ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ, ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ, “ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ”, 1941. [μαζί] [ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, “ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΚΑΒΗ – ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ”, 1955. [μαζί] ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ, “ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ”, 1951. [μαζί] ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, “ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ”, 1969. [μαζί] Δύο αποκόμματα εφημερίδων με άρθρα πάνω στον Οιδίποδα. (6)         50-70

170      ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΠΕΛΟΣ, Κριτικά Δοκίμια και Μελέτες ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Ο Σαίξπηρ Κωμωδιογράφος, Δωδεκάτη Νύχτα, Όπως Αγαπάτε, εκδ. Αριστ. Μαυρίδης, 1943. Ξυλογραφίες και εξώφυλλο Τάσσου. Σ. 158.     25-45

171      ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, από τις διαλέξεις του θεάτρου “Κυβέλης”, εκδ. “Παρθενών”, 1943. Σ. 32.     15-25

172      [ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΓΙΑΝ.], LE THEATRE NEOGREC, HISTOIRE ABREGEE DU THEATRE NEOGREC, traduite du Grec par Jean Gaitanos, edit. Dirfos, 1957. Σ. 83+28 εικόνες εκτός κειμένου.       35-45

173      ΝΕΖΕΡ ΧΡΙΣΤΟΦ., ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ, εκδ. “Δίφρος” 1959. Με αφιέρωση του σ. Η μακέτα του εξώφυλλου είναι του Γιάννη Τσαρούχη, το πορτραίτο της σελ. 6 είναι του Ν. Λύτρα. Αριθμημένες φωτογραφίες. Αποκολλημένη ράχη, σ. 180.  35-50

174      “ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΟΡΟΔΡΑΜΑ”, Έκδοση του Ελληνικού Χοροδράματος, 1961. Στην έκδοση συνεργάστηκαν οι σκηνογράφοι: Δ. Χαρισιάδης, Δ. Πατρίδης, Μ. Παπαϊωάννου, Π. Μυλωνάς. Οι φωτογράφοι: Δ. Φατούρος. Πλούσια ασπρόμαυρη και έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο, σ. 209.      40-60

175      [ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ] Διαφημιστικά και αφίσες για το κινηματογραφικό έργο “Έγκλημα στο Κολωνάκι” (στηριγμένο στο διήγημα του Γ. Μαρή). (3)        25-30

176      “Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ”, Πανομοιότυπος Ελληνική έκδοσις του έργου “LE CINEMA” του Οίκου Larousse, τόμος 1ος & 2ος, επιμέλεια ελληνικής εκδόσεως ΡΟΖΙΤΑ ΣΩΚΟΥ, εκδ. Πάπυρος, 1968. Με την συνεργασία των: Ραιημόν Μπαρκάν, Μωρίς Μπεσσύ, Πιέρ Μπουαγιέ, Πιέρ Εμαρντινκέ, Ζαν Λε Ντυκ, Αντρέ Μαρτέν, Ζαν Λου Πασσέκ, Πιέρ Τεβενάρ. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Σχ. Φύλλου μικρό, σ. 260+352. (2)        35-60

177      [ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ] Επτά ασπρόμαυρες φωτογραφίες από θεατρικές παραστάσεις του Ιορδάνη Μαρίνου, [χ.χ.]. Από τα θεατρικά έργα: “Του Κουτρούλη ο Γάμος” του Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, “Οιδίπους Τύραννος” (2), “Ο Γυρολόγος” του Ν. Ζακόπουλου, “Το Ξένο ψωμί” του Ιβάν Τουργκένιεφ (3). Οι 5 σε σχήμα φύλλου μικρό και οι 2 σε σχήμα όγδοο περ. (7)        35-60

178      [ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Β.], Κινηματογραφική αφίσα, έγχρωμη για το έργο “Ένας Ήρωας με παντούφλες” με πρωταγωνιστή τον Β. Λογοθετίδη, [χ.χ.]. Διαστάσεις [79×60 εκ.].    70-90

179      ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, από τη σκοπιά της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, εκδ. Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, 1974. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. Φύλλου μικρό, σ. 480.            50-100

180      [ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γ.], Κινηματογραφική αφίσα της “Τζάιλ Φιλμ”, του έργου “Η Θυσία της Μάνας” με τους: Σμαρούλα Γιούλη, Ελ. Χατζηαργύρη κ.ά., εκτ. Πεχλιβανίδη, [χ.χ.], υπογεγραμμένη από τον Γ. Βακιρτζή πάνω αριστερά. Διαστάσεις [75×56 εκ.].      70-90

181      [ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑ] ΜΕΛΙΝΑΦΙΛΜ Ε.Π.Ε., Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ Μ. Μερκούρη και Μπέτυ Βαλάση για την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας “Λώρα και Μπρέντα” σε σενάριο – σκηνοθεσία Jules Dassin, 1977. Σύνολο 10 άρθρων με υπογραφή Μ. Μερκούρη. Σ. 5. 100-200

182      [ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΙΝΔΟΝHΣΙΑΣ] “Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΣ”, χειροποίητη φιγούρα του Ινδονησιακού Θεάτρου Σκιών επιζωγραφισμένη με χρώματα και στις δύο όψεις. Φτιαγμένη από δέρμα και ξύλο. Με δύο λαβές και κινητό ένα μέλος. Αναγράφεται (έτος 😉 1882. Το είδος του Θεάτρου ονομάζεται Wayang και αντλεί τις ιστορίες από τα Ινδικά Έπη. Διαστάσεις [53×30 εκ.]        130-180

183      [ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ – ΜΑΙΡΙΛΥΝ ΜΟΝΡΟΕ] Θεατρικό κοστούμι (ολόσωμο “μαγιό”) της πρωταγωνίστριας Ζ. Λάσκαρη για τον ρόλο της Μ. Μονρόε (Λοραλάϊ) στο έργο “Οι Άνδρες προτιμούν τις Ξανθές” το 1983, στο θέατρο Μίνωα, σε σκηνοθεσία Στ. Φασουλή. Σχεδιασμένο από τον σκηνογράφο – ενδυματολόγο Ν. Πετρόπουλο και εκτελεσμένο από τον γάλλο μόδιστρο Γκυ. Το κοστούμι είναι χρώματος μπεζ και είναι κεντημένο με πετράδια. Κατάσταση πολύ καλή.           2500-4000

Βλέπε και: 60, 637, 200, 231, 708, 92, 524, 187, 348, 356

 

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [184-239]

184      [FLAXMAN JOHN (1755-1826) sculptor], THE ILIAD & ODYSSEY OF HOMER, engraved from the compositions of John Flaxman, published by Longman, London 1805. Εικονογράφηση: 39 ολοσέλιδες εικ. για την Ιλιάδα, (Oι πιν. 1, 2, 5, χαραγμένοι από τον William Blake), 34 ολοσέλιδες εικ. για την Οδύσσεια και “THE THEOGONY, WORKS & DAYS & THE DAYS of HESIOD” 37 ολοσέλιδες εικ. “COMPOSITIONS FROM THE TRAGEDIES OF AESCHYLUS” designed by Flaxman, edit. London 1831, 36 ολοσέλιδες εικ. Σχ. φύλλου μεγάλο, κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο και χρυσές ακμές, 156 φύλλα περ.         650-800

185      [FLAXMAN JOHN (1755-1826) sculptor], THE DIVINE POEM OF DANTE ALIGHIERI, containing HELL, PURGATORY and PARADISE, with quotations from the Italian and translations from the version of the reverend H. Boyd to each plate, published by Longman, London 1807. Εικονογράφηση: 38 ολοσέλιδες εικ. για την Kόλαση, 38 ολοσέλιδες για το Kαθαρτήριο και 33 ολοσέλιδες για τον Παράδεισο. Σχ. φύλλου μεγάλο, κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο και χρυσές ακμές, 110 φύλλα περ.  500-700

186      [ΘΕΟΔOΣΙΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ], IMMANUELIS BEKKERI, ANECDOTA GRAECA, vol. tertium, THEODOSII CANONES, EDITORIS ANNOTATIO CRITICA, INDICES, typis et impensis G. Reimeri, Berolini 1821. Κείμενο ελληνικό. Βιβλιοδ. σύγχρονη, δερμάτινη ράχη, σ. 1466.       70-90

187      ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ, ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ, τραγωδία εις πέντε τμήματα, μετενεχθείσα εις την καθομιλουμένην ημών υπό Ζ.Μ., εν Βουκουρεστίω 1844. [βλ. Γκίνη – Μέξη 4073]. Βιβλιοδ. τέχνης, σ. 126.    150-200

188      CHATEAUBRIAND, ATALA, avec le dessins de GUSTAVE DORE, librairie Hachette, Paris 1863. Με 30 περ. ολοσέλιδες εικόνες. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σχ. φύλλου, σ. 11+77+30.        200-300

189      ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ, Ο ΜΑΓΚΗΣΙΟΣ, Μεταφρασθείς εκ του γαλλικού και εκδοθείς υπό Ι. Ισιδωρίδου Σκυλίσση, κοσμηθείς δε δια 13 εικονογραφιών (εκτός κειμένου) υπό Gustave Dore, εν Τεργέστη, τυπ. του Αυστριακού Λόυδ, 1864. Σ. 407. A’ έκδοση Eλληνική.        200-400

190      MILTON JOHN, LE PARADIS PERDU, traduction de CHATEAUBRIAND, precede de reflectons sur la vie et les ecrits de MILTON par LAMARINE, edit. Amable Rigaud, Paris 1868. Με 27 ολοσέλιδα χαρακτικά. Βιβλιοδ. εποχής, σπασμένα καπάκια και ράχη, σχ. φύλλου, σ. 157.    180-250

191      LE LIVRE DE RUTH, TRADUIT DE LA SAINTE BIBLE par LEMAISTRE DE SACY, librairie hachette, Paris 1876. Εννέα ολοσέλιδες χαλκογραφίες καθώς και εικόνες εντός κειμένου. Ο εικονογράφος υπήρξε μαθητής του Delacroix. Χειρόγραφη αφιέρωση του Δ. Νεγροπόντη (1881). Σχ. φύλλου, βιομηχανική βιβλιοδ., επιδιορθωμένη ράχη, στο εξώφυλλο διακοσμητικός “θυρεός” με χρυσοτυπία. σ. [χ.α.σ.] 13+9 φύλλα περ.            140-190

192      ΜΙΛΤΩΝ, ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, νυν το πρώτον εξελληνισθείς και εν τω κατά τόνον δακτυλικώ εξαμέτρω ποιηθείς, υπό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ. ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ, μετά πεντήκοντα εικόνων (ξυλογραφίες εκτός κειμένου) υπό ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΔΟΡΕ, εν Λονδίνο 1887, τυπ. Γ. Δρουγουλίνου του εν Λειψία. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σ. 171        200-400

193      BERTHET ELIE, L’EXPERIENCE DU GRAND-PAPA, Paris 1888. Δραματοποιημένη Φυσική Ιστορία, εικονογραφημένη με χαρακτικά (ξυλογραφίες) από τον C.E. MATTHIS. Εξώφυλλο με χρυσοτυπία, κόκκινο. Αποκολλημένη ράχη, σ. 144.  40-60

194      [ΔΑΝΤΗΣ] DANTE’S INFERNO, PURGATORIO and PARADISO, translated into Greek verse by Musurus Pasha, London 1890. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 600.          100-200

195      [DORE GUSTAVE – CRUCHET], HISTOIRE DE LA SAINTE BIBLE. ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT, par L’Abbe Cruchet, edit. Alfred Mame et Fils, Tours 1893. Με πολυάριθμα χαρακτικά του Γουσταύου Ντορέ (περ. 40 ολοσέλιδα). Σχ. 4ο μεγάλο, βιομηχανική βιβλιοδ, Άγγελος τυπωμένος με χρυσό – έκτυπο στο εμπροσθόφυλλο, χρυσές ακμές, σκίσιμο στην ράχη, σ. 520.            150-200

196      ΜΙΛΤΩΝ, Ο ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, κατά μετάφρασιν εκ του Αγγλικού υπό Παύλου Πρατσιάτου, έκδοσις πολυτελής μετά 50 καλλιτεχνικών εικόνων του Dore, εκδ. Αναστάσιος Δ. Φέξης, 1896. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 314.          80-120

197      HOGARTH WILLIAM,          THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM HOGARTH, in a series of 150 steel engravings, from the original pictures, with an introductory essay by JAMES HANNAY, London [χ.χ.]. Λεύκωμα 28 ολοσέλιδων χαλκογραφιών, ποικίλα θέματα (“Δον Κιχώτης”, “Ανάλυση του ωραίου”, κ.ά.). Βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο. μόνον ένας τομ.          70-140

198      ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΙΜ., Ο ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, εκδ. Γ. Στεφάνου και Α. Σαραβάνος, [χ.χ., 1900 περ.]. Ολοσέλιδες μαυρόασπρες εικόνες Χρηστίδη, εντός κειμένου. Δεμ., σ. 783.        90-180

199      [ΝΑΠΟΛΕΩΝ] DAYOT ARMAND, NAPOLEON RACONTE PAR L’IMAGE D’APRES LES SCULPTEURS, LES GRAVEURS ET LES PEINTRES, Libr. Hachette, Paris 1902. Ειδικό κεφάλαιο δειγμάτων γραφής και υπογραφής του Ναπολέοντα (σελ. 309-328) “L’Ecriture de Napoleon”. Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Πράσινη βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 384+5.          170-250

200      ΧΟΡΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΤΟ ΑΝΕΧΤΙΜΗΤΟ δράμα με τρία μέρη, Ο ΞΕΝΟΣ δραματική σκηνή, έκδ. 1906. σ. 113.     30-40

201      ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΤΙΜΟΣ, Ο ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΤΖΑΤΖΑΣ, οι τρομακτικοί άθλοι του πιο αιμοβόρου και πιο πανούργου λήσταρχου, με εικόνας επί τη βάσει του κειμένου, (φωτ. και εικόνες Χρηστίδη και άλλων), εκδ. Δ. Δελής & Ι. Τσίπης, [1910 περ.]. Δεμ., σ. 288.           80-120

202      ΔΟΥΜΑΣ ΑΛ., ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, (Α’ έκδοση, πλήρης, με εικόνας εκ του γαλλικού πρωτοτύπου), εκδ. Αναγνωστόπουλος και Πετράκος, 1910, τ. 3. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες. (3)   90-160

203      [ΚΑΓΙΑΜ ΟΜΑΡ – ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ], ΤΑ ΡΟΥΜΠΑΓΙΑΤ ΤΟΥ ΟΜΑΡ ΚΑΓΙΑΜ, 1919. Έκδοση 850 αντιτύπων. Τύπωμα με κόκκινο μελάνι. Περίτεχνη καλλιτεχνική βιβλιοδ. Γανιάρη [1959], δέρμα με χρυσέκτυπη σύνθεση γραμμάτων και κοσμημάτων, σ. 124.          240-400

204      ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΙΡΑ, μ’ έναν πρόλογο, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης [1919]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 161. [μαζί του ιδίου] ΟΙ ΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΟΙ, ΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΡΥΦΟΜΙΛΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΥΚΟΙ, ΔΥΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1925. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη ελαφρώς φθαρμένη, σ. 139.(2)           80-120

205      ARNOUX ALEXANDRE, LA LEGENDE DU ROI ARTHUR, d’apres les textes anciens, L’Edition d’Art, Paris 1920, αριθμημένη έκδοση, αρ. 1103/1500 σε χαρτί Japon. Με 22 έγχρωμες εικόνες εκτός κειμένου του Α. Rackham. Σχ. 4ο, δερμάτινη ράχη, σ. 113.          170-270

206      RABELAIS FRANCOIS, GARGANTUA & PANTAGRUEL, texte transcrit et annote par HENRI CLOUZOT, et illustre de 525 vignettes par JOSEPH HEMARD, edit. G. CRES, Paris 1922. Σχ. 4ο, φθορές στην ράχη, σ. 813.            120-150

206β    FRANCE ANATOLE, OEUVRES COMPLETES ILLUSTREE DE ANATOLE FRACE, edit. Calmann-Levy, Paris 1925-1934, τ. 23 (η πλήρης σειρά 25 τόμοι, λείπουν: ο 4ος και ο 25ος τόμος). Εικονογράφηση εκτός κειμένου με πλήθος αυθεντικών ξυλογραφιών. [Χαράκτες – Ζωγράφοι: Baudier A., Prinet X., Dufour E., Vital-Prost, Malcouvonne, Hermann P., Legrand E., Carlegle, Roubille, Latour A., Caillaud L., κ.ά. Στον πρώτο τόμο, προ της σελ. τίτλου πορτρέτο του Anatol France από τους Edgar Chahaine (σχέδιο) και J.A.Hoffmann (χάραξη)]. Στον 5ο τόμο (σελ. 462-468) μελάνωμα. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες (μόνο ο 24ος τόμος δεμένος διαφορετικά, επίσης λάθος σήμανση στην ράχη του 17ου τόμου, αναγράφει 18ος). (23) 700-1200

207      ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι.Ν., ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΕΣ, αριθμημένη έκδοση, αρ. 650/800. Έκδοση τυπωμένη σε χαρτί πολυτελείας με σχέδια της Πολυξένης Ι. Δημαρά (αυθεντικές ξυλογραφίες). Δίχρωμη, μαύρο κόκκινο μελάνι. Λινόδετο, λίγοι λεκέδες υγρασίας, σ. 151.  100-150

208      ΔΑΦΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟ ΤΗΣ ΣΜΑΡΩΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης, [χ.χ. 1930 περ.]. Με σκίτσο της σ. από τον Σπ. Βικάτο. σ. 175.      30-40

209      ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤ., ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΝΗΡΙΑΝ, οκνηρία μήτηρ πάσης προόδου, [Αλεξάνδρεια 1932]. Ξεκολλημένο εμπροσθόφυλλο. σ. 54.            20-30

210      ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Η ΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΝΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ) έκδ. 1932. Δεμένο με μεταγενέστερο χαρτόνι, σ. 47.            50-100

211      [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ι.], ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εκδ. Δημητράκου, 1933. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 288/550, εξώφυλλο από τους ζωγράφους Καστανάκη και Σπαχή. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σχ. 4ο μεγάλο, σ. 168. 100-150

212      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ., ΟΘΩΝ ΚΑΙ Η ΡΩΜΑΝΤΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ Λουδοβίκος Α’ – Όθων – Λουδοβίκος Β’, εκδ. Δημητράκου, [1934]. Με δύο ξυλογραφίες κατά την εικόνα του Πέτερ φον Ες από τον καλλιτέχνη Άγγ. Θεοδωρόπουλο. Καλλιτεχνική λινή βιβλιοδ. από την “Βιβλιοφιλική Γωνιά”, σ. 256.           90-130

213      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ., ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, πρωτότυπες ξυλογραφίες σχεδιασμένες και χαραγμένες από τον Ευθ. Παπαδημητρίου (εντός κειμένου). Βιβλιοδ. λινόδετη επιζωγραφισμένη, 1934, σ. 222.            80-120

214      [ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ Λ.], Τρία μπλοκ με έγχρωμα επιστολικά δελτάρια: “Athenes”, “Mycenae – Epidauros – Nauplia”, “Delphes”, [χ.χ.]. (3) 50-70

215      ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΓΩ, μυθιστόρημα, οριστική μορφή σ’ έναν τόμο, Α’ έκδ. “Πυρσός”, 1936. Με αφιέρωση του σ. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 483.    100-200

216      [GALANIS D. – SHAKESPEARE W.] THE COMEDIES HISTORIES & TRAGEDIES of William Shakespeare, The Limited Editions Club, New York 1939. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 1341/1950. Με πέντε ξυλογραφίες του Δημ. Γαλάνη (μαύρο μελάνι σε φόντο τερακότας). Σχ. φύλλου μικρό, χαρτόδετο με λινή ράχη, σ. 120+1.          450-550

217      ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, εκδ. “Άλφα”, 1943. (Ομιλία του ποιητή στο Θέατρο Κυβέλης στις 25 Μαΐου 1943). Με υπογραφή του σ. στο τέλος. Σ. 63.        60-80

218      ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΜΟΡΓΟΣ, Α’ έκδ., Ίκαρος, 1943. Αριθμημένη έκδοση 300 αντιτύπων, αρ. 2/300. Δίχρωμη η σελ. τίτλου, μαύρο – κόκκινο μελάνι και αντίστοιχο εξώφυλλο. σ. [χ.α.σ.].        250-350

219      “ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1944”, Χρόνος δεύτερος, εκδότης Αριστ. Ν. Μαυρίδης. Έγχρωμο εξώφυλλο και 6 ξυλόγραφες εικόνες του Τάσσου καθώς επίσης και άρθρο για τον χαράκτη (σελ. 88-89), ακόμη εικόνες Σπ. Βασιλείου, Γκίκα κ.ά. Δημοσιεύματα: Α. Σικελιανού, Ν. Λαπαθιώτη, Γ. Σκαρίμπα, Κλ. Παράσχου (για τον Μακρυγιάννη), Σ. Μυριβήλη κ.ά. Τιμή (στο οπισθόφυλλο) 50.000 δρχ. σ. 146. 50-70

220      [ΤΑΣΣΟΣ] ΠΕΤΡΟΥΧΑΤΗΣ, ΒΡΑΔΥΝΟΣ ΨΑΛΜΟΣ, εικονογράφηση με ξυλογραφίες Α. Τάσσου, 1944. Κόκκινα πρωτογράμματα. Δίφυλλο, σε χαρτόνι, σχ. φύλλου μικρό. 200-250

221      ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ, το κείμενο σε μετάφραση και εισαγωγή του Robert Levesque, εκδ. “Άλφα” Ι. Σκαζίκη, 1944. Παράλληλο κείμενο ελληνικό-γαλλικό. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 70/100. Επιμέλεια του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου. Άκοπο. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες, σχ. 4ο, σ. 63.            120-180

222      ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΟΥΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΚΥΛΟ, εκδ. Ίκαρος, 1945, αριθμημένη έκδοση, αρ. 540/1000. Με επικολλημένη προ της σελ. τίτλου μία εικόνα του Γ. Γουναρόπουλου. Άκοπο. σ. 110.   30-35

223      [ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚ.] SHADOW OVER ATHENS, PHOKION DEMETRIADES, New York 1946. Εικονογραφημένο λεύκωμα με σκηνές της Αθήνας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. σ. 155.         90-180

224      [ΠΑΣΧΑΛΗ ΛΕΛΑ] RICTUS JEHAN, LE COEUR POPULAIRE, POEMES DOLEANCES BALLADES PLAINTES, COMPLAINTES RECITS CHANTS DE MISERE ET D’AMOUR EN LANGUE POPULAIRE (1900-1913) ACCOMPAGNES DE GRAVURES ORIGINALES DE LELA PASCALI, Edit. G. et J. Vialetay, Paris 1950. Αριθμημένη έκδοση, αριθ. αντιτύπου II/30. Με αυθεντικά χαρακτικά της Λέλας Πασχάλη εντός και εκτός κειμένου. Καλλιτεχνική βιβλιοδ., λυτά φύλλα, μέσα σε λινό κουτί, σ. 215.      350-500

225      ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ, εκδ. Δημ. Δημητράκος, 1954. Με έγχρωμα ζωγραφικά πρωτογράμματα. Χάρτινη βιβλιοδ., σ. 395.      40-50

226      ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΤΙΤΟΣ, ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ, Α’ έκδ. 1954, (το πρώτο βιβλίο του ποιητή). Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. με μπλε μελάνι. σ. 71.        45-65

227      ΒΕΛΜΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΥΟ ΑΓΑΠΕΣ, 3η έκδοση, ξυλογραφίες πρωτότυπες σχεδιασμένες και σκαλισμένες από τον ζωγράφο ΑΓΓΕΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ, έκδ. 750 αντιτύπων, 1956. Έναντι της σελ. τίτλου προσωπογραφία του Βέλμου καμωμένη από τον ζωγράφο Ευάγ. Ιωαννίδη. Με χειρόγραφη αφιέρωση της αδελφής του ποιητή, Αριάδνης. σ. 107.        80-90

228      ΣΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, Α’ έκδ. 1956, 300 αντιτύπων, τυπ. Ν. Ταρουσόπουλου. Με αφιέρωση. Σ. 63.       30-40

229      ΣΑΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩ-ΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, έκδ. [1958 περ.]. Με τα πορτρέτα των συγγραφέων, πολύχρωμο εξώφυλλο. σ. 79.         30-45

230      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔ., ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, λιθογραφία Γιάννη Μόραλη, Α’ έκδ. ‘Ίκαρος, 1962. Σ. 36. [μαζί του ιδίου] ΤΑ ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΩΠΕΤΡΑΣ, προμετωπίδα Κώστα Πανιάρα, Α’ έκδ. Ίκαρος, 1991. σ. 41. [μαζί του ιδίου] SIX PLUS UN REMORDS POUR LE CIEL, edit. Fata Morgana, 1977. (3)   50-100

231      [ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ – ΠΙΚΑΣΟ], LYSISTRATA by Aristophanes, a new version by Gilbert Seldes with a special introduction by Mr. Seldes and illustrations by Pablo Picasso, New York [1962]. Δίχρωμη έκδοση (σέπια – μαύρο μελάνι). Σχ. 4ο, σ. 117            60-70

232      SHAKESPEARE W., JULIUS CAESAR, published by Burgess & Bowes, London [χ.χ.]. Λιλιπούτειο [5,7×8 εκ.], χρυσές ακμές, σ. 252.     30-40

233      ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ, Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, Μοντρεάλλη 1965, τυπ. Φ. Σορβατζώτη, Πύργος Ηλείας, Α’ έκδοση, 400 αντιτύπων. Σ. 113.   70-90

234      ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Α.Δ., Η ΘΕΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ, έκδοση 400 αντιτύπων, [1975 περ.], επιμέλεια Ε.Χ. Κάσδαγλη. Με αφιέρωση του σ. Άκοπο. Σ. 44.         25-35

235      ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΟΔΩΝΕΣ, με είκοσι έγχρωμους πίνακες και ένα σχέδιο, Α’ έκδοση Ίκαρος, 1978. Αποχρωματισμένο εξώφυλλο – οπισθόφυλλο. σ. 231.          50-70

236      ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ξυλογραφίες Α. ΤΑΣΣΟΣ, 30ή έκδοση, “Κέδρος”, 1979. Τιμητική έκδοση, εικονογραφημένη από τον Α. Τάσσο που χάραξε έξι ξυλογραφίες ειδικά για αυτή την έκδοση, επιμέλεια Σπύρου Καραχρήστου, τυπ. Ασπιώτη Έλκα, χαρτί Fabriano 160 gr. Αριθμημένα από το 1-2000, και υπογεγραμμένα από τον ποιητή και τον χαράκτη. Αριθ. Αντιτύπου 1480/2000. Σχ. 4ο μεγάλο, σ. 88.            180-250

237      ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΟΚΤΑΝΑ, Α’ έκδοση “Ίκαρος” 1980. Η ολοσέλιδη φωτ. του ποιητή προ της σελ. τίτλου και το εξώφυλλο είναι του Άρη Κωνσταντινίδη. Σ. 105. 80-120

238      ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ ΕΚΤΩΡ, ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ, εκδ. “Κείμενα” (Φ. Βλάχος), 1981. Άκοπο. [μαζί του ιδίου] IN PERPETUUM, εκδ. “Κείμενα” (Φ. Βλάχος), 1983. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 86/521, τύπωμα με 3 μελάνια. Με αφιέρωση του ποιητή. [μαζί του ιδίου] ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, εκδ. “Κείμενα” (Φ. Βλάχος), 1987. Άκοπο. (3)       40-60

239      [ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ], A MACABRE SONG, TESTIMONY OF THE GOY Elias Petropoulos, Concerning Anti-Jewish Sentiments in Greece, with a Postscriptum by Piere Vidal-Naquet, Texts Translated from the Greek and from the French by John Taylor, Paris 1985. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 90/333, αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον σ. Βιβλιοδ. τέχνης, λυτά φύλλα σε εξώφυλλο – κόκκινο φάκελο, σ. 31.           120-160

Βλέπε και: 532, 285, 553, 904, 387, 756, 815, 677, 362, 616, 91, 7, 888, 675, 165, 568

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [240-319]

240      [ΣΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. – ΣΤΟΥΡΖΑΣ ΑΛΕΞ.] “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΖΑΣ” προσωπογραφία από τον Περ. Σκιαδόπουλο (έναν από τους πρώτους νεοέλληνες χαράκτες), υπογεγραμμένη (Π.Σ.). Ξυλογραφία, [1856 περ.]. Πιθανώς από το περιοδικό “Πανδώρα”. Διαστάσεις [16×12,5 εκ.]     25-35

241      GERMAJO, “ΑΓΑΣ & ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ”, σχέδιο με μολύβι σε χαρτί, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [1862 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [19×30 εκ.].       250-400

242      [ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ – ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ] CERVANTES SAAVEDRA M., L’INGENIEUX HIDALGO DON QUICHOTTE DE LA MANCHE, traduction de Louis Viardot, les dessins de Gustave Dore, grave par H. Pisan (62+58 εικόνες), librairie de L. Hachette, Paris 1863 (Α’ έκδοση), τ. 2. Σχ. φύλλου, δερμάτινη ράχη, (τόμος Α’ σπασμένο καπάκι το πίσω καπάκι), σ. 23+459+2+2+515+2.      900-1300

243      MOREAS JEAN (=ψευδώνυμο, Παπαδιαμαντόπουλος Ι., 1856-1910), “PALLADIO” (Πελοπόννησος), υδατογραφία και μελάνι, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [21×26 εκ.].  400-600

244      ΓΑΛΑΝΗΣ Δ., Μουσική παρτιτούρα, “Η ΞΑΝΘΟΥΛΑ”, ποίηση μουσική Ν. Κόκκινου, εκδ. Γεωργίου Φέξη 1900. Στο εξώφυλλο λιθογραφία του Γαλάνη. Διαστάσεις [30×18,5 εκ.].                             70-100

245      ΓΑΛΑΝΗΣ Δ., “ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΘΕΙΣ”, ξυλογραφία σε χειροποίητο χαρτί, αριθμημένη, αρ. 1/5 και υπογεγραμμένη (D. Galanis), [χ.χ.]. Εντός της εικόνας           διακρίνεται το μονόγραμμα AD (=Albrecht Durer[;]). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [14×14 εκ.]         100-200

246      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ., Από το γαλλικό περιοδικό “LE RIRE” της 11ης Σεπτ. 1909, δύο ολοσέλιδες έγχρωμες εικονογραφήσεις. [μαζί] Aπό το ίδιο περιοδικό της 11ης Δεκεμ. 1909, έγχρωμο εξώφυλλο. (2)     50-70

247      ΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜ., “TEMPLE A CORINTHE” (Ναός στην Κόρινθο), υδατογραφία σε χαρτί, [χ.χ., 1920-1930 περ.]. (Ο Δημήτρης Λίτσας, Σπέτσες, 1881 – Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, 1952, ήταν διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και αγιογράφος που έζησε, δημιούργησε και δίδαξε κυρίως στην Αίγυπτο. Σπούδασε ζωγραφική στο Σχολείο των Καλών Τεχνών (την μετέπειτα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών) στην Αθήνα έχοντας για δασκάλους τον Νικόλαο Λύτρα, τον Γεώργιο Ροϊλό και τον Κωνσταντίνο Βολανάκη). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [16×41 εκ.].  400-600

248      [ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ], Μία χρωμολιθογραφία “Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος”, ένστολος με τα παράσημά του, 1920 περ. Διαστάσεις [22×32 εκ.].     30-40

249      ΚΑΝΕΛΛΟΣ, “MYLLI – Near Argos” (μύλοι Άργους), υδατογραφία σε χαρτί και μελάνι, με υπογραφή Charlotte M. Kanellos, [1927 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [10×20 εκ.].       300-500

250      ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓ. (1885-1959) “ΚΤΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ”, υδατογραφία σε χαρτί, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1927 περ.]. (Ο Γιώργος Μπουζιάνης, Αθήνα, 1885 – Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1959, ήταν από τους σημαντικότερους εξπρεσιονιστές ζωγράφους. Από το 1917 στράφηκε προς τον γερμανικό εξπρεσιονισμό και σε ένα δικό του εκφραστικό ύφος. Στα έργα του δίνει περισσότερη έμφαση στην αποτύπωση της ανθρώπινης μορφής ― κυρίως της γυναικείας φιγούρας. Από το 1924 εξέθετε στην Γερμανία στην γκαλερί Μπάρχφελντ. Το 1927 έγινε στο Κέμνιτς μεγάλη έκθεση έργων του στο μουσείο της πόλης. Εν συνεχεία, το διάστημα 1929-1932 έζησε και εργάστηκε στο Παρίσι). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [27×38 εκ.].        8500-10000

251      ΚΑΝΕΛΛΟΣ (1897-1980 περ.), “ATTICA – First Rain” (Τοπίο Αττικής), υδατογραφία σε χαρτί, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [20×32 εκ.]. Mε υπογραφή Charlotte M.Kanellos.          400-600

252      ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΟΣ (1897-1980 περ.), “KANELLOS, ACADEMY OF GREEK CLASSIC AND MODERN CHORODRAMA – Certificate of appreciation for contribution of advancemet and promotion of the Classic Hellenic Arts, to the lover of culture”, δίπλωμα, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [42×32 εκ.].    250-300

253      ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ, “Καθιστή γυναίκα μειδιάζουσα”, χαλκογραφία [1930 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [29,5×19,5]      90-130

254      ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ Π., “Μάνα με δύο παιδιά”, σχέδιο με πενάκι, υπογεγραμμένο με μονογραφή, 1932. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [13,2×16,5].        80-120

255      ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤ., “ΣΟΚΑΚΙ”, (πιθανότατα στην Λευκάδα), λάδι σε χαρτόνι, με την υπογραφή του καλλιτέχνη χαραγμένη πάνω αριστερά, [χ.χ.]. Εικονίζεται αγρότισσα επί όνου και είσοδος κουρείου. (Ο Στυλιανός Μηλιάδης, Χίος, 1881 – Πειραιάς, 1965, ήταν διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος της λεγόμενης «Σχολής του Μονάχου»). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [24×17 εκ.].       900-1500

256      ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΒΑΣΟΣ, Τέσσερις λιθογραφίες – δοκίμια σε διαφορετικά χρώματα. “Ελληνική Πολιτεία – Κοινωνική Πρόνοια, Δίπλωμα Τιμής μετά μεταλλίου” 1942. Επί Κατοχικής Κυβερνήσεως, Υπουργείου Εθνικής Πρόνοιας. Διαστάσεις [26,5×48 εκ.]. (4)        250-450

257      ΚΑΝΑΣ ΑΝΤ. (1915-1995), “ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΟΙ”, μικτή τεχνική σε χαρτί, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, 1944. (Ο Αντώνης Κανάς 1915 – 1995, ήταν Έλληνας ζωγράφος, γεννημένος στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, απ’ όπου αποφοίτησε το 1948, με δασκάλους τον Ουμβέρτο Αργυρό και τον Επαμεινώνδα Θωμόπουλο, ενώ παρακολούθησε και μαθήματα χαρακτικής κοντά στον Γιάννη Κεφαλληνό). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [25×17,5 εκ.]. 450-650

258      ΚΑΝΑΣ ΑΝΤ., 12 ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, έκδ. 1946. Δώδεκα ξυλογραφίες υπογεγραμμένες με μολύβι και επικολλημένες σε σκληρό χαρτόνι σχήματος φύλλου. Τίτλοι: “Ο μεθυσμένος που ψέλνει”, “Οικογένεια”, “Αποθανέτω”, “Για σένα Ελλάδα”, “Το ξόδι”, “Το υπόγειο”, “Χωρίς υπογραφή”, “Κατάρα Θεού”, “Ελλάδα”, “Νυχτερινές Ειδήσεις”, “Το τραγούδι της πείνας”, “Το υπόγειο”, “Η μεγάλη νύχτα”. Βιβλιοδ. λυτά φύλλα. (12)            400-800

259      ΓΑΪΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (1923-1984), “ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ”, μικτή τεχνική και μελάνι (έργο πρώιμης περιόδου), υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη (I. Gaitis), 1947. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [40×30 εκ.].   2200-3000

260      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Άνδρας καθιστός (πιθανόν από έργο του Ρίτσου), πενάκι. Με υπογραφή και χρονολογία 1948. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [22×32 εκ.].     500-600

261      [ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ] “ΣΟΦΟ”, “Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού”, υδατογραφία, σε σκληρό χαρτόνι, [1948-1950 περ.], υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη. Διαστάσεις [38,3×28,5 εκ.].         80-120

262      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, Σχολική λιθογραφία, με τίτλο “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ”, [1950 περ.], εκδ. “Αθηνά”, επιμέλεια Αγλαΐας Μεταλλινού. Επικολλημένη σε πανί. Πήχεις ξύλινοι (άνω και κάτω πλευρά). Διαστάσεις [54×79 εκ.]      60-90

263      ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓ., “ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ”, υδατογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1950. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35×50 εκ.].   1800-2500

264      ΛΥΤΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, “ΠΡΟΣΩΠΟ – ΙΠΠΟΣ”, ξυλογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη και αριθμημένη αρ. 2/7, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [25×34 εκ.].        500-700

265      ΞΕΝΟΣ ΝΙΚ. (1908-1983). “ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ”, υδατογραφία σε χαρτί, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ. περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [14×23 εκ.].          350-500

266      ΖΗΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, “ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ – ΤΑ ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΡΙΚΕΡΙ”, φωτογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1950 περ.]. (Ο Κώστας Ζημέρης γεννήθηκε το 1886 στο Κατηχώρι Πηλίου. Σπούδασε στο Σχολείο Τεχνών του Saint Louis. Το 1912, στην περίοδο των Βαλκανικών πολέμων στρατεύεται και στη συνέχεια μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, παρέμεινε στην Αθήνα, συνεργαζόμενος με τους μεγάλους φωτογράφους Μπούκα και Nelly’s. Ακολούθως επιστρέφει στο Βόλο ασχολούμενος πλέον επαγγελματικά με τη φωτογραφία και τη ζωγραφική. Συμμετείχε σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι το γεγονός ότι υπήρξε φωτογράφος και ζωγράφος. Ο Κ. Ζημέρης μας έδωσε και τις μοναδικές φωτογραφίες του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου). Σε πλαίσιο, μικρές φθορές, διαστάσεις [30×40].  250-400

267      ΚΑΛΜΟΥΧΟΣ, Κάρβουνο, γυμνό ανδρικό σώμα, [1950 περ.], υπογεγραμμένο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [29,5×21,5 εκ.].           900-950

268      [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] ΑΝΔΡΟΣ, Υδατογραφία σε χαρτί, φτιαγμένη από ικανό τεχνίτη του χρώματος και της σύνθεσης. Εικονίζεται γενική άποψη της Χώρας της Άνδρου με τους ψαράδες σε πρώτο πλάνο στην αμμουδιά. Δυσανάγνωστη υπογραφή, 1955 περ. (post quem) κυρίως με χρονολόγηση από τα απεικονιζόμενα “νέα” κτίσματα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [38×48 εκ.]         750-1200

269      ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Τρισέλιδη χειρόγραφη επιστολή του Γ. Κεφαλληνού προς τον αδελφό του Νίκο Κεφαλληνό, [χ.χ.]. [μαζί] Υπογραφή του Γ. Κεφαλληνού, χειρόγραφη και τυπωμένη πάνω σε κόκκινη σφραγίδα της Σχολής Καλών Τεχνών, 28/8/1956, σε χαρτί όπου “Βεβαιούται το γνήσιον έναντι υπογραφής…”, υπογράφει ως Διευθυντής της Σχολής. [μαζί] Αλληλογραφία Γιάννη – Νίκου Κεφαλληνού, 2 χειρόγραφες επιστολές. (4)        100-150

270      ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. (1920-1997), “ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΓΕΡΑΝΟΙ”, μικτή τεχνική και μελάνι, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1957 περ.]. (Ο Δημήτρης Τηνιακός ήταν Έλληνας ζωγράφος και ποιητής. Γεννήθηκε στην Άνδρο το 1920. Υπήρξε διπλωματούχος της Σχολής Καλών Τεχνών. Στο εργαστήριο του Κωνσταντίνου Παρθένη σπούδασε ζωγραφική, ενώ από τον Γιάννη Κεφαλληνό διδάχτηκε τη χαρακτική. Είχε παρουσιάσει περισσότερες από 20 ατομικές εκθέσεις). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [50×70 εκ.].  1200-2000

271      ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝ. (1910-1989) – ΙΟΛΑΣ ΑΛΕΞ., ΑΦΙΣΑ, εικονίζεται ναύτης καθιστός, (από έργο του 1959). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [70×50 εκ.]. Aπό έκθεση των Iόλα Aλεξ. – T. Zουμπουλάκη.           400-600

272      ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ελαιογραφία σε χαρτί “Conqueror”, αφηρημένη σύνθεση με χρώμα. Υπογεγραμμένο, 1960. (Από έκθεση έργων του ποιητή). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30×23,5 εκ.]        100-150

272β    [ΠIKAΣO] PICASSO PABLO, Προσωπογραφία, Λιθογραφία, υπογεγραμμένη 15/4/1962. Aπό έκθεση στη Gallerie Alex Maguis στο Παρίσι.         1500-2500

273      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ., “Στυγός Όρκος”, Ξυλογραφία με αφιέρωση (με μολύβι) στον Π. Χάρη (άνω μέρος). Κάτω δεξιά με κόκκινο μελάνι: “στυγός”. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [25,8×21,5]       100-150

274      ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ, “Η ΑΓΑΠΗ + Η ΕΙΡΗΝΗ”, σινική μελάνη σε χαρτί, σχέδιο υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1965 περ.]. Εικονίζονται δύο γυναίκες με αδαμιαία περιβολή και φτερά αγγέλων. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [68×49 εκ.].           3500-4500

275      ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓ., “Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ”, ελαιογραφία (καμβάς επικολλημένος σε κόντρα πλακέ), υπογεγραμμένη, [χ.χ., 1965 περ.]. Εικονίζονται τελετουργικές μορφές. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [40×60 εκ.].            3300-3800

277      ΚΑΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, “ΑΓ. ΣΩΖΩΝ”, ελαιογραφία σε κόντρα-πλακέ, εικονίζεται παραδοσιακό τρεχαντήρι με πανιά και την ελληνική σημαία (Αιγινίτικο), λευκού χρώματος, [1965          περ.]. Διαστάσεις [32×43 εκ.] 850-1300

278      ΚΑΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, “Καΐκι”, ελαιογραφία σε κόντρα-πλακέ, εικονίζεται παραδοσιακό καΐκι με πανιά και την ελληνική σημαία (Αιγινίτικο), υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [1965 περ.]. Διαστάσεις [30,3×40 εκ.]            900-1400

279      ΜΠΟΣΤ, ΣΚΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ, εκδ. “Κείμενα”, γ’ έκδοση, [χ.χ.]. Μικρό σκίσιμο στο οπισθόφυλλο, σχ. 4ο μεγάλο, σ. [χ.α.σ.]       60-90

280      [ΜΑΚΕΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΓΑΛΑΤΟΣ] Επτά διαφημιστικές μακέτες γάλακτος: “Όλυμπος”, “Έλα”, “Όνειρο”, “Άτλας”, “Άστρια”, “Αγελάς”, “Εγώ”. Σχήμα πλάγιο. (7)   60-100

281      ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ, Διαφημιστική μικρή αφίσα, σε σκληρό χαρτόνι, “ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ – ΣΤΕΡΕΟΤΕΞ”, υδατογραφία του Ρένου Ιωαννίδη, χωρίς υπογραφή και [χ.χ.]. Διαστάσεις [24,5×33 εκ.].     25-30

282      [ΚΑΡΑΒΟΥZΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (1938-2011), “Προσωπογραφία της Γιούλικας Λακερίδου” (ζωγράφος και σύζυγος του Καραβούση). Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, αριθμημένη, αρ. 7/50, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με μονογραφή (Σ.Κ.) και φιλοτεχνημένη στη Fondation Hellenique, 1970. Διαστάσεις [16,8×10,8 εκ.]         60-90

283      ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σ, Ξυλογραφία “11 μορφές”, αριθμημένη, αρ. 2/50 και υπογεγραμμένη (Σ.Κ.) 1970. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [14×21 εκ.]         80-100

284      ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ, “Ο ΧΟΡΟΣ”, λιθογραφία, αριθμημένη, αρ. 6/16, υπογεγραμμένη από την καλλιτέχνιδα, 1971. (Η Βάσω Κατράκη, Αιτωλικό, 1914 – Αθήνα (;), 1988, φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με καθηγητές τον Κ. Παρθένη και τον Γ. Κεφαλληνό. Ξεκίνησε με τη ζωγραφική, αλλά γρήγορα φάνηκε η κλίση της στη χαρακτική.). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [110×80 εκ.].          1800-2500

285      [ΤΑΣΣΟΣ] “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ 1821-1971”, λεύκωμα με δέκα επτά ξυλογραφίες του Τάσσου, τυπ. Ασπιώτη Έλκα, εκδ. Ίκαρος, 1971. Σχ. 4ο, [χ.α.σ.].  150-200

286      ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, MARIO PRASSINOS, EMPREINDRE. Κατάλογος έκθεσης στο Παρίσι (με 12 tapisseries), 1971. Στο τέλος ολοσέλιδη φωτογραφία του καλλιτέχνη και μικρό βιογραφικό. σ. 40  35-50

286β    [ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ – ΙΟΛΑΣ] Galerie Alexandre Iolas, 16 εικόνες έργων του ζωγράφου, με την υπογραφή του και 1 σελ. Note Biografiche. Σχ. πλάγιο, σ. [χ.α.σ.].          100-150

287      [ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ] “ΑΝΘΡΩΠΟΔΕΝΤΡΟ”, σχέδιο με μαρκαδόρο σε χαρτί. Υπογεγραμμένο (Minos Argyrakis), Paris 1972. Διαστάσεις [30,7×22 εκ.]        190-250

288      ΓΑΪΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (1923-1984), “PROGRESSION OF HEADS” (κεφάλια σε στοίχιση), λιθογραφία σε χαρτί “Arches”, αριθμημένη αρ. 53/125, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη (Gaitis), Οκτώβριος 1973. Συνοδεύεται από έντυπο του εκδότη “Circle Gallery Ltd.” Chicago. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [80×60 εκ.].   1000-1500

289      ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1922-1997), “ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΠΕΔΙΑ”, λιθογραφία, αριθμημένη αρ. 27/55, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1974. (Ο ζωγράφος γεννήθηκε το 1922 στη Νέα Υόρκη. Σε ηλικία μόλις 21 χρόνων, «είναι όχι μόνο ώριμος καλλιτέχνης με προσωπική γλώσσα, αλλά έχει εξασφαλίσει και την έγκυρη εισαγωγή του στην καλλιτεχνική ζωή της Νέας Υόρκης». Το έργο, με την αφηρημένη γραμμή, που υπονοεί το δελφικό τοπίο, στο απέραντο βαθύ μπλε του φόντο «γεννήθηκε» στον καμβά του πρωτοποριακού ελληνοαμερικανού καλλιτέχνη με τη διεθνή ακτινοβολία, ο οποίος το 1951 συνυπέγραψε το μανιφέστο του πρωτοποριακού κινήματος, που αργότερα θα καθιερωνόταν ως αφηρημένος εξπρεσιονισμός. Ο Θόδωρος Στάμος είχε δωρίσει 45 έργα του στην Εθνική Πινακοθήκη). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60×80 εκ.].     1000-1500

290      ΤΑΣΣΟΣ Α. – PABLO NERUDA, “ΔΟΝ ΧΟΑΚΙΝ ΜΟΥΡΙΕΤΑ”, χαρακτικό 1000 αντιτύπων σε πλάγιο ξύλο, αριθμημένο αρ. 479/1000, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, 1974, εκτύπωση Ασπιώτη-Έλκα. Τυπώθηκε για το θέατρο του Κώστα Νίτσου. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [76×48 εκ.].      300-500

291      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, “ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ”, αφίσα επικολλημένη σε ποιοτικό νοβοπάν, 1974. Εικονίζεται νεαρός, εύσωμος, πλατύφρυδος ποδηλάτης και νεαρά κόρη. Αμφότεροι με αδαμιαία περιβολή. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [80×65 εκ.].        380-500

292      ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γ., Αφίσα της εφημερίδας “Ριζοσπάστης”, 1918-1975, 57 χρόνια αγώνα, χρόνια προσφοράς. Έγχρωμη. Διαστάσεις [75×56 εκ.].     25-40

293      ΚΟΤΤΗΣ ΓIAΝ., “ΓΚΑΖΙ”, ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1976. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [50×62 εκ.].     1800-2500

294      ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ, “ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ” υπογεγραμμένη έγχρωμη αφίσσα offset, 1977, με αφιέρωση του καλλιτέχνη “Στον Παναγιώτη με την αγάπη μου Μίνως 1978”. Διαστάσεις [88×64 εκ.].       80-100

295      ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣ., Γελοιογραφία του Βασ. Χριστοδούλου, με τίτλο “Το υγιέστερο νόμισμα”, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1978. Διαστάσεις [28,7×21,7 εκ.].       40-50

296      ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Γεν. 1948), Μεταξοτυπία, δοκίμιο, αριθμημένο 2/10 και υπογεγραμμένο από την καλλιτέχνιδα. Πορτρέτο της Μαρίας Κάλλας. [χ.χ., 1980 περ.]. Η καλλιτέχνις σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον Μόραλη. Με υποτροφία πάει στο Παρίσι όπου και γνωρίζει τον Τσαρούχη και συνεργάζεται μαζί του, μέχρι τον θάνατό του. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [39,5×23,5] 150-200

297      ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΘEΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ, ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, Αθήνα 1980. Κώστας Κοσμόπουλος, Γιάννης Δεσύπρης, Ιάκωβος Ρήγος, Κώστας Κουρεμένος. Σχ. 4ο, [χ.α.σ.].         50-60

297β    KAZANTZH BAΣΩ, “Παπαδιαμάντης Aλέξανδρος”, Προσωπογραφία. Xαρακτικό με χάραξη σε μέταλλο με μαύρο φόντο. Mε τη μονογραφή του καλλιτέχνη “K.B.”. 1980. Διαστάσεις [40×28,5 εκ.]    200-300

298      ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σ., Χαλκογραφία “Αρχαίες Ελληνικές Μορφές στο Φεγγαρόφωτο”, αριθμημένη, αρ. 1/25 και υπογεγραμμένη (Karavousis) [χ.χ., 1980 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [20,3×19 εκ.].    80-100

299      ΒΑΡΛΑΜΟΣ Γ., Ξυλογραφία έγχρωμη, “Πανσέληνος”, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [18×35 εκ.].        120-140

300      ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΤΕΤΗ, “ΑΝΑΦΙΩΤΙΚΑ OΠΩΣ HΤΑΝ ΤΟ 1930”, υδατογραφία σε χαρτί και μελάνι, (από παλιά φωτογραφία), υπογεγραμμένο από την καλλιτέχνιδα (Τέτη Γιαννάκου-Κουτσούκου, [χ.χ., 1980 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [19×26,5 εκ.].  250-350

301      ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γ.,      Λινόλεουμ “Περιστέρι – Ζευγάρι” αριθμημένο, αρ. 2/20, υπογεγραμμένο, [χ.χ. 1980 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [10×13 εκ.].     60-90

302      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛ., Προσωπογραφία νέου άνδρα, υδατογραφία, υπογεγραμμένη, εικονίζεται άνδρας, [χ.χ., 1980 περ.]. Διαστάσεις [11×15 εκ.].   80-100

303      ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝ. (1910-1989), “ΓΥΜΝΟ”, μεταξοτυπία, αριθμημένη αρ. 20/150, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1980 περ.]. Εικονίζεται νέος άνδρας. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [39×26].           300-500

304      HASTIR, “LE PORT DE NAFPACTOS (LEPANTE) GREECE” (Το λιμάνι της Ναυπάκτου), υδατογραφία (τίντα) και παστέλ, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1980 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [33×50 εκ.].            400-600

305      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ., “ΕΡΕΤΡΙΑ” (Εύβοια), ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1981. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό μουσείου “Σπύρου Βασιλείου” 2008. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35×55 εκ.].            10000-12000

306      ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Α., Χαρακτικό, (λινόλεουμ), εικονίζεται αγροικία, αριθμημένο, αρ. 4/15 και υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη. Διαστάσεις [21×30,3 εκ.].        50-70

307      ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ, “ΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ – Γιάννη Καρανικόλα”, σχέδιο με μαύρο μαρκαδόρο σε χαρτί. Εικοσιένα προσωπογραφίες ανδρών. Υπογεγραμμένο, 1984. (Οπισθίως ημιτελές σκαρίφημα). Διαστάσεις [38×29,5 εκ.]      360-450

308      ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ, Σχέδιο με μελάνι πάνω σε χαρτί εφημερίδας, δοκίμιο του καλλιτέχνη, υπογεγραμμένο, [χ.χ., 1985 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [24,5×38 εκ.]      100-200

309      ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΣΩΤ., “ΜΗΧΑΝΕΣ”, λάδι σε ξύλο, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30×40 εκ.].           2000-2500

310      ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΧ., “ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ”, μεταξοτυπία αριθμημένη, αρ. 165/199, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη (A. Droungas), [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60×80 εκ.].           380-500

311      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, [1990], (στα Ελληνικά και Γαλλικά). Με χειρόγραφη αφιέρωση. Σχ. Φύλλου, βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο, σ.8+12     65-90

312      ΚΟΨΙΔΗΣ ΡΑΛΛΗΣ, Έγχρωμη αναπαραγωγή έργου του καλλιτέχνη, αριθμημένη, αρ. 91/150 και υπογεγραμμένη με μολύβι, 1992. Διαστάσεις [35,5×49,5 εκ.].          40-50

313      ΓΟΥΡΖΗΣ Γ., Nεκρή Φύση (βάζο), λιθογραφία, έγχρωμη, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη 1995. Διαστάσεις [15,5×25 εκ.].       80-100

314      ΖΕΒΕΡΟΥΧΙΝ ΕΥΓ., “ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ”, ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη (Ευγένιος), [χ.χ., 2000 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [40×80 εκ.].          300-400

315      ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. (1910-1985), “ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ”, αφίσα αριθμημένη, αρ. 40/280, από έργο του 1948 (2003). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60×43 εκ.].        180-280

316      ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, “ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΑΜΟΑ II” (Μύκονος – Παραπορτιανή), τέμπερα, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1/4/2005. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35×25 εκ.].            4200-5200

317      ΜΑNΤΖΑΒΙΝΟΣ ΤΑΣ., “ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ”, ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 2010. Εικονίζεται άνδρας με ομπρέλα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60×40 εκ.].           1800-2500

318      ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ Ε., “ΥΔΡΑ” (Είσοδος του λιμανιού), υδατογραφία, υπογεγραμμένη, 2010. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [23×30 εκ.].           180-230

319      ΓΡΗΓΟΡΑ Α., “ΑΝΔΡΟΣ – ΧΩΡΑ”, υδατογραφία, υπογεγραμμένη, 2011. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [20×35 εκ.].     180-230

Βλέπε και: 384, 685, 863, 197, 600, 828, 829, 830, 515, 542, 534, 645, 567, 195, 190, 188, 931

 

17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [320-359]

320      ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΑΞΟΥ (ΧΩΡΙΟ ΔΡΥΝΑΣ) 1828, Με σφραγίδα του χωριού Δρύνας. Αναφέρονται τα ονόματα Μιχ. Μαρκοπολίτης και Μανουήλ Ναυπλιώτης. Διαστάσεις [16×22 εκ.].          60-120

321      [Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ], Προς τον κον Αναγνώστην Παναγιώτου Πολίδην Ταγματάρχην της Βασιλικής Φάλαγγος […], υπογράφει ο Γραμματεύς Γ. Γελαράκης, εν Αθήναις 5 Ιουνίου 1839. Με αριθμό πρωτοκόλλου. Ένα φύλλο με τυπωμένο “ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, χειρόγραφο με καλλιγραφικό γραφικό χαρακτήρα μόνο στην πρώτη σελίδα.            70-130

322      [ΠΑΤΡΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1884], Χειρόγραφο έγγραφο. Διορισμός δικηγόρου στην Πάτρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπογραφή Υπουργού και στρογγυλή σφραγίδα. Ένα φύλλο, μία γραμμένη σελίδα.            40-70

323      ΠΟΣΤΟΛΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΕΘΝΙΚΩ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩ ΜΟΥΣΕΙΩ, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1885. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σ. 324+4 πίνακες με εικόνες νομισμάτων.    90-180

324      ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, τυπ. Αδελφών Περρή, 1886. Με 11 πίνακες με εικόνες νομισμάτων. Φθαρμένη βιβλιοδ., σ. 82+11.          90-100

325      [NADAR PERE] “Grand oncle Pericles Grunanelli”. Πορτρέτο ανδρός γενειοφόρου. Φωτογραφία πρωτότυπη σε χαρτόνι, [χ.χ. 1980 περ.] από το “Photographie Nadar (pere) de Paris”, Marseille, 21 Rue de Noailles. Διαστάσεις [16,5×10,7]      70-100

326      [ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ – ΕΚΔΟΤΕΣ 1891-1938] Μικρό αρχείο φακέλων, επιστολικών δελταρίων (Ελλήνων) Βιβλιοπωλών και Εκδοτών. Από Αθήνα (Βαφειάδης 1920, Φέξης 1893, Βελούδιος 1901, Libr. Francais – Γαλλικό Βιβλιοπωλείο 1895, Μπιζάνος 1938). Κέρκυρα (Γούλης 1891), Ζάκυνθος (Οίκος Βουβαρούτα 1896).      80-120

327      [ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ “ADLER” Model No 7] Φρανκφούρτη, Γερμανία, [1900 περ.]. Ταμπέλα Ν. Αναστασάκης, Αθήναι. Πληκτρολόγιο μόνο ελληνικό-πολυτονικό. Χρήζει συντήρησης.    100-130

328      [ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ] Δισέλιδο: ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ, ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ, Επειδή ο Εμμανουήλ Γενετζάκης και Ι.Μ. Μαρκομιχαλάκης κάτοικοι Επάνω Αρχανών […] Εν Αθήναις 5 Απριλίου 1901, Ο Δημόσιος Κατήγορος. Χειρόγραφη υπογραφή, αριθμός πρωτοκόλλου και στρογγυλή σφραγίδα. Στη δεύτερη σελίδα, αναφέρονται οι κληθέντες μάρτυρες.    40-50

329      [ΣΠΑΡΤΗ] “In Sparta Villagers and countrymen on market day”, εκδ. Underwood (30-9325), Washington [1903 περ.], (Χωρικοί σε μέρα Αγοράς στη Σπάρτη ). Στερεοσκοπική φωτογραφία σε χαρτόνι. Διαστάσεις [8,6×17,6 εκ.]            75-120

330      ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΦΗΜ. “ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ”, Με γραμματόσημο, 1905. Επιστολικό δελτάριο με γραμματόσημο “Στύλοι Ολυμπίου Διός”. Και τα δύο προς: Β.P. PERVANA, Δρέσδη Γερμανίας. (2)         20-25

331      [ΧΑΛΚΙΔΑ] “Chalkis, Euboea’s old seaport, Greece”, εκδ. Keystone (99-9357), U.S.A. [1908-1909 περ.]. (Χαλκίδα, διακρίνεται η γέφυρα του Ευρίπου και βοσκοί με κάπες). Στερεοσκοπική φωτογραφία σε χαρτόνι. Διαστάσεις [8,6×17,6 εκ.]       40-60

332      [ΚΟΡΙΝΘΟΣ] “Digging among the ruins of old Corinth, Greece”, εκδ. Keystone (477-7134) [μαζί] “Excavations by the American Schoοl, Old Corinth, Greece”, εκδ. Stereo-Travel (56). Στερεοσκοπικές φωτογραφίες σε χαρτόνι. U.S.A. [1908 περ.]. (Ανασκαφές στην Αρχαία Κόρινθο, Ανασκαφές) (στο βάθος Ακροκόρινθος). Διαστάσεις [8,6×17,6 εκ.] (2)         60-90

333      [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ] Τρία φύλλα πορείας: “Φύλλον αδείας απουσίας […] Εθεωρήθη Θεσσαλονίκη, 1913, μία γραμμένη σελ. σε 2 φύλλα. [μαζί] Φύλλο πορείας εν Θεσσαλονίκη τη 26 Μαΐου 1913, 1 γραμμένη σελ. σε ένα φύλλο. Και τα δύο πλήρως χειρόγραφα με σφραγίδες και υπογραφές. [μαζί] Φύλλον Αδείας Απουσίας Κανονικής 30 ημερών […] εθεωρήθη εν Πάτραις τη 5η Απριλίου 1916, Το Φρουραρχείον… με σφραγίδες και υπογραφές. Εν μέρει τυπωμένο και εν μέρει χειρόγραφο, μία σελίδα σε ένα φύλλο. (3)      60-90

334      ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜ., Χειρόγραφη πρόσκληση, μονοσέλιδη, ευχαριστήρια προς (Καμπούρογλου) για συνάντηση στις 7 Απριλίου, (1915-1920 περ.]. Υπογεγραμμένη. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [21,5×14 εκ.]      40-60

335      [ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ] Ένα φύλλο, δύο γραμμένες σελίδες που αφορούν τον έρανο του Στρατού για τη βοήθεια της Θεσσαλονίκης λόγω πυρκαγιάς, 30/9/1917. Σ. 2.    30-50

336      [ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ] Μικρό αρχείο: 1) Τετράδιο Ιχνογραφίας Βεατρίκης Παπαχρήστου 1932-1933, 2) Δίπλωμα Εστίας Βιώσεως Υπαλλήλων, 18 Νοεμ. 1963, υπογραφή προέδρου: Δημοσθένης Χρ. Παπαχρήστου. 3) Σχέδιον ιδρυτικής ομιλίας της Ε.Β.Υ. 28/2/1947, 3 δακτυλόγραφες και 5 χειρόγραφες σελίδες. 4) Γερμανική άδεια: Χανιά 10/10/1941 για Παπαχρήστο Δημοσθένη (στα γερμανικά με φωτογραφία και Χιτλερική σφραγίδα). 5) Βεβαίωση περί εγγραφής εις το μητρώο αρρένων του Δημοσθένη Χρ. Παπαχρήστου, Μεσολόγγι 1923, κ.ά. έγγραφα. (10 περ.)      50-100

337      ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, Επιστολικό δελτάριο με τις πρωτοχρονιάτικες ευχές της Μ. Πολυδούρη προς τον Κώστα Πασαγιάννη. Υπογεγραμμένη, 1/1/1925. Σε κάρτα με τίτλο “Love-Poems”. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [9×13,8 εκ.]      150-200

338      [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΜ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τίτλος εικοσιπέντε μετοχών, 1925. Ένα φύλλο, μικρό σκίσιμο στο κάτω άκρο.      35-50

339      [ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΖΩΝΑ] Περιόδου A’ Παγκοσμίου πολέμου. Εικονίζεται με πλήρη εξοπλισμό, όπλο και ξιφολόγχη. Διαστάσεις [28×22 εκ.].      80-100

340      [ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ] Χειρόγραφη δίφυλλη επιστολή του Γρηγορίου Ξενόπουλου της 22ας Ιουλίου 1927 προς τον Δημήτριο Καμπούρογλου. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [22,8×18].       180-220

341      [ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ “ARCHO”= Modelle] Carl Winterling, Φρανκφούρτη, Γερμανία, [1928 περ.]. Με ελληνικό-πολυτονικό πληκτρολόγιο και λατινικό. Χρήζει συντήρησης.        70-100

342      [ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΖΗΡΕΙΑ] Ομαδική φωτογραφία μελών του Ορειβατικού Συλλόγου μπροστά από το καταφύγιο της Ζήρειας (Νομός Κορινθίας) σε υψόμετρο 1700 μ. Δεκαετίας 1930. Διαστάσεις [10,5×16 εκ.]        45-65

343      [ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ] Τίτλος μίας μετοχής, εν Πειραιεί τη 24η Σεπτεμβρίου 1934. Λιθογραφία. Εικονίζεται η πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζεται η Εταιρεία.  65-90

344      ΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Η ΜΑΓΕΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. Ανέκδοτο δακτυλόγραφο με χειρόγραφες διορθώσεις βιβλίο σχήματος Α4 (κόλλες διαγωνισμού) [χ.χ., 1936 περ.], με υποφακέλους: 1. Βεβήλωσις Μυστηρίων 2. [Προτρεπτικά] 3. Εκτός Κειμένου 4. [Η Μαγεία… Κολλάρος… 1935] προς Νέα Διαλογή 5. Κάθαρσις 6. Συγγράμματα δια Μαγείαν 7. Αντιδιαστολή Λευκής & Μαύρης Μαγείας 8. Τι είναι Μαγεία 9. Σκοποί βιβλίου 10. Σκοποί εκδόσεως 11. Προτρεπτικά δια έκδοσιν βιβλίου. Σε 150 περ. φύλλα μονής όψης.       750-1500

345      [AΘHNA – ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ] Μονόφυλλο. Aίτηση της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου, όπου ζητείται η μετονομασία της. Προς τον Δ. Καμπούρογλου. Δακτυλογραφημένο έγγραφο, υπογεγραμμένο και πρωτοκολλημένο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [17,5×25].            60-80

346      [ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ] Σαράντα ένα χαρτονομίσματα κυρίως από το 1943-1944 αλλά και από το 1941-1942. Δύο του 1939. Το της 20ής Οκτωβρίου 1944 είναι των 10 δισεκατομμυρίων δραχμών.      35-50

347      [ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1941] Είκοσι επιστολικά δελτάρια του στρατιώτη Αμάραντου Πέτρου απεσταλμένα προς συγγενικά πρόσωπα από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Κορίνθου και από το Στρατόπεδο Αιχμαλώτων Μαλέμη Χανίων Κρήτης. Διαστάσεις [12×9 εκ.]. (20) 70-100

348      [ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.] Χειρόγραφη φιλική επιστολή του Ξενόπουλου από την Αθήνα προς την δίδα Ευρυδίκη στην Πάτρα, 2 Ιουνίου 1941. Περιγράφει την Κατοχική Αθήνα και την πείνα που και ο ίδιος βιώνει. Αναφέρεται (με την ιδιότητα του αντιπροέδρου του Δ.Σ.) και στις αντιξοότητες του χειμαζόμενου Εθνικού Θεάτρου επισημαίνει όμως ότι “Οι Γερμανοί, να πούμε την αλήθεια, το υποστηρίζουν πολύ”. […] Με τον σφραγισμένο φάκελό του.            140-170

349      [ΠΟΛΙΤΗΣ Γ.Ν. – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ] ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ. Ο Γ.Ν. Πολίτης, συντάκτης του Λαογραφικού Αρχείου, κατηγορήθηκε για “αμέλεια προς το καθήκον”, περί μη ευδοκίμου υπηρεσίας κ.ά. Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφα και χειρόγραφα μελών της Ακαδημίας (πολλά του Ορλάνδου) και του Λαογραφικού Αρχείου της. Εκθέσεις, Σημειώματα, Αιτήσεις, Βεβαιώσεις, Υπομνήματα (A. Ορλάνδου, Δ,. Μπαλάνου, Ι. Καλιτσουννάκη, Κεραμόπουλου, Μέγα, Κ. Αμάντου, Γ. Πολίτη κ.ά.) Ενδιαφέρον παρουσιάζει η “πολεμική” περί επιστημονικού ήθους και καθήκοντος. Περίοδος 1943-1945. 88 φύλλα.   180-300

350      [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.] Τα 2 περίφημα χειρόγραφα τετράδια μεταγλώττισης της ΙΛΙΑΔΑΣ (Α’ τετράδιο σελ. 33, Β’ τετράδιο σελ. 26, Γ’ τετράδιο σελ 24, Δ’ τετράδιο σελ. 28) 25 Νοεμβρίου 1948. Eπί των χειρογράφων υπάρχουν επιπρόσθετες σημειώσεις και διορθώσεις με μολύβι, (η δεξιά σελίδα Ν. Καζαντζάκης η αριστερή σελίδα πιθανότατα διορθώσεις Κακριδή). Iστορικό τεκμήριο του επίμοχθου μεταφραστικού έργου και των λύσεων που έδωσε ο ποιητικός νους του N. Kαζαντζάκη. 25.000-30.000

351      [ΠΑΠΑΓΟΣ Α. – SEYDOUX F.] Χειρόγραφη αφιέρωση του Παπάγου προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Francois Seydoux de Clausonne (1905-1981), διπλωμάτη που αργότερα επέτυχε την Συμφωνία των Ηλυσίων. Ο F. Seydoux το 1970 θα λάβει το Βραβείο Καρλομάγνου για την συμβολή του στην ενοποίηση της Ευρώπης. Σε σελίδα τίτλου από το βιβλίο του Παπάγου “LA GRECE EN GUERRE 1940-41”, Αθήνα, Μάιος 1953. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [24×17 εκ.]            50-80

352      [ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ] Έντεκα (11) τουριστικά πολύπτυχα χρωμολιθόγραφα φυλλάδια του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος, 1956-1960. Ορισμένα με επώνυμη καλλιτεχνική ζωγραφική επιμέλεια: Λέσβος (Π. Βλάχος), Βίλλια & Αλεποχώρι (Carabott), Ολυμπία (Γ. Βακαλό). Ακόμη Ζαγόρι, Γκούρα, Σκόπελος, Ελατού & Τερψιθέα, Αλόνησος, Αίγινα (ίσως Εγγονόπουλος), Πολύδενδρο, Αλεποχώρι. Σύνολο φυλλαδίων 11+8. (19)      60-90

353      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ. – LAVAGNINI (..)] Αναμνηστική κάρτα (2: οπίσθια + μπροστινή όψη), τεκμήριο της αλληλοεκτίμησης μεταξύ του Κωστή Παλαμά και του έγκριτου Ιταλού νεοελληνιστή. Επ’ ευκαιρία του εορτασμού της εκατονταετηρίδας από την γέννηση του Παλαμά (1859-1943) στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών (1959). Υπογραφή του Lavagnini και φωτ. του Κ. Παλαμά (από τον Evans). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [15×10,8 εκ.]         60-80

354      [ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ], Διαφημιστική, έγχρωμη μακέτα του γάλακτος, “ΑΓΝΟ, ΥΓΕΙΑ – ΔΡΟΣΙΑ”, σε σκληρό χαρτόνι, [χ.χ.]. Διαστάσεις [48,5×19 εκ.].       25-30

355      “ΖΑΓΟΡΙΑ – ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ”, Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Μοσκώφ, υπογεγραμμένη [χ.χ., 1960 περ.]. Εικονίζεται λιθόστρωτο στο Μονοδένδρι. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30×39,8 εκ.]      40-50

356      ΓΚΟΥΦΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Θεατρικά έργα, μονόπρακτα, δακτυλόγραφα: α) “Οργισμένο Απρόοπτο” (σελ. 7) & β) “Οργισμένα Μεσάνυχτα” (σελ. 6). Σε φάκελο με αφιέρωση, 23/2/1962.  45-65

357      [ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗ (1894-1988)], Επιστολικό Δελτάριο, το αποστέλλει η Έ. Αλεξίου προς τον Νίκο Μαραγκό (N. Maragon). Αναφέρεται σε δημοσιεύματα που ετοιμάζει για μεταπολεμικούς ποιητές. Σταλμένο από την “εξορία” στο Βουκουρέστι, 1965 περ. Διαστάσεις [13×9 εκ.]            45-60

357β    [ΓΕΡΟΣ Γ.] “ΟΙ ΑΛΚΥΟΝΕΣ” χειρόγραφο ποίημα, 1 φύλλο, 1 σελίδα, [1970 περ.]. Μαζί φωτογραφία αριθμημένη (με φθορές) εικονίζει τον Γ. Γέρο φουστανελοφόρο. (2)           60-80

358      [ΟΜΗΡΟΣ – ΑΙΑΝΤΑΣ] JACKSON WAGON,        “WHEN AJAX DIFIED THE LIGHTNING” (Όταν ο Αίας προκάλεσε την αστραπή στεκότανε πάνω σε μία άμαξα Τζάκσον). Αμερικανική διαφήμιση του 19ου αιώνα, για τροχήλατα αμαξίδια. Σχ. Επιστολικού δελταρίου.      40-50

359      [ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ (1913-2009)], Επιστολή χειρόγραφη προς τον Ανδρέα Τσούρα. Τον παρακινεί να γράψει κριτική αντικειμενική “για το βιβλίο, όχι κριτική αγάπης για την τραγουδίστρια…”. Υπογεγραμμένη, 21/11/1994, με φάκελο.      60-80

Βλέπε και: 181, 624, 895, 744, 177, 81, 592, 269, 918, 734, 612, 527, 642, 525, 531, 166, 571, 586, 824, 879, 526, 802, 826, 825

 

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [360-387]

360      MOSES HENRY, A COLLECTION OF ANTIQUE, VASES, ALTARS, PATERAE, TRIPODS, CANDELABRA, SARCOPHAGI, from various museums and collections, engraved of 170 plates by Henry Moses, with Historical Essays, 1814 (1st edit.). Εικονογράφηση εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σχεδόν ξεκολλημένο το μπροστινό καπάκι, σ. 12+14+150.      250-500

361      LACROIX PAUL, MANNERS, CUSTOMS AND DRESS during THE MIDDLE AGES and during THE RENAISSANCE PERIOD, Λονδίνο 1876. Με 400 ξυλογραφίες, εντός και εκτός κειμένου. Ex Libris. Βιβλιοδ. εποχής, κόκκινη δερμάτινη ράχη, σ. 554.       60-80

362      DOLMETSCCH H., DER ORNAMENTENSCHATZ EIN MUSTERBUCH STILVOLLER ORNAMENTE AUS ALLEN KUNSTEPOCHEN, 85 tafeln mit 1200 meist farbigen abbildungen und Erlauterndem text, Stuttgart 1889. Πλούσια έγχρωμη ολοσέλιδη εικονογράφηση. Με ex libris 1892. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο μεγάλο, κόκκινες ακμές, [χ.α.σ.].         120-240

363      FULLEYLOVE J. – NEVINSON H., PICTURES OF CLASSIC GREEK LANDSCAPE AND ARCHITECTURE, by JOHN FULLEYLOVE, with a text in explanation by HENRY W. NEVINSON, London, J.M. Dent & Co, 1897. Με 21 ολοσέλιδες εικόνες. Βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο μεγάλο, σ. 78+21.  100-150

364      ANDERSON – SPIERS, THE ARCHITECTURE OF GREECE & ROME, A SKETCH OF ITS HISTORIC DEVELOPMENT, London, B.T. Batsford, 1902. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. σ. 300+23.   60-65

365      [ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ.] “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ”, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921, Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, τόμος Δ’, “ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ”, τυπ. “Νέα Ελληνική Ηώς”, 1927. Πλούσια εικονογράφηση, κυρίως εντός κειμένου. Σχ. φύλλου μικρό, κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, σ. 234.     200-300

366      [ΚΥΒΙΣΜΟΣ – GLEIZES A.], TRADITION ET CUBISME vers une conscience plastique, chez J. Povolozky, Paris [1927]. Ο σ. υπήρξε ζωγράφος και θεωρητικός του κυβισμού. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 225.            35-60

367      [ΧΑΛΕΠΑΣ], “ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΕΛΙΟΥ” αρ. τεύχους 8, 1928. Τεύχος αφιερωμένο στον Γιαννούλη Χαλεπά. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Εξώφυλλο: ξυλογραφία του Δ. Γαλάνη. Σχ. 4ο, σ. 41.  25-30

368      ΜΑΛΕΑΣ Κ., ΕΙΚΟΝΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ, εκδ. Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, “Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη”, 1929. Με 50 περ. ολοσέλιδες εικόνες. Ξεκολλημένα εξώφυλλα. Σχ. Φύλλου, σ. 56.            65-90

369      ΛΥΤΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, Κατάλογος Έκθεσις Έργων ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΥΤΡΑ, οργανωθείσα υπό της Ανωτάτης Σχολής των Καλών Τεχνών και της Εταιρείας των Φιλοτέχνων, [1933].  Με τα ονόματα των συλλεκτών / κτητόρων των έργων της έκθεσης. Σ. 11.       45-65

370      [ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ] “CHERRY BLOSSOM FESTIVAL”, Japanese Screens in the Tikotin Collection. Αναπαραγωγή (με τη μέθοδο της α/μ φωτογκραβούρας) 11 ζωγραφικών Ιαπωνικών πινάκων (17ου κυρίως αιώνα), Matabe, Kano κ.ά.). Εκδ. Otsuka Kogeisha, Tokyo, Japan, [1935 περ.]. Εισαγωγή (σ. 3-5) στα αγγλικά, 8 ολοσέλιδες εικόνες και 2 αναδιπλούμενες [52×97 εκ.], χ.α. και με κοινό θέμα: “επίσκεψη Ναού κοντά στο Κιότο στην εποχή ανθοφορίας των Κερασιών”. Σχ. folio, πανόδετο με ιδεογράμματα στο κάλυμμα.    150-200

371      [ΚΑΒΑΦΗΣ Κ. – ΛΙΩΚΗΣ ΕΠ.], ΔΕΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΠ. ΛΙΩΚΗ ΑΠΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, έκδ. 1943. Σ. [χ.α.σ.]        40-50

372      ΛΥΓΙΖΟΣ ΙΩΑΝ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, αριθμημένη έκδ. 1944, αρ. 5/800. Με αφιέρωση του σ. Εικόνες και φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, χαρτόδετο      (το επιπλέον χάρτινο κάλυμμα αρκετά φθαρμένο), σ. 146.     90-100

373      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι., Η ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, κοινωνικές, τεχνικές και οικονομικές απόψεις – η λαϊκή κατοικία σε διάφορες ξένες χώρες και στην Ελλάδα, 1944. Με αριθμημένες φωτογραφίες και κατόψεις. Φθορές στη ράχη, σ. 160.     30-50

375      ΛΥΓΙΖΟΣ ΙΩΑΝ., ΚΟΜΠΟΣ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, αριθμημένη έκδ. “Αετός”, 1944, αρ. 156/650. Με αφιέρωση του σ. Εικόνες και φωτ. εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, χαρτόδετο και επιπλέον χάρτινο κάλυμμα, σ. 43.         75-90

376      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓ., ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, από τον Βολταίρο στον Γκόγια, τ. 2, έκδ. 1954-55. Με ολοσέλιδες εικόνες. σ. 335+359. [μαζί του ιδίου] ΟΛΛΑΝΔΙΑ, από τον Έρασμο στο Μοντριάν, 1958. Ολοσέλιδη ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 175. (3)           80-90

377      ΠΕΤΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο ΓΑΛΑΝΗΣ, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, ο πατριώτης, εκδ. “Δίφρος”, 1955. (Βιογραφία). Με μία σελίδα χειρόγραφο σημείωμα του Δ. Γαλάνη προς τον Γ. Πετρέα. Εξώφυλλο Γ. Βαρλάμου, εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Μικρή φθορά στην ράχη. Σ. 109. 40-50

378      “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ”, Ιδιοκτήτης – Διευθυντής Αρχιτέκτων Αντώνης Κ. Κιτσίκης, οικονομικός διευθυντής Νικ. Μαυροκορδάτος, περιοδικόν εκδιδόμενον ανά δίμηνον. Τόμοι: 1ος (1957), 2ος (1958), 3ος (1959), 5ος (1961), 6ος (1962), 14ος (1970), σύνολο 6 τόμοι, περιόδου 1957-1970. Πλούσια εικονογράφηση και πλήθος διαφημίσεων εποχής. Σχ. 4ο μεγάλο, λινή βιβλιοδ. με τα πρωτότυπα εξώφυλλα. (6)         500-700

379      ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Δ., Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ, τυπ. Φ. Κωνσταντινίδης και Κ. Μιχάλας, 1960. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Λινόδετο με δερμάτινη ράχη, σ. 128.          70-100

380      ΜΠΙΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, τοιχοποιία και συναφείς κατασκευαί, τυποπολυγραφήσεις Κ.Θ. Δανιγγέλη, 1961. σ. 435. [μαζί του ιδίου] ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, τόμος ΙΙΙ, πατώματα και σχετικαί κατασκευαί, τυποπολυγραφήσεις Κ.Θ. Δανιγγέλη, 1966. σ. 457. (2)           75-80

381      ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Κ., Η ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, εκδ. Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, 1967. Δίγλωσση έκδοση Ελληνικά-Αγγλικά. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου μερικές εξ αυτών αναδιπλ. Με κατάλογο 218 εικόνων. Σχ. 4ο, σ. 123+213+5.    80-90

382      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ., ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΑΝΗΣΥΧΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑΣ, έκδ. 1971. Πλούσια εικονογράφηση, εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, σ. 227. [μαζί του ιδίου] ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ, έκδ. 1973. Πλούσια εικονογράφηση, εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, σ. 271. (2)          90-120

384      ΜΠΟΣΤ, 18 ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ή υπέρ δικτακτορίας λόγος, έκδ. του περιοδικού ΑΝΤΙ, περιλαμβάνει: Τα ευθυμογραφήματα “Υπέρ Δικτατορίας”, 3 ανέκδοτα ευθυμογραφήματα του Μποστ, ειδικά για την έκδοση αυτή (“Πρόλογος”, “Επίλογος”, “Γδουπ”), όλα τα ευθυμογραφήματα που δημοσίευσε ο Μποστ στα τεύχη του ΑΝΤΙ μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος, [χ.χ.]. σ. 57.         40-50

385      ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝ., Αφίσα αναδρομικής έκθεσης του Γιάννη Τσαρούχη στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, Οκτώβρης 1981. Έγχρωμη, εικονίζεται ναύτης. Διαστάσεις [84×56 εκ.].     35-40

386      [ΔEΛΦIKEΣ EOPTEΣ – ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜ.], ΜΠΕΛΛΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, ελεύθερα σχέδια από Ελληνικά αγγεία για τις Δελφικές γιορτές 1925-1927, πρόλογος Άγγελου Σικελιανού, 1983. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. σ. 171.        35-50

387      ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, έκδ. 2001. Περιεχόμενα: Ιστορία του Μουσείου, Διαδρομή στην ιστορία και τα μνημεία του Αρχαίου Πειραιά, Η Αρχαία Πόλη στο Μουσείο, Οι Κρητομυκηναϊκές Απαρχές, Αφιερώματα, Η Μορφή του Θεού, Ένα Κλασσικό Ιερό, Το Ταφικό Σήμα κ.ά. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση, σχ. φύλλου μικρό, σ. 406.         100-150

Βλέπε και: 409, 408, 285, 58, 793, 752, 751, 622, 495, 557, 749

 

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [388-394]

388      ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ Άπασαν την Εκκλησιαστικήν Ενιαύσιον Ακολουθίαν […] εγκρίσει και αδεία της Του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας παρά Θεοδώρου Φωκαέως […] μετά τινών προσθηκών υπό Μηνά Δομένικου, τόμος πρώτος, εν Κωνσταντινουπόλει, βιβλιοπ. Γ. Σεϊτανίδου, 1869. Προμετωπίδα, πορτρέτο (ξυλογραφία) “Θεόδωρος Φωκαεύς”. Μόνον ο Α’ τόμος. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 366.          80-120

389      “Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ”, Ήτοι Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, εκδ. Σ. Ανδρεάδης, τυπ. Ι.Α. Βρεττός, εν Κωνσταντινουπόλει 1870. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 96.           60-70

390      [ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ Ν.Γ.,] Αρχείο Χειρόγραφων Στιχουργημάτων. Επιθεωρησιακής υφής με πικάντικη ιλαρή θεματολογία. “Διωδία εραστού & ερωμένης” 1 φύλλο. “Βακχικόν μεγάλης εορτής” (μουσική Αντ. Βιφέρνου), “Το άνθος” 1 φύλλο. “Αι τρεις φράσεις εις χειμερινό κονσέρτο στην Αθήνα” 2 φύλλα. “Πρόποσις εκ του ο Ζυθοπώλης της Πρεστόνης”, 1 φύλλο. “Φίλημα παρθένου” (μουσική Αντ. Βιφέρνου) 1 φύλλο. “Διωδία φιλημάτων” (μουσική Αντ. Βιφέρνου) 1 φύλλο. “Φιλήματα” 1 φύλλο ιταλικό, ποιήματα Ιωσήφ Περίνη “Χορικόν” μουσική Αντ. Βιφέρνου. Σύνολο 12 φύλλα. (12)           100-150

391      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ. – ΛΑΜΠΕΛΕΤ ΓΕΩΡΓ., ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ποιήματα και μουσική, εκδ. Δημητράκος, 1931. Με μουσικές παρτιτούρες. σ. 105.         30-40

392      [ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ] Πέντε παρτιτούρες από κινηματογραφικές ταινίες (Μια νύχτα στο Ρίο, Η Καντίνα του Χόλλυγουντ, Χειροκροτήματα [Τζαβέλλα], Σερενάτα Σούμπερτ) με έγχρωμα εξώφυλλα. Εκδ. Κωνσταντινίδη, Γαϊτάνου, Αττίκ, [1934 -1946 περ.] (5)           50-70

393      ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΥΡΑ, μουσικά απομνημονεύματα για απαγγελία, τραγούδι και ορχήστρα (Πρελούδιο, Σμύρνη, Πόλη,       Βιέννη, Ρωσία, Αθήνα κ.ά.) έκδ. 1958. Με φωτ. του Καλομοίρη του 1957 και σκίτσο του από τον Ευάγ. Ιωαννίδη προ της σελ. τίτλου. Παρτιτούρες περιόδου 1941-42 με την υπογραφή του. Σχ. 4ο, σ. 12+163    50-70

394      ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ Γ.Γ., ΟΚΤΩ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ για πιάνο, έργο 23 (παρτιτούρες) έκδ. 1965. Σχ. 4ο, σ. 14.   30-40

Βλέπε και: 518, 430, 244

 

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [395-425]

395      “ΝΕΑ ΠΑΝΔΩΡΑ”, Τόμος Δ’, τεύχη 73-94, 1 Απριλίου 1853 – 15 Φεβρουαρίου 1854. Με ξυλογραφίες και Μετεωρολογικές παρατηρήσεις. [δεμ. μαζί] Τμήμα του μυθιστορήματος “Ο Ιππότης Αρμαντάλ”. Ταλαιπωρημένο αντίτυπο, βιβλιοδ. εποχής, σ. 600+43-200.    70-140

396      “Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ”, Σύγγραμμα Περιοδικόν, εκδιδόμενον άπαξ του μηνός υπό Α.Ν. Γούδα, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1864, φυλλάδιον Α’ και Β’ κατά Ιανουάριον και Φεβρουάριον. (Με φθορές στην σελ. τίτλου). Βιβλιοδ. εποχής, σ. 580.        80-120

397      “ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”, Από τεύχος 1 (1/10/1869) έως και τεύχος 15 (1/11/1871). Κείμενα: Κατακουζηνός Αλέξ., Ορφανίδης Θ. (σελ. 202), Νερούτσος Τ., Παπαρρηγόπουλος Δ., Σάθας Κ. (σελ. 223), Ραγκαβής Α. Περβανόγλους (Βιβλιοφύλαξ Εθνικής Βιβλιοθήκης), κ.ά. Μόνιμες στήλες: Δημόσια Έργα εν Ελλάδι (υπό Αλεξ. Μέυμαρ). Οι Θησαυροί της Καλλιτεχνίας, Τα Θαύματα των Επιστημών κ.ά. Θέματα: Μάνη & Μανιάται, Βλάχοι Ακαρνανίας, Σιδηροδρομικά, Τα αεροπόρα Σφαιρώματα (=αερόστατα), Η Ρόδος, κ.ά. Εκδίδεται υπό λογίων ομογενών. Πλούσια εικονογράφηση, ποιοτική εκτύπωση. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. εποχής, σ. 375+96.           350-500

398      “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ” Φιλολογική Εκκλησιαστική και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τυπ. Π. Περρή, 1878-1879, περίοδος δευτέρα, τόμος πρώτος & δεύτερος, αριθ. τευχών 1-23 & 1-24. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 396+384.         90-120

399      “ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ”, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ, τόμος Ζ’, αριθμοί φύλλων 526-590, περίοδος 11/11/1890 – 27/10/1891(λείπουν τα τεύχη 523-525). Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, σ. 25-293.            70-80

400      [ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ] Έντεκα λαϊκά φυλλάδια ιστορικού περιεχομένου από γεγονότα της Τουρκοκρατίας και του Αγώνα του 1821, εκδ. Γ. Φέξη [1904-1095]. Θέματα: Σουλιώτες και Λιάπηδες του Χρ. Χρηστοβασίλη, Η Άλωσις της Τριπολιτσάς, Η Πολιορκία της Ακροπόλεως, Η Άλωσις της Κύπρου, Αναμνήσεις εκ της εν Μακεδονία Επαναστάσεως του 1878, Οι Βουλγαροκτόνοι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου υπό Ευστρ. Ευστρατιάδου, κ.ά. Φθαρμένες ράχες. (11)    50-80

401      “Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ”, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ, διευθυντής και εκδότης Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος, τ. 3, 1900, 1910 & 1926. Ορισμένα φύλλα επιδιορθωμένα με κολλητική ταινία, σημειώσεις με μελάνι. Ένας τόμος (1910) με εκδορές στο δέσιμό του και γραμμώσεις. Δεμ., δερμάτινη ράχη. (3)         90-140

402      “ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ” “LE REVEIL NATIONAL”, εφημερίς εικονογραφημένη, Εκπολιτιστική, Πολιτική, Καλλιτεχνική, έδρα Παρίσι, ιδρυτής Δ.Σ. Βουτετάκης, Σεπτέμβριος 1913. Σχ. Φύλλου μικρό, σ. [χ.α.σ.].            50-60

403      “ΑΤΛΑΝΤΙΣ”, Μηνιαία Εικονογραφημένη, έτος 12ο, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1921, αριθ. 1-12. Με έγχρωμα εξώφυλλα, πλήθος φωτ. και διαφημίσεις εποχής. Δεμ. σε ένα τόμο. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, φθαρμένη, σχ. 4ο μεγάλο, σ. πολλαπλές αριθμήσεις.            200-300

404      “Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, Έκδοσις “Εγγύς & Άπω Ανατολής”, μεγάλη μηνιαία Φιλολογική και Καλλιτεχνική Επιθεώρησις, ιδρυτής – ιδιοκτήτης Πολύβιος Π. Λέκος, επιτροπή συντάξεως: Γ. Δροσίνης, Σ. Μελάς, Π. Νιρβάνας, Κ. Παλαμάς, Ζ. Παπαντωνίου. Τυπ. Π.Γ. Μακρής, 1924. Εικόνες εντός κειμένου. (Κάποιες υπογραμμίσεις με μολύβι). σ. 47 + έγχρωμες λιθόγραφες διαφημίσεις εποχής.   50-60

405      “Ο ΘΕΑΤΗΣ”, Δύο δεμένοι τόμοι, έτος Α’, αρ. 1 (24/1/1925) – 49 (25/12/1925), διευθυντής – ιδιοκτήτης Γερ. Πετροβίκης. Με τα χρωμολιθόγραφα εξώφυλλά τους. Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σχ. φύλλου. (2)     120-240

407      “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ”, Δεκαπενθήμερο περιοδικό, διευθυνταί: Κωστής Μπαστιάς – Βασιλ. Μαλατάκης, τεύχη 1-45 (σειρά) 1927-1929. Λογοτεχνία – Φιλοσοφία – Επιστήμη – Τέχνη – Θέατρο – Κριτική, (με άρθρα των Φ. Κόντογλου, Α. Πρωτοπάτση, Τέλλου Άγρα, Ηλ. Ηλιού, Β. Ρώτα, Κ.Θ. Δημαρά κ.ά.). Εικόνες εντός κειμένου. (45) 150-250

408      “ΤΟ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟ ΠΟΥ ΤΟ ΒΓΑΖΕΙ Ο ΒΕΛΜΟΣ”, Αριθ. φύλλων 1-6, (Δεκ. 1926 – Δεκ. 1928), ένας τόμος. Με χαρακτικά Στρατή Δούκα, εικόνες του Γαλάνη, κ.ά. Εικόνες εκτός και εντός κειμένου και πολλές φωτ. εποχής. (Περιλαμβάνεται αφιέρωμα στον Δομίνικο Θεοτοκόπουλο). σ. [πολλαπλές αριθμήσεις).   150-250

409      “PLANS” REVUE MENSUELLE, derectrice J. Walter, Paris, Decembre 1931. (Μηνιαίο γαλλικό περιοδικό). Ασπρόμαυρη εικονογράφηση εκτός κειμένου. Ταλαιπωρημένη ράχη, σ. 156.          30-40

410      “ΤΟ 3ο ΜΑΤΙ”, Έκδοση Πνευματικής Καλλιέργειας και Τέχνης, διευθυντής Σ. Δούκας, επιμέλεια Δημ. Πικιώνης – Χατζηκυριάκος Γκίκας – Σπύρος Παπαλουκάς – Σωκράτης Καραντινός. Πλήρης σειρά 1-12 τεύχη, 1935-1936-1937, (δεμ. σε 4 τεύχη). Σχ. 4ο. (4)       180-250

411      “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” Εν Αθήναις τη 4η Αυγούστου 1936, τεύχος πρώτον, Αριθμός φύλλου 324. Διάταγμα του Ι. Μεταξά “Περί αναστολής Συντάγματος και διαλύσεως της Βουλής”, προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου. Σ. 2.  25-30

412      “Ο ΗΛΙΟΣ”, Εβδομαδιαία Εγκυκλοπαιδική Επιθεώρησις, τ. 4, 1939-1942, διευθυντής Ι.Δ. Πασσάς, διευθ. συντάξεως Σταθ. Καραβίας. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο μεγάλο, κόκκινη βιβλιοδ. (4) 50-100

413      “Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ”, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ, ιδρυθέν υπό του Νικολάου Π. Παπαδόπουλου, τ. 2, περίοδος Β’, τόμος 49ος & 50ος, 1942-1943, Διευθυντής Γρηγόριος Ξενόπουλος. Πράσινη βιβλιοδ. εποχής. (2)   70-100

414      “ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”, Τέσσερα τεύχη: αριθμός 1 & 10 (1945), αριθμός 1 (1946) και αριθμός 3 (1947). Τέχνη, Λογοτεχνία, Επιστήμη, Καθημερινή Ζωή, εκδίδεται κάθε μήνα από την A.G.I.S. (Συνεργάτες: Α. Σικελιανός, Α. Καραντώνης, Ο. Ελύτης, Κλ. Παράσχος, S. Potter, Rex Warner, J. Steegman κ.ά.). (4)            50-70

415      “ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΖΩΗ”, Μηνιαίο Περιοδικό Μελέτης των Προβλημάτων της Ηπείρου”, υπεύθυνος Νικ. Παντίσης, καλλιτεχνική διεύθυνση Κ. Μαλάμου, εκδίδεται και διευθύνεται από ομάδα Ηπειρωτών. Με μία ολοσέλιδη ξυλογραφία του Μόραλη “Ακρογιάλι” (Ύδρα). Τεύχος 2, Φεβρουάριος 1946. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Άκοπο. Σχ. 4ο, σ. 32.          20-25

416      “ΣΙΝΕΑΚ”, Εβδομαδιαίο εικονογραφημένο περιοδικό για μικρούς και μεγάλους, διευθυντής Νίκος Τσεκούρας. Σαράντα ασυνεχή τεύχη δεμένα σε έναν τόμο, έτος 1947. Τα τεύχη: 6-8, 10, 12-14, 17-46, 48-50. Σχ. φύλλου μικρό. 90-150

417      “ΑΙΞΩΝΗ”, Μηνιαίο περιοδικόν Ελληνικής Πνευματικής Καλλιέργειας, 3 τόμοι, 1950-51, 1952, 1953. Συνεργάτες Κόντογλου, Λαδάς, κ.ά. Αρχισυντάκτης Δημ. Πικιώνης. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο. (3)  200-300

418      “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ”, Μηνιαίον Τεχνικόν Περιοδικόν, ιδρυτής – υπεύθυνος ύλης Βασιλ. Δ. Φενερλής, τεύχη 1-3 & 6-8, 1950-1951. Εικόνες εντός κειμένου. (5)    40-50

419      “ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ”, ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ, Πολιτικού, Εθνικού, Φιλοθηραματικού, Φιλοδασικού, Θηρευτικού, Επιστημονικού, Μορφωτικού, Κυνολογικού και Αθλητικού Περιεχομένου, εκδότης – διευθυντής Αλέκος Δ. Πειρουνάκης, 11 τεύχη, περίοδος 1953- 1955. Έγχρωμα εξώφυλλα, εικόνες εντός κειμένου και διαφημίσεις εποχής. Σχ. 4ο. (11)        60-100

420      “ΣΗΜΕΡΑ”, Δεκαπενθήμερον Περιοδικόν Εκλαϊκευμένης Επιστήμης, Τέχνης και Γραμμάτων, Διευθυντής Χρ. Εμ. Αγγελομάτης, έτος Α’ 1960-61 τεύχη 24, έτος Β’ 1961 τεύχη 17, έτος Γ’ 1962 τεύχη 10. Εικόνες εντός κειμένου. Διαφημίσεις εποχής. (51)   60-70

421      ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤ. – “ΚΟΣΚΙΝΟ”, Τα τεύχη αρ. 1, 2, 3 & 4, Απρίλιος 1968 – Μάρτιος 1969. Μικρή ανθολογία από πρωτότυπα πεζογραφήματα της πρώτης περιόδου της “Διαγωνίου” (1958-1962). (Το 4ο τεύχος στα γαλλικά). Υπεύθυνος Ντ. Χριστιανόπουλος. (4)        30-40

422      “Η ΜΑΜΗ”, Εκδίδεται από τις “Επαναστατικές Σοσιαλιστικές Ομάδες”, αριθ. φύλλου 11, 1 Αυγούστου 1971 (έκδ. Γερμανίας, αντιχουντική εφημερίδα). Σ. 6.        30-35

423      “ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”, ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΙΜΠΕ-ΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ, μηνιαία έκδοση, 26 φύλλα, περίοδος 1972-1974. Έκδοση στην Ιταλία (βλ. Editorial). (26)  100-200

424      “ΛΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ”, Κεντρικό Όργανο του Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κινήματος Ελλάδας (Ε.Κ.Κ.Ε.). Εβδομαδιαία εφημερίδα, υπεύθυντος Σωκράτης Γεωργιάδης. Φύλλα: 34 (1979), 16 (1978), 1 (1977) & 1 (1980). Σύνολο 52 φύλλα. (52)           140-200

425      “ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ”, Επιμέλεια Κωνσταντίνος Παπουλίδης, περιοδική έκδοση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, τ. 2, Θεσσαλονίκη 1981 & 1983. (2)      15-20

Βλέπε και: 65, 536, 923, 623, 925, 292, 25, 932, 608, 219, 558, 560, 14, 641, 930, 378, 933, 57, 596, 610, 578, 786, 871, 163, 160, 827

 

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [426-438]

426      ΑΣΩΠΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1875, τυπ. Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1874. Με ξυλογραφίες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 345.     65-85

427      ΟΥΤΙΝΟΣ, “ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ”, εκ του τυπογραφείου Καλλιρρόης, 1880. Σ. 148. [δεμ. μαζί] ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ήτοι Ο ΕΚΔΙΩΧΘΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ και Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ, εκδίδοται υπό πολλών Κρηναίων, εν Κρήνη τη 1η Ιανουαρίου 1890. Σ. 72. [δεμ. μαζί] Η ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ανατύπωσις εκ των “Πατρίων”, σ. 127+4 Κατάλογος των Συνδρομητών Τραπεζούς. Βιβλιοδ. εποχής.        90-180

428      “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ”, Ετήσιον Ημερολόγιον, έτος Α’, 1881, υπό Ιωάννου Α. Αρσένη τη ευνοϊκή συμπράξει πολλών λογίων, τυπ. “Ελληνικής Ανεξαρτησίας”, 1880. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου, μεταξύ αυτών ξυλογραφίες προσωπικοτήτων. Με τα αρχικά εξώφυλλα. Νέα βιβλιοδ., σ. 264+4 παρτιτούρα.       70-80

429      “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡ. ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ” Δύο έτη δεμένα μαζί, έτος Δ’ 1893 & έτος Ε’ 1894, τυπ. Αμάλθειας Εν Σμύρνη. Περιλαμβάνουν: Αι πρώται Ελληνικαί εν Σμύρνη Εφημερίδες και ο Περιοδικός Τύπος (Σ. Σολομωνίδου). Το Εμπόριον εν Σμύρνη 1600-1820 & 1820-1893. Αι Ελληνίδες Υπηρέτριαι (εν Σμύρνη). Η Επιδημία του 1893. “Τα δύο τριαντάφυλλα” (ποίημα του Στυλ. Σεφεριάδου). Το τέλος ενός καλλιτέχνου, κ.ά.. Ορισμένα φύλλα λυτά – αποκόλληση ράχης. Δεμ., σ. 258+291+1 αναδιπλ. “Η Γέφυρα του Μέλητος”.      65-90

430      [ΑΡΣΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ”, ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, έτος 13ο, τυπ. της “Εστίας”, 1898. Διευθυντής Ιωάννης Α. Αρσένης. Εικονογραφημένο. Βιομηχ.           βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο, σ. 472 + 4 παρτιτούρα (Μουσική Ανέκδοτος Σπυρίδωνος Ξυντά, “Λεμβωδία”).      80-100

431      [ΔΥΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1904],   Το ένα “Κ. Ελευθερουδάκη”, με διαφημίσεις εποχής, τυπ. Εστία. Σχ. 16ο. Και το άλλο “Πάλλης & Κοτζιάς”. Σχ. 16ο. (2)  30-34

432      “ΑΚΤΙΝΕΣ” ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ, ύλης παντοίας και διαφερούσης, 1908, εν Κωνσταντινουπόλει 1907. Με αναλυτικό κατάλογο συνδρομητών σε Μικρασία, Τραπεζούντα κ.ά. (χωρίς χάρτη – παράρτημα). Δεμ., σ. 288.      70-100

433      ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1919, μετ’ εικόνων, εν Σάμω 1919. σ. 192.            60-70

433β    HMEPOΛOΓION THΣ MEΓAΛHΣ EΛΛAΔOΣ. Iδρυτής-Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, έτη 1922-1936, 15 τόμοι (=πλήρης σειρά). Oι 13 τόμοι δεμένοι με λινό και οι 2 με βιομηχανική λινή βιβλιοδεσία. (15)     400-600

434      “ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ”, Τη συνεργασία των απανταχού λογίων, προς προαγωγήν την σκέψεως και της προόδου του Ελληνικού Κόσμου, έτος δεύτερον 1929, Νέα Υόρκη. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ., σ. 448.           60-70

435      “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ, Ιδρυτής – Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης, τυπ. Εστία, 1934. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου, άκοπο. σ. 544.         35-45

436      ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, 1958. Εικονογραφημένον, ιδρυτής – διευθυντής Νικόλαος Α. Σφενδόνης, έτος εικοστόν όγδοον, εκδ. Μ. Τριανταφύλλου. σ. 320+διαφημίσεις.   40-60

437      [ΧΙΟΣ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1971], Εκδότες υιοί Ν. Χαβιάρα, Χίος 1971. Με αφιέρωση του δημάρχου Χίου Δημ. Τσαμπλάκου. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο μικρό, σ. [χ.α.σ.].      30-40

438      [ΤΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓ.] ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Ημερολόγιο “ΗΡΑΚΛΗΣ 1983, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ”. Εικονογραφημένο από τον ζωγράφο Παναγιώτη Τέτση με το ζωγραφικό του έργο “Η Λαϊκή Αγορά”. Σχ. πλάγιο [χ.α.σ.].   30-45

Βλέπε και: 428

 

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [439-454]

439      ΚΑΒΟΥΡ Χ.Β., Ο ΕΝΑΓΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ή Η ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ ΔΙΚΗ του ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΠΑΛΜΕΡ, εκ της συγχρόνου Αγγλικής Δημοσιογραφίας, εν Λονδίνω, τυπ. Wertheimer, 1860. Εικόνες (ξυλογραφίες) εντός και εκτός κειμένου. Κάποιες σελίδες με σκισίματα ή πρόχειρα επιδιορθωμένες. Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές, σ. 199.            100-180

440      ΒΟΥΣΑΚΗ Κ.Ι., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889. Εικονογράφηση εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 802.  60-90

441      FOSTER M., A TEXT BOOK OF PHYSIOLOGY, with illustrations, Macmillan and Co, New York 1891-1893, τ. 4, (Comprising Book I & II, The Central Nervous System, The Senses and Somme Special Muscular Mechanisms – The Tissues and Mechanisms of Reproduction). Πράσινη βιομηχ. βιβλιοδ. (4)        45-65

442      [ΛΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ. ΦΕΞΗ], Η ΦΘΙΣΙΣ, μτφρ. εκ του Γαλλικού υπό ΑΝΤ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ, εκδ. Γ.Δ. Φέξη, 1905. [δεμ. μαζί μτφρ. του ιδίου] ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΣ [μαζί] ΝΕΥΡΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ [μαζί] ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ [μαζί] ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ [μαζί] ΣΥΦΙΛΙΣ [μαζί] ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ [μαζί] ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ [μαζί] ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΕΙΑ [μαζί] ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΣ [μαζί] ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. σ. πολλαπλές αριθμήσεις.           45-80

443      ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 1906, μετά 394 εικόνων, τυπ. Εστία, 1906. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, φθορές στην ράχη κυρίως, σ. 783.     65-85

444      ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, 1907, μετά 158 εικόνων, τυπ. Εστία, 1907. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, μικρά γδαρσίματα στις ακμές, σ. 590.   70-80

445      ΜΠΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, μετά εικόνων εν τω κειμένω, τυπ. Εστία, 1908. Με αφιέρωση του σ. στον πρίγκιπα Γεώργιο. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 583.            80-120

446      [ΔΥΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ] Συμπληρώνονται από τους ιατρούς: α) Κωνσταντίνο Μερκούριο, Κερατέα 1912 και β) Στέφανο Φόντα, Πρέβεζα 1916. Όπου και δηλώνουν την επιθυμία τους να τους αποσταλεί δείγμα δωρεάν του διαφημιζόμενου γαλλικού προϊόντος “COMPRIMES DE BULGARINE”, (φάρμακο για διάρροια, δυσκοιλιότητα, αρτηριοσκλήρωση …). (2)  60-70

447      ΤΣΙΝΟΥΚΑΣ Β.Γ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, μετά προλόγου του καθηγητού Βλ. Μπένση, τυπ. “Εστία”, 1916. Με φωτ. εκτός κειμένου. Σ. 73.          60-70

448      ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Γ.Κ., Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΦΙΛΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΓΕΝΕΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΗΣ, μετά προλόγου υπό G. Milian, τυπ. Εστία, 1925. Δεμ., σ. 119.           40-160

449      ΕΜΜΑΟΥΗΛ ΕΜΜ. ΙΩ., ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ποιοτική, ποσοτική, εφηρμοσμένη, ουροχημεία, τοξικολογική χημεία, φαρμακευτική χημεία, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού. Σ. 540.      50-60

450      ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ, εκδ. “Δαμασκός”, 1956. σ. 156.   50-60

451      “ΙΑΤΡΙΚΗ” Μηνιαία Έκδοσις Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών, τ. 1-30 (λείπουν οι τόμοι αρ.: 5-8, 11 & 13), περίοδος 1962-1976. Κόκκινη βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες. (23)        1-…

452      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜ., ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ, παρεχομένη υπό του Δημοσίου και των Νομ. Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, έκδ. 1965. Σ. 237.            25-30

453      [ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Κ. – IΣTOPIKA IATPIKHΣ], 28 μελέτες στην ιστορία της ιατρικής (αρχαίας, βυζαντινής κ.ά.), δεμένες σε έναν ογκώδη τόμο. Περιλαμβάνονται: Iστορία της Iατρικής δια μέσου των αιώνων (1925), Eρασίστρατος (1953), Θεοφάνης ο Nοννός (1964), Disabled in Ancient Greece (1964), K. Σάββας-Προληπτική Iατρική (1963), I. Kαμινόπετρος (1964), Medieval Medicine (1960), ο Iπποκράτης (1960), Ancient Surgery (1960), Iατρική προ του Iπποκράτους (1961), Iατρική/Tουρκοκρατία κ.ά. Σ. περ. 900. Δερμ. βιβλιοδεσία. 130-200

454      [ΠΑΤΡΑ] ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ. – ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΓΡ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Αχαϊκές εκδόσεις, [χ.χ., 1970 περ.]. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. σ. 79+1+3.            25-40

Βλέπε και: 488

 

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [455-486]

455      BONNYCASTLE JOHN, AN INTRODUCTION TO ASTRONOMY IN A SERIES OF LETTERS FROM A PRECEPTOR TO HIS PUPIL, illustrated with copper-plates, printed J. Johnson, London 1786. Με 20 περ. αναδιπλ. πίνακες εκτός κειμένου και ex libris. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 432.        300-400

456      [ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ – FIRMIN DIDOT], Μέρος α) PRECIS ELEMENTAIRE SUR L’EXPLICATION DES LOGARITHMES ET SUR LEUR APPLICATION, EXPLICATION ET USAGE DES LOGARITHMES, εκδ. [1810 περ.] [μαζί] Μέρος β) TABLE DE LΟGARITHMES DE SINUS, COSINUS ET TANGENTES, εκδ. 1821 [μαζί] Μέρος γ) TABLE DE LΟGARITHMES DE SINUS ET TANGENTES έκδ. 1821. [μαζί] Μέρος δ) RECUEIL DE QUELQUES TABLES PROPRES A FACILITER LA METHODE DE BORDA, POUR DETERMINER LES LONGITUDES EN MER, έκδ. 1825. (Οι λογάριθμοι και η εφαρμογή τους σε Γεωμετρία, Αστρονομία, Ναυτιλία κ.α. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. πολλαπλές αριθμήσεις.            80-130

457      [KOXYΛIA – SOWERBY JAMES], THE MINERAL CONCHOLOGY OF GREAT BRITAIN OF COLOURED FIGURES AND DESCRIPTIONS OF THOSE REMAINS OF TESTACEOUS ANIMALS OR SHELLS, London 1812. Έγχρωμες, ωραίες λιθογραφίες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σ. 234+index   100-150

458      BART WILLIAM JARD., THE NATURALIST’S LIBRARY, MAMALIA, vol. I., MONKEYS, Edinburgh 1833. Έγχρωμες ολοσέλιδες λιθόγραφες εικόνες εκτός κειμένου. σ. 220+25+10.  85-100

459      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ήτοι ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΦΕΛΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, εις χρήσιν των διδασκομένων, εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας, 1861. Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 260.     70-90

460      [ΒΟΤΑΝΙΚΗ] ADRIEN DE JUSSIEU, COURS ELEMENTAIRE D’HISTOIRE NATURELLE, – BOTANIQUE, Paris 1865. Με 812 ξυλόγραφα σχέδια. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 561.  60-80

461      ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, εν Βιέννη, τυπ. Μεχιθαριστών, 1869. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, φθαρμένη, σ. 256+4.          90-120

462      ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ μετά 50 σχημάτων, προς χρήσιν παντός περί την μηχανικήν ασχολούμενου, τυπ. Βλαστού Βαρβαρρήγου, 1887. Βιβλιοδ. εποχής, νεότερη δερμάτινη ράχη, σ. 534.        70-90

463      FLAMMARION CAMILLE, L’ATMOSPHERE METEOROLOGIE POPULAIRE, libr. Hachette, Paris 1888. Με 307 εικόνες εντός κειμένου και 15 έγχρωμες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σπασμένο καπάκι, φθορά στη ράχη, χτυπημένο εξώφυλλο και διάτρηση στις πρώτες σελίδες, σ. 808.       75-120

464      [ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ] LES RAVAGEURS DES FORETS, par H. DE LA BLANCHERE, Paris 1889. Με 110 ξυλογραφίες εντός κειμένου. [δεμ. μαζί] LES RAVAGEURS DES PLANTATION D’ALIGNEMENT, par Le D’EUGENE ROBERT, Paris 1889. Με 52 χαρακτικά εντός κειμένου. Επίσης περιλαμβάνει αναδιπλούμενο πίνακα των εντόμων της Γαλλίας με τα λατινικά και τα γαλλικά ονόματά τους. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σ. 398.            100-150

465      ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ., ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, (λείπει η σελ. τίτλου), έκδ. 1896. Βιβλιοδ. εποχής, επηρεασμένη από υγρασία, σ. 304.   35-50

466      [ΣΕΛΗΝΗ] “Full Moon”, εκδ. Underwood, Washington 1899 περ. Στερεοσκοπική φωτογραφία σε χαρτόνι. Διαστάσεις [8,6×17,6 εκ.]       70-100

467      ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Α., ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΑ, πραγματείαι περί καλλιεργείας της Μορέας, ανατροφής του Μεταξοσκώληκος και κατεργασίας της Μετάξης, τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1900. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 336. [δεμ. μαζί] PRODUCTION ET FIXATION DES VARIETES DANS LE VEGETAUX, Paris 1865, κ.ά. Βιβλιοδ. εποχής, φθορές στην ράχη.     50-70

468      ΚΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,   ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, οικονομική, προστατευτική και ιδεώδης σημασία των δασών, Ιστορία των δασών, Βάσεις Δασικής Πολιτικής, τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1906. Με αφιέρωση του σ. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 366.       70-120

469      [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ] CATALOGUE DE LOCOMOTIVES, Hudswell, Clarke & Co, Railway Foundry, Leeds, Angleterre (στα αγγλικά και γαλλικά). Με πολλές φωτογραφίες μηχανών και τεχνικά χαρακτηριστικά. Έκδ. 1908. Σχ. Πλάγιο, σ. 53. 50-70

470      MAGNY A.V., LA CONSTRUCTION EN BETON ARME, Paris 1923. Σ. 605. [μαζί] BETON-KALENDER TASCHENBUCH FUR DEN BETON U EISENBETONBAU, Berlin 1939. Σ. 360+60. [μαζί] BETON-KALENDER TASCHENBUCH FUR DEN BETON U STAHLBETONBAU, Berlin 1957. Σ. 457+36.       40-60

471      [ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ.] “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ”, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921, Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, τόμος Β’, “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟΝ” Α’ μέρος έκδ. 1923 & Β’ μέρος έκδ. 1925, τ. 2, τυπ. και έκδ. Ιωάν. Χρ. Χατζηιωάννου. Πλούσια εικονογράφηση, κυρίως εντός κειμένου. Σχ. φύλλου μικρό, πράσινη βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη στο Β’ μέρος του Β’ τόμου. (2)         350-380

472      ΧΕΛΔΡΑΪΧ Θ., ΤΑ ΔΗΜΩΔΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, προσδιοριζομένα επιστημονικώς, εκδιδόμενα υπό Σπ. Μηλιαράκη καθηγητού της Βοτανικής, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1925. Λινή βιβλιοδ., σ. 299.  50-60

473      [ΑΔΑΜΑΝΤΟΛΟΓΙΑ] LES ETABLISSEMENTS DIAMANTAIRES ASSCHER, Amsterdam – Paris – Versailles, 1927. Με εικόνες του εργαστηρίου, διαμάντια κ.ά. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σ. [χ.α.σ.]           40-50

474      [ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ] KERR MARK LAND, SEA AND AIR, REMINISCENCES OF MARK KERR, with illustrations, London 1927. Ο σ. υπήρξε σύμβουλος του Βασιλιά Κωνσταντίνου (βλ. σελ. 178-198: πληροφορίες Ελλάδας 1913-1915). Με φωτ. εκτός κειμένου και ένα αναδιπλ. σχέδιο. Χωρίς εξώφυλλα, σ. 406.           50-100

475      [ΟΙ ΟΙΝΟΠΩΛΑΙ ΑΘΗΝΩΝ], Επαγγελματική Επισκόπησις, επιμέλεια Χρήστου Κουτσογιαννόπουλου, χημικού, έκδ. 1934. Με φωτ. εκτός κειμένου. Σ. 256.           60-120

476      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Σ., ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, Ουρανός, Ηλιακόν και Αστρικόν Σύστημα, Μέθοδοι Ερεύνης, Ιστορία και Εφαρμογαί της Αστρονομίας, Κοσμογονία, πρόλογος Δημ. Αιγινήτου, εκδ. “Νεοελληνικά Γράμματα”, ιδρυτής Κ. Ελευθερουδάκης, 1936. Με 48 πίνακες, έγχρωμαι εικόνες και χάρται εκτός κειμένου, 845 εικόνες, σχήματα και διαγράμματα εντός κειμένου, 244 πίνακες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, χαρτόδετο, σ. 732.           80-90

477      [ΞΑΝΘΗ] ΑΛΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ, ΟΙ ΓΙΑΚΑΔΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, Αρχείον Γεωργοοικονομικών Μελετών Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1941. Με φωτ. εντός κειμένου καθώς και πολλούς πίνακες. Σ. 584.        40-60

478      [ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ] ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜ., ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α. ΣΥΓΓΡΟΥ (P. GAUTIER 162m/m), διατριβή επί υφηγεσία, εκδ. 1942. Με 2 αναδιπλούμενους πίνακες. Σ. 80+2.   25-35

479      [MEΛIΣΣOKOMIA – ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ] ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΣΥΓΓΡΟΥ, Τμήμα ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, Ανάβρυτα Αμαρουσίου, Μαθήματα Μελισσοκομίας κατά τας παραδόσεις του κ. Κ. Τριβιζά, Ιανουάριος 1952. Εικόνες εντός κειμένου. Πολυγραφημένο. Σχ. 4ο, σ. 67. 60-80

480      ILIOPOYLOS P.J., LE CLIMAT DE LA REGION EGEENNE DE LA GRECE, edit. Collection de L’Institut Francais D’Athenes, 1952. Με αφιέρωση του σ. Σ. 75.           50-80

481      ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ήτοι ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ, έκδ. 1960. Εικόνες εκτός κειμένου και πίνακες. Δεμ., σ. 348+διαφημίσεις εποχής.      40-50

482      SAMARAS DEMETRIOS, NUCLEAR PROPULSION AND ENGINEERING FOR ENGINEERS, published by the Technical Chamber of Greece, [χ.χ.]. Ίσως η πρώτη μελέτη για την εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας στην αεροναυπηγική – προωθητική από Έλληνα διακεκριμένο επιστήμονα. Τυπωμένη αφιέρωση στον διάσημο Ι.Κ. Καραθεοδωρή. Πάμπολλα σχεδιαγράμματα και πίνακες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ. και με χάρτινο περικάλυμμα, σ. 23+701.       50-70

483      HEMINGWAY ERNEST, ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ, εκδ. “Ο Κόσμος της Τέχνης”, [χ.χ., 1965 περ.], μτφρ. Κ.Φ. Στο εξώφυλλο απεικόνιση του Κιλιμάντζαρου. Σ. 168.    30-40

484      ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΑΠΑΝΤΑ, αρχαίον κείμενον, μετάφρασις, σχόλια, Τόμος Α’, μέρος Α’: Μαρτυρίαι Ελληνικαί – Λατινικαί & μέρος Β’, υπό Ευαγγέλου Σ. Σταμάτη, έκδ. Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, 1970. (ένας τόμος δεμ. σε δύο). Λινόδετοι. (2)   65-80

485      [ΨΑΡΕΜΑ] BRANDT ANDRES, Revised and enlarged FISH CATCHING METHODS OF THE WORLD, London 1972. Με 390 εικόνες και σχέδια εκτός κειμένου και εκτενής διεθνής βιβλιογραφία 349 λημμάτων. Δεμ. και με χάρτινο περικάλυμμα, σ. 240.        40-45

486      [ΔΕΗ] Διαφημιστική αφισέτα της ΔΕΗ, “19-26 Οκτωβρίου, Εβδομάς Προλήψεως Ατυχημάτων’’. Ασπρόμαυρη, [χ.χ., 1975 περ.]. Διαστάσεις 33×23 εκ.           30-40

Βλέπε και: 449, 653, 811, 498, 419, 609, 335, 193

 

27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΕΡΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [487-495]

487      ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΙΟΤΗΣ ή ΥΠΟΘΗΚΑΙ περί του ΕΥΠΡΕΠΩΣ ΦΕΡΕΣΘΑΙ, έκδ. 1888. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 180.       65-100

488      ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΖΑΝΟΣ, Η ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ, απάνθισμα εκ του γαλλικού, τυπ. Ν.Γ. Κεφαλίδου, εν Κωνσταντινουπόλει 1892. (Σκίσιμο στη σελ. τίτλου δεν επηρεάζει το κείμενο). Το Ε’ μέρος περιλαμβάνει την Πρακτική Ιατρική. Με εκτεταμένο κατάλογο συνδρομητών κυρίως της Κωνσταντινούπολης αλλά και της Σμύρνης, Μυτιλήνης, Οδησσού, Νοβορροσίσκ, Αστραχάν κ.ά. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 576+3.         80-120

489      [ΕΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ] Με τίτλο “FERRIE INTIME”, γαλλικά και με επικολλημένα γραμματόσημα. Εξι ασπρόμαυρα [1900 περ.] (6)       60-80

490      ΜΟΕΒΙΟΥΣ Π.Ι., Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΒΛΥΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ, μτφρ. της 12ης εκδόσεως του 1922 μετ’ επεξηγηματικών σημειώσεων του συγγραφέως εκ του γερμανικού υπό Μ.Θ. Αντωνάκη, έκδ. Ελευθερουδάκης 1924. Δεμ. Σ. 123.      30-40

491      ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡ., Τρία βιβλία του ιδίου: ΑΙ ΕΤΑΙΡΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, εκδ. Μιχ. Ι. Σαλίβερου, [χ.χ.]. Σ. 308. [μαζί] ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ, τυπ. Ταρουσόπουλου, [1925 περ.]. σ. 168. [μαζί] Ο ΕΡΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ, εκδ. Γ. Βασιλείου, 1927. Σ. 391. (3)         60-90

492      ΣΟΥΑΖΥ ΜΑΡΥΖ, ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ, δημοσιογραφική έρευνα, μτφρ. εκ του γαλλικού υπό Θάνου Βρύσουλα, έκδ. 1930. Δερμάτινη ράχη, σ. 208.         40-60

493      ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (=ΛΑΕΡΤΗΣ ΛΑΡΜΗΣ), ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, εκδ. “Φλάμμα”, 1931. Με χειρόγραφη αφιέρωση του ποιητή. Σ. 50.       50-80

494      ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΡΟΖΑ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, “Φεμινιστική Βιβλιοθήκη”, εκδ. “Αθηνά”, [χ.χ. 1935 περ.]. Δεμ., σ. 109.     20-30

495      FUCHS EDUARD, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΘΩΝ και ΕΘΙΜΩΝ, τόμος Α’, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (δεν κυκλοφόρησε άλλος τόμος), επιμέλεια Π. Στρατίκη, μτφρ. από ομάδα μεταφραστών, εκδ. “Πυρσός”, 1958. Με 247 εικόνες εντός κειμένου και 12 εκτός κειμένου. Λινή βιβλιοδ, σχ. 4ο, σ. 269.          75-90

 

Β HMEPA

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [496-501]

496      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Τίτλος μιας μετοχής 100 δραχμών, εν Πειραιεί τη 14η Ιουλίου 1916. Δίγλωσσο κείμενο (ελληνικά – γαλλικά), με υπογραφές και γραμματόσημα. Λιθογραφία διακοσμημένη με μυθολογικές παραστάσεις. Σε πλαίσιο, διαστάσει [34×37 εκ. περ.]         80-100

497      ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1909-1913, μετ’ εικόνων και χαρτών, τυπ. Σακελλαρίου, 1923. Δεμ., σ. 255.         60-70

498      [ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ.] “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ”, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921, Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, τόμος Ζ’, “ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΝ”, τυπ. “Νέα Ελληνική Ηώς”, 1928. Πλούσια εικονογράφηση, κυρίως εντός κειμένου. Σχ. φύλλο μικρό, μπλε βιβλιοδ. εποχής, σ. 244.     190-250

499      “ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ”, Εκδίδεται υπό της Ελληνικής Θαλασσίας Ενώσεως, διευθυντής Επαμ. Μπαμπούρης, εικονογραφημένη επιθεώρησις, τεύχη 87-98, τόμος Η’, 1936. Χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα, πλούσια εικονογράφηση. Σχ. Φύλλου, σ. 3397-3759.  90-180

500      ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ, Σχέδιον αριθ. 60 (14/2/39) κλίμαξ 1:500, κατόψεις συγκροτημάτων, φωτισμός, αερισμός, αποχετεύσεις υδάτων, δίκτυο κατασβέσεως            πυρκαϊάς κ.λπ. [μαζί] ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ, κλίμαξ 1:200. (2)  40-60

501      ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΠΑΜ., ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 1912-1913, έκδ. 1939. Πλούσια εικονογράφηση. Φθαρμένη ράχη, σ. 435+7.        70-90

Βλέπε και: 840, 732, 485, 747, 533

 

29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [502-514]

502      [MERCATOR G. – CLOPPENBURCH J.] “MACEDONIA EPIRUS et ACHAIA”, Xάρτης, χαλκογραφία από το έργο “Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographical meditationes”, 1630-1636, (γαλλική έκδοση). Το τοπωνύμιο ACHAIA επί της Στερεάς Ελλάδας [βλ. Ζαχαράκης 2249]. Διαστάσεις [19×26 εκ.] μαζί με ένα φύλλο κειμένου.            180-220

503      [MERCATOR G. – CLOPPENBURCH J.] “GRAECIA”, Xάρτης, χαλκογραφία από το έργο “Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographical meditationes”, 1630-1636, (γαλλική έκδοση). [βλ. Ζαχαράκης 2248]. Διαστάσεις [19×26 εκ.] μαζί με ένα φύλλο κειμένου.       180-220

504      [MERCATOR G. – CLOPPENBURCH J.] “MOREA olim PELOPONNESUS”, Xάρτης, χαλκογραφία από το έργο “Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographical meditationes”, 1630-1636, (γαλλική έκδοση). (Ιδιαίτερη έμφαση στα ποτάμια και οικισμούς / κάστρα). [βλ. Ζαχαράκης 2250]. Διαστάσεις [19×26 εκ.] μαζί με ένα φύλλο κειμένου.            180-220

505      [ΠΑΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ] “DE SIRA SIRNA PAROS”, Χαλκόγραφος χάρτης, του Mallet, Παρίσι 1682. [10×15 εκ.]        60-90

506      [DELISLE G.], “CARTE DE LA GRECE dressée sur un nombre de memoires anciens et nouveaux sur ceux de WHELER et TOURNEFORT, sur les Observations Astronomiques de VERNON du P. FEUILLEE MINIME & par G. De L’Isle de l’Academie des Scieces… Paris 1707, (1745) N. Guerard. Χάρτης χαλκόγραφος από Άτλαντα (1700 περ.). Με cartouche. (Διακρίνεται κατά τα 2/3 η Κύπρος, τμήμα της Ιταλίας και η Ανατολία) [βλ. Ζαχαράκης 1335]. Διαστάσεις [49×65 εκ.]           280-380

507      D’ANVILLE, Λιθόγραφος χάρτης, “LES COTES DE LA GRECE ET L’ARCHIPEL”, Paris 1756, [βλ. Ζαχαράκης 116]. Διαστάσεις [54×71 εκ.]       150-250

508      [ZATTA A.] “TURCHIA D’EUROPA divisa NELLE SUE PROVINCIE, E GOVERNI, di nuova Projezione”, Venezia 1782. Χαλκογραφία με χρώμα, εικονίζονται Ελλάδα – Βαλκάνια (Ελλάδα, Macedonia, Epiro, Albania, Servia, Bosnia) με cartouche, [βλ. Ζαχαράκη 3732]. Διαστάσεις [41,5×32,5 εκ.]       200-250

509      [SCHRAEMBL F.A.] CH. – “KARTE von GRIECHENLAND”. Έγχρωμος χαλκόγραφος χάρτης της Ελλάδας (βάσει H. D’ANVILLE και CH. GOUFFIER), από το έργο “Algemeiner Grosser Atlas” (1786-1800), Wien, F.A. Schraembl, 1791 [βλ. Ζαχαράκη 3292]. Διαστάσεις [50×69 εκ.]         280-350

510      [TASSO – ZULIANI M.] “TURCHIA EUROPEA, GRECIA” Xάρτης από τη διάσημη Ιταλική Εγκυκλοπαίδεια “Tasso” (Venezia 1838 περ.). Με χρώμα. Διαστάσεις [29×21,5 εκ.]   50-70

511      [DUFOUR A. – DYONETT], “GRECE MODERNE”, Xάρτης, χαλκογραφία με χρώμα, από το “Atlas Universel”, Paris 1856. Ελλάδα (οροθετική γραμμή Παγασητικού) και ένθετο πλάνο της πόλης των Αθηνών “Plan D’Athènes”. Διαστάσεις [75χ55 εκ.]   200-240

512      [DUFOUR A. – DYONETT], “TURQUIE D’EUROPE”, Xάρτης, χαλκογραφία με χρώμα, από το “Atlas Universel”, Paris 1856. Βλέπουμε: Ελλάδα (με όριο τον Παγασητικό), Βαλκάνια, Μικρά Ασία και ένθετο πλάνο Κωνσταντινούπολη – Βόσπορος. Διαστάσεις [75χ55 εκ.]      170-220

513      KIEPERT HENRY, Χάρτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, “CARTE GENERALE DE L’EMPIRE OTTOMAN, EN EUROPE ET EN ASIE”, Berlin, D. Reimer editeur, 1867. Επικολλημένος σε πανί, με φθορές. Διαστάσεις [98×128 εκ. περ.].            350-500

514      [PERTHES J., di Gotha] “IMPER OTTOMANO IN EUROPA, GRECIA e le ISOLE IONIE”, έγχρωμος χαρακτικός χάρτης από το έργο “L’ATLANTE STIELER”, Loescher 1884. Ελλάδα, Βαλκάνια (Montenegro), με σχηματική απεικόνιση των βουνών και των υψομέτρων τους. Διαστάσεις [31×23 εκ.]         60-70

Βλέπε και: 648, 555, 540, 611

 

30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [515-522]

515      [OI EΛΛHNEΣ, 1840 περ.] PADRO – PUJADAS M., Χρωμολιθογραφία “RAZA BLANCA-GRIEGOS”, Montaner y Simon, Edit. Barcelona. Ειδυλλιακό ζευγάρι νεαρών Ελλήνων με παραδοσιακές πολύχρωμες ενδυμασίες. Ο νεαρός καπνίζει, στο βάθος αρχαίος ναός. Ισπανικός ιδεαλισμός του 19ου αιώνα. Διαστάσεις [34×23 εκ.] (Bλ. οπισθόφυλλο αυτόθι). 120-180

516      ΠΟΛΙΤΗΣ Ν.Γ., ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, τόμος Α’, τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1920. Με ευρετήριο ονομάτων και πραγμάτων. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 304.            55-75

517      ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, έκδ. “Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων” Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη, πώλησις βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1938. Εικόνες εντός κειμένου. Δεμ., σ. 495. 50-70

518      ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝ., ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ (Παρνασσού), τυπ. “Πυρσός”, 1939. Άκοπο. Σ. 438.     50-70

519      [ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ – ΑΡΧΕΙΟ Γ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ], 73 Πρωτότυπες φωτογραφίες του γνωστού ερευνητή και συγγραφέα. Εικονίζονται στιγμιότυπα του καθημερινού βίου (αργαλειός, ρόκα, θηλασμός), οικήματα, εργαλεία, ενδυμασίες, κτηνοτροφία κ.ά. Ορισμένες φωτογραφίες προετοιμάστηκαν για τη σχεδιαζόμενη έκδοση (σημειώσεις επί των φωτογραφιών). Περίοδος: δεκαετία του 1960 περ. Διαστάσεις [13×18 εκ. περ.]      200-400

520      ΜΠΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ, ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Ιστορία των Ελλήνων Αρβανιτών, 1960. Εικόνες εντός κειμένου, (μετά τη σελ. 176 έγχρωμη λιθόγραφη απεικόνιση του Οικόσημου του Μερκούρη Μπούα). Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 379.          50-60

521      ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜ., ΕΠΩΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, έκδ. 1971. Σ. 55.        15-20

522      ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ, συμβολή στη μελέτη του, έκδ. 1981. Πλούσιο, έγχρωμo, εικονογραφημένο λεύκωμα. Σχ. 4ο, σ. 143.       40-60

Βλέπε και: 598, 368, 574, 644, 381, 374, 372, 572, 39, 858, 552, 544

 

31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [523-537]

523      STUART J. – REVETT N., “A PLAN OF THE ACROPOLIS, 1753 improved for recent observation”, χαλκογραφία, έκδ. Λονδίνο 1825. Διαστάσεις [36×47,5 εκ.] 150-200

524      [ΘΕΑΤΡΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ] BARBIERI – TERZAGHI, Χρωμολιθογραφία, “GRECIA – ROVINE DEL THEATRO DE ERODEI” [1845 περ.], Milano, Francesco Pagnoni Editore. Διαστάσεις [14,5×19 εκ.]           50-80

525      [ΛΑΥΡΙΟ] “Greek Miners, The famous Mines of Ancient Laurion”, εκδ. Underwood, Washington [1903 περ.], (Έξοδος εργατών από τα μεταλλεία Λαυρίου. Ομαδικό πορτρέτο, ιδιαίτερης εκφραστικότητας). Στερεοσκοπική φωτογραφία σε χαρτόνι. Διαστάσεις [8,6×17,6 εκ.]    100-150

526      [ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΑ] TRAMWAYS D’ATHENES ET DU PIREE, action de 100 francs. Μετοχή της “Compagnie Generale”, [1907 περ.].    45-60

527      [ΑΘΗΝΑ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΥΚΑΒHΤΟΣ, ΠΛΑΚΑ, ΘΗΣΕΙΟ] “The Acropolis from Philopappos, Greece”, εκδ. Keystone (99-11161) [μαζί] “Tower of the Winds”, εκδ. Keystone (23-9293) [μαζί] “Athens & Acropolis”, εκδ. Keystone (96-964) [μαζί] “The Parthenon on the Acropolis”, εκδ. Keystone (688-33997) [μαζί] “The Thesion”, εκδ. Stereo-Travel [μαζί] “Athens from the Areopagus”, εκδ. J.F. Jarvis. Έξι στερεοσκοπικές φωτογραφίες σε χαρτόνι. U.S.A. [1908 περ.]. (1. Αθήνα, η Ακρόπολη από του Φιλοπάππου, 2. Αθήνα και στο βάθος η Ακρόπολη, 3. Παρθενώνας και στο βάθος ο Λυκαβηττός, 4. Αέρηδες, άποψη της Πλάκας, 5. Θησείο και σε πρώτο επίπεδο βοσκός με κοπάδι ζώων, 6. ο Λυκαβηττός και ο Άρειος Πάγος). Διαστάσεις [8,6×17,6 εκ.] έκαστο. (6)      185-250

528      [ΠΕΙΡΑΙΑΣ – PIRAEUS], “A Sailboat in the Harbour of Piraeus, Greece”, εκδ. Keystone (P146-17107) [μαζί] “Piraeus and outlook west over Salamis”, (1. Πλοίο στον Πειραιά, 2. Λιμάνι Πειραιά, Σαλαμίνα στο βάθος), εκδ. Underwood (27-9296). Στερεοσκοπικές φωτογραφίες σε χαρτόνι. U.S.A. [1908 περ.]. Διαστάσεις [8,6×17,6 εκ.] (2)            60-90

529      [ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ] Πειραιώς, Αθηνών, Πελοποννήσου, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ, [1912 περ.]. Με 40 λιθόγραφα σχήματα – εικόνες (με προσθήκη κόκκινου και πράσινου χρώματος). Κομμένα τα δύο πρώτα φύλλα στην κάτω δεξιά γωνία (δεν επηρεάζει ιδιαίτερα). Δεμένο σε νεώτερο χαρτόνι.        75-100

530      ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Εκδοθείς υπό Ανδρ. Ν. Σταματόπουλου, τυπ. Δ. Δελή, 1927. Δεμ., σ. 114+1φ. διαφημίσεις.   60-120

531      [ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ – ΦΙΛΗΝΤΑΣ Μ. – ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ.] Επιστολή χειρόγραφη του γλωσσολόγου Μ. Φιλήντα προς τον “Αθηναιογράφο” ιστορικό Δ. Καμπούρογλου στην οποία του ζητά ό,τι γνωρίζει για τη λέξη “Γκάγκαρης (=Αθηναίος)”. Κλείνει με σκωπτικό σχόλιο για τον γραφικό χαρακτήρα του Δ. Καμπούρογλου, 1/5/1930. Σταλμένη από τους Ποδαράδες (Ν. Ιωνία Αττικής). Μία σελίδα, ένα φύλλο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [26,5×21 εκ.]   70-120

532      [ΒΕΛΜΟΣ ΝΙΚ.], “ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ”, Η Αθήνα όπως είταν επί Τουρκοκρατίας μέχρι ανεξαρτησίας, με τα Αρχαία και Ρωμαϊκά μνημεία της, με τις Βυζαντινές Εκκλησίες της, τις αγορές της, το Λαό της και τους Αρχόντους του, και τους Τούρκους Δυνάστες με τους Βοεβόδες τους και τα Τζαμιά τους, όπως τα είδαν οι ξένοι Περιηγηταί του 18ου και 19ου αιώνα, έκδ. Ασύλου Τέχνης, 1931. Επιμέλεια Στρατή Δούκα. Συμβολή Δημητρίου Καμπούρογλου και πολλών αρχαιολόγων και καλλιτεχνών. Επιτροπή παρούσης εκδόσεως: Πρόεδρος Ι. Τσιριμώκος, αντιπρόεδρος Κ. Παλαμάς, γεν. γραμματεύς Μιλτ. Μαλακάσης. Εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Σχ. φύλλου μικρό, σ. 237            150-200

533      [ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ “Ο.Λ.Π.”] Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 1936-1937, Έκδοσις Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Εικόνες εντός κειμένου και άλλες εκτός κειμένου, μερικές αναδιπλ. Δεμ., σ. 280+διαφημίσεις εποχής.            70-80

534      [ΘΗΣΕΙΟ, ΝΑΟΣ] BARBIERI – TERZAGHI, Λιθογραφία σε σέπια, “GRECIA – ATENE ED IL TEMPIO DI TESEO” [1845 περ.], Milano, Francesco Pagnoni Editore. Διαστάσεις [14,5×19 εκ.]  60-80

535      “ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗ”, Ιδρυτής Νικολ. Γεωργ. Ιγγλέσης 1900, έτος 47ον, τόμος Α’, 1947-1948. Ευρετήρια, Επισ. Ελλάς, Αθήναι, Τράπεζαι, Πειραιεύς, Προάστεια. Με πλήθος διαφημίσεων εποχής. Δεμ., σχ. 4ο, σ. 552.       80-120

536      “ΑΙΞΩΝΗ” ‘Όργανον Ελληνικής Πνευματικής Καλλιέργειας, διευθυντής Κ. Μεραναίος, τ. 1-10 δεμ. σε 7, περίοδος 1950-1951. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο. (7)     70-90

537      ΤΑΣΣΟΣ, Λιθογραφία, “ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη “τ”, με το κόκκινο σφραγιδάκι), [χ.χ.]. Διαστάσεις [21,2×26,2 εκ.].         20-25

Βλέπε και: 379, 773, 45, 120, 46, 27, 276, 750, 343

 

32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [538-539]

538      [ΣΑΛΑΜΙΝΑ] “GOLFO DI SALAMINA”, τοπίο, από τον Lemercier, [1825 περ.]. Διαστάσεις [10,5×13,2]            35-50

539      ΔΟΥΚΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΤΗΣ HΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΑΝΤΟΙΑΣ ΥΛΗΣ, συντεθέντες ή παραφρασθέντες υπό Νεοφύτου Δούκα, εις τόμους δύο, Τόμος Δεύτερος, εν Αιγίνη, εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1835. Περιλαμβάνει (“Εγκώμιον εις τον Ηγεμόνα”, “Βίβλος Ζωής”, “Θούριος εις την Εκστρατείαν του Α. Υψηλάντους”, “Λόγος προς την Αλή Πασάν των Ιωαννίνων”, μελέτη στην Εκάβη του Ευριπίδη, στον Αίαντα του Σοφοκλή, κ.ά.). [βλ. Γκίνη 2543]. Δεμ., σ. 5+384.     180-250

539β    ΚΑΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, “ΑΙΓΙΝΑ” ελαιογραφία σε κόντρα-πλακέ, εικονίζεται επιβατικό πλοίο της γραμμής, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [1965 περ.]. (Ο Πέτρος Κάτσας ζούσε στην Αίγινα. Zωγράφιζε μόνο καραβάκια και μόνο σε ορισμένα μεγέθη. Σύμφωνα με τον Μάνο Ελευθερίου που τον γνώρισε από κοντά “Θεό τον έκανα το ίδιο καραβάκι να το ζωγραφίσει σε μεγαλύτερο ξύλο. Ήταν ανένδοτος!”). Διαστάσεις [32×41 εκ.] 900-1400

Βλέπε και: 278, 277

 

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [540-562]

540      [ΡΟΔΟΣ] MALLET, “Die Stadt Rhodes”, εικονίζεται η Πόλη, το Λιμάνι και το Κάστρο της Ρόδου από ψηλά, χαλκογραφία, Frankfurt 1719. [βλ. Ζαχαράκης σ. 108]. Διαστάσεις [15,5×11 εκ.]     80-120

541      [ΑΝΔΡΟΣ] PROPAGANDA FIDE-DIPLOMA DELLA GRAMMATICA – ANDROS, [ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΔ. ΑΝΔΡΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ], COLLEGIO URBANO DE PROPAGANDA FIDE, Δίπλωμα του Ludovico della Grammatica, Ρώμη, 24 Απριλίου 1772. Χειρόγραφο στα λατινικά, 11 φύλλα περγαμηνής, καλλιγραφημένα με κόκκινο, μαύρο και χρυσό μελάνι. Τα 5 πρώτα με ισάριθμες ολοσέλιδες ζωγραφικές παραστάσεις. Δερμάτινη καλλιτεχνική βιβλιοδ. εποχής με έκτυπα θυρεών του κτήτορα και του καθηγητού του. [βλ. άρθρο στη “Bιβλιοφιλία”, τχ. 108, σελ. 32].   2000-2500

542      [ΡΟΔΟΣ] BARBIERI – TERZAGHI, Χρωμολιθογραφία, “ANATOLIA – FORTE SETTENTRIONALE DI RODI” [1845 περ.], Milano, Francesco Pagnoni Editore. Διαστάσεις [14,5×19 εκ.]     70-100

543      ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ Μ.Λ., ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ήτοι σύντομος πραγματεία περί του πολιτεύματος των Αθηνών και της Σπάρτης…, τυπ. της Λακωνίας. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 182.          70-80

544      [ΣΚΟΠΕΛΟΣ] Ύφασμα υφαντό (Μποτέγκα) λαχούρια με 4 χρώματα. Πιθανολογούμενη προέλευση Σκόπελος. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [32×36 εκ.] [περ. 1900]   170-240

545      ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΕΠΑΜ., ΙΚΑΡΙΑΚΑ ήτοι ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, εκ του Ηγεμονικού τυπ., εν Σάμω 1893. Σ. 159.       70-100

546      [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ] ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Ν., Ο ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ, τυπ. Θήρας, 1898. Δεμ. με το αρχικό του εξώφυλλο, σ. 36.         40-80

547      “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΣΑΜΟΥ” Εν Λιμένι Βαθέος, εκδίδοται υπό του Διευθυντού του Ηγεμ. Διοικ. Γραφείου, ( Ανδρέας Εμμ. Κοπάσης Ηγεμών Σάμου), αριθμοί φύλλων 532-694, 1909-1910. Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. εποχής, σ. 2345-3038.           400-500

548      [ΚΩΣ] ΖΑΡΡΑΦΤΗΣ ΙΑΚ., ΚΩΙΩΝ Β’ μέρος, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩ από αρχαιοτάτων μέχρις ημών, τυπ. Ν.Ι. Νικολαΐδου, Κως 1922. Σ. 120.         70-90

549      [ΓΥΖΗΣ Ν.], ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΝΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, Ν. ΓΥΖΗΣ 1842-1900, επιμέλεια Δ.Ι. Καλογερόπουλου και Ξ. Σώχου, τυπ. “Εστία”, 1925. Πλούσια εικονογράφηση, εικόνες εντός και εκτός κειμένου (Ο Γύζης νέος, Άρτεμις Γύζη, Ο λιμήν της Τήνου, Το ναυτόπουλο, Ο Ολυμπιονίκης κ.ά. Σύνολο 50 περ. εικ.]. Σχ. 4ο, σ. 82.   30-40

550      [ΑΝΔΡΟΣ] ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ., ΛΑΤΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΝΔΡΟΥ (1208-1710), τυπ. Εστία, 1927. Σ. 27.            20-35

551      [ΑΝΔΡΟΣ] ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ., ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΪΡΗΣ, ιστορική και φιλοσοφική μελέτη, τυπ. “Εστία”, 1928. Φθαρμένη βιβλιοδ., σ. 268.      55-60

552      [ΡΟΔΟΣ] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ., ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤ’ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, με τον Πινδαρικόν Ύμνο στο Ρόδιο Περιοδονίκη Διαγόρα, τυπ. Κασιμάτη & Ιωνά, Αλεξάνδρεια 1935. Σ. 56.      30-40

553      [ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ] ΖΕΡΒΟΣ ΣΚΕΥΟΣ, ΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, τόμος πρώτος, 1935. Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση με φωτ. εκτός κειμένου, πολλές εξ αυτών αναδιπλούμενες και έγχρωμα διακοσμητικά στοιχεία και πρωτογράμματα. σ. 338. 50-70

554      [ΡΟΔΟΣ] ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΡΟΔΟΣ ΤΟ ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟ ΝΗΣΙ, η νέα και η παληά Ρόδος, τα μουσεία και τα αξιοθέατα, ματιές στην ιστορία του νησιού, εκδρομές σ’ αξέχαστες εξοχές, αρχαιότητες και μεσαιωνικά κάστρα, τι βρήκε και τι έκανε η Ελλάδα μας, Η αντίσταση του Ροδιακού λαού, έκδ. 1949. Με αφιέρωση του σ. Εικόνες εκτός κειμένου. Σ. 212.          25-35

555      ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΝΑΞΟΣ σε απλή γεωγραφική, ιστορική και γεωλογική επισκόπηση, εικονογραφημένο, εκδ. 1958. [μαζί] Χάρτης της Νάξου και των Κουφονησιών, εκδ. Στεφ. Αγαπηνού, Αύγουστος 1951. Διαστάσεις [50×70 εκ.]. (2)       25-35

556      [ΡΟΔΟΣ – ΜΕΛΕΤΖΗΣ] Δύο ασπρόμαυρες φωτ. με όψεις της Ρόδου από τον Σπύρο Μελετζή, [χ.χ.]. Στο πίσω μέρος η σφραγίδα του φωτογράφου με όνομα και διεύθυνση. Διαστάσεις [23×17,5 εκ.]. (2)  40-60

557      [WARLAMIS EFTHYMIOS, SANTORINI] AEGEAN ARCHITECTURAL LINES. Λεύκωμα 43 ολοσέλιδων ελεύθερων γραμμικών σχεδίων αρχιτεκτονικής τοπίου της Σαντορίνης, [1980]. Φθορές στο εξώφυλλο και τη ράχη. Πρόλογος στα αγγλικά. Σχ. 4ο, σ. 48 φ.         80-100

558      “ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ”, Γράμματα, Ιστορία, Λαογραφία, Πολιτική, Επίκαιρα, Δίμηνο Περιοδικό, ιδιοκτησία Ελπίδα Ασημακοπούλου, διεύθυνση Ασημ. Ασημακόπουλος, (έδρα Νάξος). Τόμος Α’ τεύχη 1-6, τόμος Β’ τεύχη 7-12, τόμος Γ’ τεύχη 13-18, τόμος Δ’ τεύχη 19-24, τόμος Ε’ τεύχη 25-30. Τα έτη:1984, 1986, 1987, 1988. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ. (5)   90-100

559      [ΜΥΚΟΝΟΣ] “Ο ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ”, μηνιαία εφημερίδα αναπτύξεως και προβολής των ζητημάτων της Μυκόνου, εκδότης Θεοδώρα Λοΐζου, διεύθυνση Τάσσος Μ. Λοΐζος, χρόνος 15ος – 22ος, Ιανουάριος 1986 – Ιούλιος 1994, αριθμ. φύλλων 123-209. Σχ. φύλλου, άριστα βιβλιοδετημένα σε λινή βιβλιοδ.         100-200

560      “ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” Αναγνωστήριο Καλύμνου “Αι Μούσαι”, σειρά αυτοτελών εκδόσεων, επιμέλεια – διορθώσεις Μαριάνθη Μελισσουργάκη, Μιχάλης Εμμ. Αρφαράς, τόμοι 17-21, 1988-1992. (5)          45-75

561      [ΡΟΔΟΣ] ΦΥΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ (1932-1945), Ρόδος 1995. Σ. 77. [μαζί] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ.Ν., “ΚΡΗΝΗ”, (ποιήματα), τυπ. του Εμπορίου, Αλεξάνδρεια 1948. Σ. 70. [μαζί] ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, “ΠΑΛΜΟΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ”, τυπ. Ε. Χριστοδούλου, 1947. Με φωτ. γενική άποψη της Ρόδου. Σ. 56. [μαζί] Πρόγραμμα Εθνικού Θεάτρου Ρόδου – Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Αφάντου “Ο Πήγασος”, του θεατρικού “Τα Ραουνιάσματα” του Τσαμπίκου Σιφόπουλου, Σάββατο 6 Μαρτίου 1982. Σ. 4. (4)    35-50

562      [ΣΚΥΡΟΣ] ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Η ΣΚΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, εκδ. Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, 1997. σ. 340    25-35

Βλέπε και: 437, 324, 132, 662, 885, 593, 507, 505, 648, 268

 

34. ΣTEPEA EΛΛAΔA – EYBOIA [563-566]

563      [ΔΕΛΦΟΙ] ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, τυπ. “Εστία, 1930”. Με ολοσέλιδες φωτ. εποχής. σ. 46. [μαζί] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, “ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ”, αισθηματικό μυθιστόρημα, 1962. Με υπογραφή του συγγραφέα. σ. 19. [μαζί] ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Α’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, εκδ. “Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία”, ανάτυπον εκ του πρώτου τόμου των “Πρακτικών” του Α’ Διεθνούς Ανθρωπιστικού Συμποσίου εν Δελφοίς, 1970. Σ. 69-91. (3)            35-55

564      [ΦΘΙΩΤΙΔΑ] ΕΝΙΣΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, τοπογραφία, αρχαιολογία, ιστορία, Α’ τόμος, έκδ. 1938 & Η ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, αρχαιολογία, ιστορία, τοπογραφία, Β’ τόμος, έκδ. 1939. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. (2)   65-85

565      ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ., Η ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗΝ, συμβολή εις την ιστορικήν έρευναν του όλου δράματος της Ελλάδος, έκδ. 1950. Με αναδιπλ. χάρτες. Σ. 404.       50-60

566      ΛΑΠΠΑΣ ΤΑΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, σχέδια Β. Γερμενή & Γ. Βακιρτζή, εκδ. Κένταυρος, 1950. Με χειρόγραφη αφιέρωση. Σ. 109.     25-35

Βλέπε και: 849, 502, 769

 

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [567-579]

567      [ΙΩΑΝΝΙΝΑ] GEOFFROY CH., Λιθογραφία “JANINA”, εικονίζεται η πόλις, το κάστρο, στο βάθος μιναρές, και οι κάτοικοι σε καθημερινές στιγμές [1840 περ.]. Ίχνη υγρασίας. Διαστάσεις [11×16 εκ.]          50-70

568      ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, τυπ. Δ. Μαυρομμάτη, 1850. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σ. 384.     80-90

569      ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Π., ΠΑΡΟΙΜΙΑΣΤΗΡΙΟΝ Ή ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΟΥΣΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΑΙΣ, μετ’ αναπτύξεως της εννοίας αυτών και παραλληλισμού προς τας αρχαίας, (τυπ. Ιωαννίνων), 1863. Με εκτενή κατάλογο συνδρομητών. Λείπουν τα εξώφυλλα, σ. 183.   65-85

570      ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΤΟΥ ΤΕΠΕΛΕΝΛΗ, τυπ. Σπ. Κουσουλίνου, 1895. Εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 616+1 έγχρωμος αναδιπλ. χάρτης.    120-250

571      ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1861-1937), Σύντομο επιστολικό σημείωμα του Χρηστοβασίλη με αναφορά στους Γαγαραίους. Υπογεγραμμένο, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [18×11,5]          100-150

571β    “ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” Περιοδικόν Σύγγραμμα ιδρυθέν και εκδιδόμενον προνοία του Μητροπολίτου Ιωαννίνων ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΛΑΧΟΥ, επιμέλεια Περ. Βιζουκίδου, Γεωργ. Αναγνωστόπουλου, Αλκ. Κοντοπάνου, Εν Ιωαννίνοις, 1926-1932, 1934-1937 & 1939, 13 τόμοι. Βιβλιοδ. με πράσινο πανί. (13)    300-400

572      ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ, (ανατύπωσις εκ του Ε’ έτους των Ηπειρωτικών Χρονικών), εν Ιωαννίνοις 1930. Με υπογραφή της Αγγ. Χατζημιχάλη. σ. 14+24 εικόνες εκτός κειμένου.         50-70

573      “ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ, τ. 4, τυπ. Ι. Βάρτσου. Τόμος 1ος (τεύχος πανηγυρικόν) 1830-1930. Τόμος 2ος, 3ος & 4ος 1931-1933. Με αφιερώματα, εικόνες, φωτ., αναδιπλούμενα έγγραφα κ.λπ. Πράσινη βιβλιοδ. (4)    60-120

574      ΠΙΝΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΦΛΟΓΕΡΑ, ΒΟΥΚΟΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, έκδ. 1936. Ξεκολλημένο εμπροσθόφυλλο. Σ. 62.   50-60

575      [ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ] Διάφορα δακτυλόγραφα έγγραφα περί κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σταθμού Βόλου και Κεντρικής Προβλήτας Λιμένος Βόλου, 1947. Σ. 13. 25-30

576      [ΜΕΤΕΩΡΑ] Τρεις ασπρόμαυρες φωτ. των Μετεώρων [1965 περ.]. Διαστάσεις [22,5×22 εκ.]. (3) 20-25

577      ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, 1967. Με εικόνα της πόλεως των Ιωαννίνων από παλιά χαλκογραφία. Πανόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα, σ. 1053+αναδιπλ. Γενεαλογικός πίνακας οικογενείας Μελά (1635-1967).         90-120

578      “ΔΩΔΩΝΗ”, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τόμος 6ος 1987, τόμος 21ος 1992, τόμος 22ος 1993 (σε 2 μέρη) & τόμος 23ος 1994. (5)       40-60

579      ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝ., ΑΠΟ ΤΟΥ 98ου ΥΨΩΜΑΤΟΣ (Αναμνήσεις ενός Ηπειρώτου Αγωνιστού), επιμέλεια Αποστ. Π. Παπαθεοδώρου, προλογίζει Αλεξ. Χ. Μαμμόπουλος, 1979. Εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Άκοπο. σ. 411+ πίναξ περιεχομένων + πίναξ εικόνων.          50-70

Βλέπε και: 406, 415, 201, 502

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [580-599]

580      WALKER MARY ADEL., THROUGH MACEDONIA to the ALBANIAN LAKES, London 1864. Με τις 9 (από τις 12) χρωμολιθογραφίες από τον συγγραφέα (Καβάλα, Φίλιπποι, Άγ. Όρος, Θεσσαλονίκη “Ο Ναός των 12 Αποστόλων” με 2 φωλιές πελαργών στους τρούλους, Αψίδα Κωνσταντίνου, Όλυμπος, Πίνδος κ.ά.). Πράσινη βιβλιοδ. εποχής με χρυσό διάκοσμο, σ. 274. 180-250

581      ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, (ιστορία, κοινωνικός βίος, τέχνη) μετά εικόνων ολοσέλιδων και εντός του κειμένου, βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1914. Δεμ., σ. 160.      40-60

582      [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΕΜΙΡΛΙ] Ασπρόμαυρη φωτ: “Χωρικοί στο καφενείο”, 1917. Διαστάσεις [23,8×17,8 εκ.].     20-30

583      [ΘPAKH “LA REVUE FRANCϋAISE”], Πολιτική Λογοτεχνική επιθεώρηση, Παρίσι 7 Σεπτεμβρίου 1913. Εξώφυλλο “Στη Θράκη καίνε, καταστρέφουν, αρπάζουν” (Τουρκικές ωμότητες), άρθρο φωτογραφίες. Σ. 617-644.            40-60

584      OWEN COLLINSON H., SALONICA AND AFTER THE SIDESHOW THAT ENDED THE WAR, with a forword by General Sir G. Milne, London 1919. Με 13 φωτογραφικούς πίνακες εκτός κειμένου (Θεσσαλονίκη κ.ά.) και ένα χάρτη. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 295.         40-60

585      [ΑΘΩΣ – ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ, Η ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΑΘΩ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1300-1921, μετά 35 εικόνων, τυπ. Ν. Χριστομάνου, 1921. Φθορές στο εξώφυλλο, σ. 204.  60-90

586      [ΕΔΕΣΣΑ] ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΔΕΣΣΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εδρεύουσα εν Θεσσαλονίκη. Μετοχή 100 δραχμών (λιθογραφία), εν Θεσσαλονίκη τη 20 Φεβρουαρίου 1922. Με υπογραφές και χαρτόσημα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30,5×30,5 εκ. περ.]          80-100

587      ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ από των παναρχαίων χρόνων μέχρι της σήμερον. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ, έκδ. 1923. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 736.          100-150

588      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜ., ΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, 1925. Σ. 216+7.           50-70

589      ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ Α., ΜAΚΕΔΟΝΙΑ, μελέτη στρατιωτική, ιστορική, εκδ. 1928. Με εικόνες εκτός κειμένου και χάρτες. Φθορές στην ράχη και τις ακμές των εξώφυλλων, σ. 110.      35-45

590      ANCEL JACQUES, LA MACEDOINE, SON EVOLUTION CONTEMPORAINE, Librairie Delagrave, Paris 1930. Με αναδιπλ. χάρτη και εικόνες εκτός κειμένου. Περίτεχνη δερμ. βιβλιοδ. χρώματος ματζέντα, σχ. 4ο, σ. 352.            150-200

591      ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ Μ.Ι. – ΧΑΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Χ., Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, μελέτη δημογραφική και οικονομική, Θεσσαλονίκη 1931. Σ. 178.        45-60

592      [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΑΜ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ – ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, Δελτίον Προόδου του μαθητή Τριανταφυλλίδη Ιωάννου, τάξεις: Δ’, Ε’, ΣΤ’, 1931-1934 (μετέπειτα καθηγητού Πολυτεχνείου στη σχολή της Αρχιτεκτονικής). Με παρατηρήσεις δασκάλων και κηδεμόνων. [χ.α.σ.].   60-100

593      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, “Βασίλειον της Ελλάδος, Ο Νομάρχης των Κυκλάδων […] εν Ερμουπόλει τη 23 Οκτωβρίου 1940, ο Νομάρχων των Κυκλάδων Σ. Σκαρπέτης. Μονόφυλλη αφίσα επί της επετείω απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης. Διαστάσεις [50×70 εκ.]         60-120

594      [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΚΟΠΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ] Δέκα επτά βιβλία για ζητήματα Έθνους, Ιστορία του Μακεδονικού λαού, Το Μακεδονικό Απελευθερωτικό Κίνημα κ.ά. Εκδόσεις του Archives de la Macedoine, Macedonian Academy of Sciences and Arts, του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας, κ.ά. Συγγραφείς: M. Apostolsky, Gligor Todorovsky (τ. 3), Azanovsky-Oche Tito κ.ά. Όλα στην Μακεδονική γλώσσα, τυπωμένα στα Σκόπια (1967-1987), μόνο ένα ρωσιστί. (17)           50-100

595      [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΚΟΠΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ] Έξι βιβλία για ζητήματα πολιτιστικά: Σχέσεις Μοντενέγκρο με Μακεδονία, Κύριλλος και Μεθόδιος, Εθνογένεση των Yuruk, Εκδόσεις της Ακαδημίας της Μακεδονίας (βιβλιογραφία 1967-1987), Λεύκωμα αρχαιολογίας και τέχνης. Όλα στην Μακεδονική γλώσσα, μερικά με περιλήψεις στα αγγλικά. Εκδόσεις του Macedonian Academy of Sciences and Arts.  60-100

596      “ΕΔΕΣΣΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Τετράμηνη Περιοδική Έκδοση του Φιλοπροόδου Συλλόγου Εδέσσης “Μέγας Αλέξανδρος”, υπεύθυνοι συντάξεως – επιμέλεια ύλης: Δημ. Αντωνιάδης, Κωνστ. Σταλίδης, Τόσος Σαμαρτζής, τεύχη: 2-11(10 τεύχη), περίοδος 1972-1977. (10)      45-60

597      [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ, Θεσσαλονίκη 1974. Σχ. 16ο, λινόδετο, σ. 343.    35-40

598      [ΔΡΑΜΑ – ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ Ν.Γ.], ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, εκδ. Άγρα, 1986. [μαζί του ιδίου] Το ίδιο κείμενο ανάτυπο από τα Δραμικά Χρονικά, 1981. Με αφιέρωση του συγγραφέα. (2)      40-50

599      “ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑ”, Όργανον Εταιρείας Θρακολογικών Μελετών. Τόμος αρ. 1 (εντός: έτος Α’, τεύχος 2 Απριλ. 1981 [δεμ. μαζί] έτος Β’ 1982). Κείμενα του Αντώνη Καψή περί της Εταιρείας Θρακολογικών Μελετών (Η Επιστήμη της Θρακολογίας, περί “Ινδοευρωπαίων”…). Σ. 154.        30-40

Βλέπε και: 881, 772, 477, 912, 385, 132, 676, 381, 917, 880

 

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [600-610]

600      [ΒΑΛΕΣΤΡΑΣ] FRIEDEL A., Λιθογραφία υδατογραφημένη, “BALESTRA” (οργάνωσε την επανάσταση στην Καλαμάτα και του Μωριά), Γ’ έκδ., Λονδίνο 1827. Διαστάσεις [40,5×30,5 εκ.]       200-250

601      ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΑΛΕΞ., ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ, (Ο Αυθέντης του Μωρέως) τόμος Η’ διηγήματα, τυπ. Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1876. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 263.  60-90

602      [ΠΑΤΡΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ 1884] Χειρόγραφο Ενδεικτικόν Β’ τάξεως Γυμνασίου του μαθητή Ανδρέα Κ. Αργυρού εκ Παξών. Σφραγίδα του Α’ Γυμνασίου Πατρών, υπογραφή Γυμνασιάρχη και χαρτόσημο. 4 φύλλα, 1 σελίδα γραμμένη.       70-100

603      [ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1888] Έγγραφο – χειρόγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για διορισμό του Α. Τσιριτόπουλου, Δημοσίου Εισπράκτορος στο ταμείο Καλαβρύτων. Υπογράφει ο Υπουργός, 27 Μαΐου 1888. Ένα φύλλο, μία γραμμένη σελίδα.        40-60

604      ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Γ. Κ., ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΥ 1928, εκδ. Επιστημονικής Ηχούς, 1928. Ο σ. ήταν διευθυντής της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και καθηγητής της Γεωλογίας στην Γεωπονική Σχολή. Σ. 104.     25-40

605      “ΛΑΚΩΝΙΚΑ”, Περιοδικόν “Της Ενώσεως των εν Αττική Λακεδαιμονίων”, τεύχος Α’, 1932, τυπ. Αδελφών Σαρρή. Με ολοσέλιδες φωτ. Δεμ., σ. 399.     60-100

606      ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝ., ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ και ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1798-1957, πρόλογος Γ.Θ. Ζώρα, έκδ. 1958. Εξώφυλλο του ζωγράφου Αντ. Θεοδωρίδη. Κομμένο τμήμα των σελ. 47-48, 81-82, 95-96. Σ. 260.            25-35

607      ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΑΡΤΗ-ΜΥΣΤΡΑΣ, εκδ. εταιρία “Τύπος”, [χ.χ., 1960 περ.]. Με 17 φωτογραφίες του Boissonas εκτός κειμένου σε illustration χαρτί (κυρίως Ταΰγετος). Ελαφρά ίχνη υγρασίας, σκίσιμο στη γωνία ενός φύλλου. Δεμ., σ. 87.  60-90

608      “ΗΩΣ” ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, ΛAKΩNIA περίοδος 3η, έτος 6ο, αριθ. 66-70, 1963. Διευθυντής – Υπεύθυνος Κ.Α. Παπαγεωργίου. Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Σχ. 4ο, σ. 310+διαφημίσεις εποχής.       40-60

609      ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, διατριβή επί διδακτορία, έκδ. 1969. Σχεδιαγράμματα και πίνακες εντός κειμένου. Σ. 138.            35-40

610      [ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ], “ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ”, περιοδικόν σύγγραμμα της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών, τόμος 10ος, ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ, Αριστείον Πνευματικόν εις τον ΔΙΚΑΙΟΝ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΝ, 1990. Άκοπο. Σ. 552.            20-25

Βλέπε και: 454, 504, 322

 

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [611-622]

611      [ΖΑΚΥΝΘΟΣ]” VILLE ET PORT DE ZANTE”, Κάτοψη και πανόραμα του λιμένος της Ζακύνθου. Με επεξηγηματικό υπόμνημα, χαλκογραφία, [1790 περ.]. Διαστάσεις [20×13 εκ.]         45-65

611β    [KEPKYPA 1801 – MONOΦYΛΛO] ΨHΦIΣMA στο οποίο κοινοποιείται η αμνηστεία και η πλήρης αποκατάσταση των αριστοκρατών, όχι μόνο πολιτική αλλά και των προνομίων (τιμαρίων) που ίσχυαν των περίοδο της Bενετικής κυριαρχίας. Yπογράφει ο Στάμμος Pοδόσταμος, πρύτανης (ιδιοκτήτης) Kέρκυρας. Kέρκυρα 1801, διαστ. 37,5×25 εκ. Mε χαλκόγραφο επίτιτλο και απεικόνιση βενετικού πλοίου. Bλ. “Bιβλιοφιλία”, αρ. 4-5-1977, σ. 26.       950-1200

612      [ΒΑΜΒΑΣ Ν.] Χειρόγραφο απολυτήριο του Σπ. Χωραφά (με άριστα), εν Αργοστολίω της Κεφαλληνίας, Ποσειδιώνος ένη και νέα, 1824. Υπογράφει ο Ν. Βάμβας. Διαστάσεις [10×17,3 περ.]         100-200

613      [ISOLE JONIE – Θυρεός], Χρωμολιθογραφία, “Θυρεός Επτανήσων” [1850 περ.]. Με φτερωτό λέοντα και βέλη και φαρέτρα. Χρυσοκόκκινο μελάνι. Διαστάσεις [21,5×14,8 εκ.]         45-60

614      [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ Α., Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ, (Εκ του Αττικού Ημερολογίου του 1876), εν Ζακύνθω, τυπ. Η Επτάνησος Χ. Χιώτου, 1876. Φυλλάδιο, 8 σελ. 20-30

615      ΜΑΡΜΟΡΑΣ ΑΝΔΡ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συγγραφείσα μεν ιταλιστί εν έτει 1672, μεταφρασθείσα υπό του Ιωάννου Μαρμορά, τυπ. “Ο Κοραής”, Κέρκυρα 1902. Με μία λιθογραφία εκτός κειμένου με απεικονίσεις νομισμάτων. Άκοπο. Σ. 348+1.        90-150

616      ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΠΟΥ ΕΣΥΝΘΕΣΕ Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΚΑΛΙΔΑΣΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟ Ο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΝΔΑΛΑΣ, εν Κερκύρα, χρωμοτυπολιοθογραφείον Κωνστ. Γ. Ασπιώτη, 1908. Α’ έκδοση. Φθορές κυρίως στις άκρες των εξώφυλλων. Σ. 90.  70-90

617      ΛΩΡΕΝΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΝ ΤΩ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΩ ΙΔΙΩΜΑΤΙ, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου 1913. Σ. 46.       20-30

618      [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] MINOTTO MARIETTA, LA REBELLION DES POPOLARI, pages de l’histoire de Zante, αριθμημένη έκδοση, αρ. 182/300, 1933. Λινόδετο, σ. 53.     60-80

619      ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΦΩΚΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ, τυπ. Σπυρόπουλου 1949. Με αφιέρωση του σ. Σ. 44.       30-40

620      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ] ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ ΝΤΙΑΝΑ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, εισαγωγή από τον Δημήτρη Λουκάτο. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά – γαλλικά), 1957. Με 44 ζωγραφικά έργα – τοπία σε έγχρωμη ολοσέλιδη αναπαραγωγή. Σχ. φύλλου, φθορές στο εξώφυλλο, σ.[χ.α.σ.]           120-150

621      ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, έκδ. 1966. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 328/1500. Σχ. 4ο, λινόδετο, σ. 124.        40-60

622      ΖΗΒΑΣ ΔΙΟΝ., Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤ’ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΘ’ ΑΙΩΝΑ, εκδ. Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, 1970. Εικόνες εκτός κειμένου πολλές εξ αυτών αναδιπλ. Με λεξιλόγιο και κατάλογο 312 εικόνων. Σχ. 4ο, σ. 201.           65-80

Βλέπε και: 804

 

40. ΚΡΗΤΗ [623-630]

623      “ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ” “ΑΛΗΘΕΙΑΣ”, του υπ’ αριθ. 20 φύλλου της 24ης Φεβρουαρίου 1901, Εν Ηρακλείω τη 26η Φεβρουαρίου 1901. Σ. 2.  20-25

623β    ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜ., ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ προς τον εαυτόν του, προς τον Θεόν και προς την Κοινωνίαν, ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΥΧΟΝΤΩΝ, εις την γλώσσαν του λαού, τυπ. “Η Πρόοδος” Ε.Δ. Φραντζεσκάκη, Χανιά Κρήτης. Στο εξώφυλλο φωτ. της Βασιλικής Οικογένειας από την επίσκεψή της στα Χανιά το 1901. Με μερικές σημειώσεις στα περιθώρια των πρώτων σελίδων. Λινόδετο, σ. 160.        60-90

624      [ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 1908], Εν Χανίοις τη 15 Σεπτεμβρίου 1908, υπογράφει ο σύμβουλος Ν. Φαρφουράκης, ακριβές αντίγραφο με σφραγίδα Εκπαιδευτικής Περιφέρ. Πειραιώς, 25η Μαΐου 1919. Σ. 1.      40-60

625      REINACH A.J., LA QUESTION CRETOISE, VUE DE CRETE, Paris, Libr. Paul Geuthner, 1910. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σ. 143.  45-60

626      [ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1913] Έγγραφο “ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” για τη διάθεση μοναστηριακών κτημάτων. Με υπογραφές, σφραγίδα και χαρτόσημα, Σεπτέμβριος 1913.            25-30

627      [ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ ΙΩ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ “Ο ΚΟΡΑΗΣ”] Ιδρυθέν εν Ηρακλείω τω 1905, ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ του μαθητού Β’ τάξεως Χατζιδάκι Ματθαίου, έτος 1913-14. Σχ. πλάγιο αναδιπλ., σ. 6.      25-30

628      GROSS HANNS, Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ προς χρήσιν των εισαγγελέων, ανακριτών, βαθμοφόρων της αστυνομίας και της χωροφυλακής και παντός εν γένει ανακριτικού υπαλλήλου, μτφρ. εκ του Γαλλικού υπό Φ. Αθ. Ζηρού, εν Χανίοις, τυπ. “Νέας Ερεύνης”, τ. 2 δεμ. μαζί. Σ. 218+296.            90-110

629      LELAND G. ALLBAUGH, Η ΚΡΗΤΗ, υποδειγματική έρευνα, ιδρύματος Ροκφέλλερ, συνεργασία του Πανεπιστημίου του Princeton, New Jersey, 1957. σ. 588+7+2 αναδιπλ. χρωματιστοί             χάρτες.           25-30

630      “ΜΕΛΙΣΣΑ”, Μηνιαία εφημερίδα των μαθητών του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου ΑΡΜΕΝΙΩΝ-ΣΗΤΕΙΑΣ, 1971, τεύχη (4).           25-30

Βλέπε και: 767, 347

 

 

41. ΚΥΠΡΟΣ [631-634]

632      ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΑΓΩΝΟΣ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, έκδ. 1961. Με φωτογραφίες των νεκρών του Κυπριακού Έπους κατ’ αλφαβητική σειράν εκτός κειμένου και με αναδιπλ. πολιτικό χάρτη της Κύπρου. Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. σ. 21+410+ 74 παράρτημα.  60-80

633      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ν., ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, ποιητική συλλογή, Γλασκώβη 1974. Σ. 62. 40-50

634      [INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS] ΘΕΜΑ 117, ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ 11-14 ΜΑΙΟΥ 1983, Θέμα του Συνεδρίου “Ο Ρόλος του Λαϊονισμού στην Αυριανή Ευρώπή”, Πρόεδρος του Συνεδρίου Δημοσθένης Τσαγκαράτος Κυβερνήτης, Διεθνής Παρατηρητής Joseph Domenech. Πολυγραφημένο. Σχ. 4ο, σ. 119.   30-50

Βλέπε και: 927

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [635-646]

635      [ΦΕΝΕΛΩΝ – ΠΟΘΗΤΟΣ Α.] ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΒΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟ ΦΕΝΕΛΩΝΟΣ, μτφρ. Α.Ποθητός, εν Κωνσταντινουπόλει [1860 περ.], σκισμένη και επιδιορθωμένη η σελ. τίτλου, δεν φαίνεται η ημερομηνία εκδόσεως. Εικόνες εκτός κειμένου. Σύγχρονη λινή βιβλιοδ., σ. 21+278 το τελευταίο φ. σκισμένο, επηρεάζει το κείμενο.          60-70

636      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Η ΕΝ ΠΟΝΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ, Ή ΠΟΝΤΙΑΚΑ HN Η ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΙΝΕΣ, εν Τραπεζούντι εκφωνηθέντες υπό Π. Τριανταφυλλίδου, εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλλαρά, 1866. Με κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. Ιή+314.            90-180

637      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Π., ΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ, δράμα εις μέρη πέντε μετά ΜΑΚΡΩΝ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΩΝ περί ΠΟΝΤΟΥ, τυπ. Περρή και Βάμπα, 1870. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 183(περί Πόντου)+232.     70-130

638      ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒ., ΙΣΤΟΡΙΑ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΗΝ ΧΩΡΑΣ ΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤηΣ ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εν Κωνσταντινουπόλει 1870. Σ. 288 [μαζί] ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΟΝΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ. Με εκτενή κατάλογο συνδρομητών. Σ. 48. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, ελαφρώς ταλαιπωρημένη.          120-180

639      “LE MONDE ILLUSTRE”, Παρίσι 7 Αυγούστου 1880. Εξώφυλλο ολοσέλιδη ξυλογραφία “Constantinople, La Population Greque se rendant à l’ambassade de France…”. (Οι Έλληνες         της διασποράς και ο σημαντικός ρόλος αυτών). Σχ. φύλλου.    50-60

640      ΣΙΩΝΙΤΗΣ ΥΜΝΩΔΟΣ, Ή ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΟΙ ΥΜΝΟΙ, εκδίδοται εγκρίσει του Μακαριωτάτου Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Κυρίου Κυρίου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ Α’, εν Ιεροσολύμοις, εκ του τυπογραφείου του Ιερού Κοινού του Π. Τάφου, 1893. Με 35 ολοσέλιδες ξυλογραφίες εκτός κειμένου (η ξυλογραφία της σελ. 15 μελανωμένη). Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σ. 120.    65-100

641      “ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ εκδιδόμενον δις του μηνός εν Κωνσταντινουπόλει χάριν των παίδων και των εφήβων. Έτος Α’, φυλλάδιον 3-18, 15        Νοεμβρίου 1898 – 30 Ιουνίου 1899. Με φθορές, σ. 33-280.            90-180

642      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] “Street Scene in Contantinople”, εκδ. Keystone (474-7178) [μαζί του ιδίου] “Beautiful Constantinople City of two Continents” (T208-V24111) [μαζί του ιδίου] “Mosque of St. Sophia Constantinople”. Tρεις στερεοσκοπικές φωτογραφίες σε χαρτόνι. U.S.A. [1908 περ.]. (Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία, Τραμ, Σκηνές δρόμου, Η πόλη των 2 Ηπείρων). Διαστάσεις [8,6×17,6 εκ.] (3).        120-150

643      [ΣΜΥΡΝΗ – ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ] ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Α.Σ. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Κου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ εκφωνηθείς εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ κατά την 10 Μαΐου 1910, τυπογραφείον & λιθογραφείον “Αμάλθειας”, Σμύρνη 1910. 50-100

644      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΚΡ., ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΜΥΡΝΗ (διηγηματικόν στιχούργημα), 194. Με φωτ. του σ. και γλωσσάριο. Σ. 154+1+15.        150-200

645      [ΒΟΣΠΟΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] BARBIERI – TERZAGHI, Δύο λιθογραφίες (σέπια), “BOSPORO – STRETTO DI COSTANTINOPOLI – Valle limitrosa dalla Turchia asiatica” [μαζί] “CONSTANTINOPOLI – Fontana del Mercato” [1845 περ.], Milano, Francesco Pagnoni Editore. Διαστάσεις [14,5×19 εκ.] (2)  50-70

646      ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ, από της ιδρύσεώς των μέχρι της αποκαταστάσεως των προσφύγων εις το ελεύθερον Ελληνικόν Κράτος, τ. Α & Β, 1949-1950. Στον Β’ τόμο 20 περ. σελίδες με φωτ. Σ. 259+262. (2)        90-120

Βλέπε και: 129, 914, 874, 434, 101, 103, 782, 887, 488, 791, 823, 109, 432, 397, 161, 873, 427, 779, 389, 33, 32, 388, 770, 209

 

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ [646β-687]

646β    [ANAXAPΣHΣ] RECUEIL DE CARTES GEOGRAPHIQUES, PLANS, VUES ET MEDAILLES DE L’ANCIENNE GRECE, RELATIES AU VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS PRECEDÉ D’UNE ANALYSE CRITIQUE DES CARTES, Paris 1819. Mε 27 αναδιπλούμενους και ολοσέλιδους χαλκόγραφους χάρτες της Aθήνας, Aττικής, Θεσσαλίας, Θράκης, Eυξείνου Πόντου κ.ά.            1-…

647      WHELER GEORGE, VOYAGE DE DALMATIE, DE GRECE ET DU LEVANT, chez Daniel Horthemels, Paris 1684, (μόνο πρώτος τόμος από τους δύο). Με 42 χαλκογραφίες εκτός κειμένου (Ζάκυνθος, Δήλος, Μύκονος, Λιμάνι Σμύρνης, Μικρασία, Κωνσταντινούπολη). Επίσης προτάσσοντας 16 σελίδες μετάλλια. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, σ. 301. 180-260

648      [PIACENZA FRANCESCO] L’EGEO REDIVIVO O’ SIA CHOROGRAPHIA DELL’ ARCIPELAGO, […] GRECIA, MOREA O’ PELOPONNESE, DI CANDIA E CIPRI […] In Modona per gli Eredi Soliani, 1688. Με 63 χαλκόγραφους χάρτες ολοσέλιδους (πλήρες). Ex libris με λέοντα κρατών ξίφος. Καθαρό αντίτυπο. Από τα πιο αξιόλογα Isolaria για το Αρχιπέλαγος. Ο Piacenza F. (1637-1687) περιηγήθηκε, χαρτογράφησε και αποτυπώνει μεθοδικά και λεπτομερειακά γεωγραφικά, δημογραφικά, πλουτοπαραγωγικά στοιχεία. Περιέχονται: Κρήτη, Κάρπαθος, Χάλκη, Σύμη, Νίσυρος, Κως, Σάμος, Ψαρά, Ικαρία, Σποράδες, Πάτμος, Κάλυμνος, Αμοργός, Ρόδος, Κύπρος κ.ά. Κείμενο στα Ιταλικά, ωραία πρωτογράμματα και διακοσμητικά μοτίβα. [βλ. Zacharakis C. “Maps of Greece, 3rd (2009) σ. 236-241, αρ. 2628/1692 – 2690/1754 και άρθρο Βιβλιοφιλίας 133 σελίδα 5]. Σχήμα 8ο [21×16 εκ.]. Περγαμηνώα βιβλιοδ. εποχής. Σ. 2φ.λ.+[προμετωπίδα & χαρακτικό (ναυτικός θυρεός, άγκυρες – δελφίνια, ψευδότιτλος)]+1-684+3φ.λ.   3200-4200

 

649      GEOGRAPHICAL DICTIONARY CONTAINING A FULL and ACCURATE ACCOUNT of the several parts of THE KNOWN WORLD, as it is divided into CONTINTENTS, ISLANDS, OCEANS, SEAS, RIVERS, LAKES & The Situation, Extent, and Boundaries, of all the Empires, Kingdoms, States, Provinces & IN EUROPE, ASIA, AFRICA and AMERICA their Constitutions, Revenues, Forces, Climate, Trade, Commerce, Cities, Ruins […], illustrated with a new and Accurate Set of Map’s of all the Parts of the Known World, making a complet Atlas, printed for J. Coote, London 1759-1760. T. 2. Δίχρωμες σελίδες τίτλου, μαύρο – κόκκινο μελάνι, ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα προ της σελ. τίτλου του 1ου τόμου. Χάρτες και πολλές ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες με αντιπροσωπευτικά μνημεία εκτός κειμένου. Στον δεύτερο τόμο, (μετά το “NAX”), ολοσέλιδη πρωτότυπη χαρακτική εικόνα “Νέα Ναξιώτισσα” και εκτενής αναφορά στο νησί. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, μικρές φθορές στις ράχες, σχ. φύλλου. (2)          400-800

650      [HAMILTON W.] COLLECTION OF ENGRAVINGS FROM ANCIENT VASES, MOSTLY OF PURE GREEK WORKMANSHIP discovered in Sepulchres in the Kingdom of the Two Sicilies but chiefly in the neighbourhood of Naples during the course of the years MDCCLXXXIX and MDCCLXXXX now in the possesion of SIR W. HAMILTON, published by M.W. Tischbein, Director of the Royal Academy of Painting at Naples, 1791-1795. T. 3. Βιβλιοδ. εποχής, σχήμα φύλλου, φθορές. (3) Oι 3 από τους 4 τόμ. (όπως και στον Blackmer 778). Mε συνολικά 194 χαλκογραφίες (60+67+67) – γραμμικές αναπαραστάσεις απεικονίσεων αρχαίων αγγείων. Tο 1798 στο πλοίο που μετέφερε τα αγγεία της συλλογής Hamilton απωλέσθησαν τα 2/3. H έκδοση λοιπόν αυτή διασώζει τις εικόνες των αγγείων που χάθηκαν. 3000-4000

651      BARTHELEMY J., TRAVELS OF ANACHARSIS THE YOUNGER IN GREECE, during the middle of the fourth century before the Christian era, London, printed by J. Johnson, 1806. τόμοι 1-7. (Ο πρώτος τόμος, ξεκολλημένη ράχη και ίχνη υγρασίας στη σελ. τίτλου). Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, με χρυσό διάκοσμο, μικρές φθορές στις ράχες. [μαζί] MAPS, PLANS, VIEWS and COINS, illustrative of THE TRAVELS of ANACHARSIS THE YOUNGER in GREECE, during the middle of the fourth century before the Christian era, London, printed by J. Johnson, 1806. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 112+39. (8)      350-500

652      LAURENT PETER ED., RECOLLECTIONS OF A CLASSICAL TOUR, through various parts of GREECE, TURKEY AND ITALY made in the years 1818 & 1819, illustrated with coloured plates, London 1821. (Κέα, Χίος, Άργος, Μυκήνες, Αθήνα, Ακρόπολις, Επίδαυρος, Κόρινθος, Νεμέα, Σπάρτη, Κέρκυρα κ.ά.). Δεμ. με δερμάτινη ράχη, σ. 322.   300-600

653      POUQUEVILLE M., GRECE, [L’UNIVERS, HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES], edit. Firmin Didot Frères, Paris 1835. Στίγματα οξείδωσης κατά τόπους. Δεμ., δερμάτινη ράχη και με το αρχικό του εξώφυλλο, σ. 448+112 ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες+ 2 χάρτες.  150-250

654      CARNE J., SYRIA THE HOLY LAND & ASIA MINOR, illustrated in a series of one hundred and twenty views, drawn nature by W.H. BARTLETT, WILLIAM PURSER, AND THOMAS ALLOM, London – Paris [1842], Fisher Son & Co. T. 2. Εικονογράφηση εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες. (2)       250-500

655      BLANQUI M., VOYAGE EN BULGARIE, edit. W. Coquebert, Paris 1845. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 414. 90-130

656      CURZON ROBERT, VISITS TO MONASTERIES IN THE LEVANT, with numerous woodcuts, edit. John Murray, London 1849. Εικόνες εκτός κειμένου (ξυλογραφίες). Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σ. 449.            70-80

657      ROBERTS DAVID – CROLY GEORGE, THE HOLY LAND, after lithographs by Louis Haghe, from original drawings by David Roberts, with historical descriptions by the rev. George Croly, division I. JERUSALEM AND GALILEE, London, Cassell, Petter, Galpin & Co, [1850 περ.]. Πάμπολλες ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο, σ. 85+εικόνες.            90-120

658      [FELTON C.] DIARY IN TURKISH AND GREEK WATERS, by the right honorable THE EARL OF CARLISLE, edited by C.C. FELTON, Boston 1855. Σ. 299.  100-150

659      GAUTIER THEOPH., CONSTANTINOPLE, edit. Michel Levy Freres, Paris 1856. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 364. [μαζί] “LES GUIDES BLEUS”, DE PARIS A CONSTANTINOPLE, publie sous la direction de Marcel Monmarche, 14 cartes, 35 plans, 7 illustration et panorama, Libr. Hachette, Paris 1914. Σ. 464. (2)      70-75

660      CHATEAUBRIAND, ITINERAIRE DE PARIS A JERUSALEM, NOTES SUR LA GRECE et suivi des VOYAGES EN ITALIE ET EN FRANCE, τ. 2, Libr. Firmin Didot Freres, 1859. (Σημειώσεις για την Ελλάδα: Αρχιπέλαγος, Ρόδος, Κωνσταντινούπολη, Ανατολία). Καλλιτεχνική βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (2)            90-130

661      SCHLIEMANN HENRY,       LA CHINE ET LE JAPON, au temps present, Paris 1867. Με ιδιόχειρη αφιέρωση στα γαλλικά του Ερρίκου Σλήμαν προς τον καθηγητή Κουμανούδη και ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 1872. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 222.      150-250

662      [DAPPER OLFERT – ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ], Naukeurige Beschryving der Eilanden in der ARCHIPEL der Midolelantsche Zee […] Cyprus, Rhodus, Kandien, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Paros, Delos, Patmos […] Amsterdam, Wolfgangn 1688. Με 24 από τα 30 χαρακτικά που αναγράφει το index. [Λείπουν: Zeekarte van d’Archipel (p.1). Archipelagi Meridionalis. Kaerte van Cyprus (p.17). Salinas van Cyprus (p.32). Samos en Scio (p. 52). Delos.). Σχ. folio. Καπάκια και αρκετά φύλλα λυτά, χρήζει βιβλιοδεσίας. Iδιόρρυθμη ασυνεχής σελιδαρίθμηση: σ. (8 χ.α.)+(1-92)+(1-84)+(33-198)+(153-320)+(1-40)+(4 χ.α. λευκές)      1700-2100

663      VAUX W.S.V., GREEK CITIES & ISLANDS OF ASIA MINOR, Society for promoting Christian Knowledge, London1877-1880. T. 3. Με χαρακτικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου και αναδιπλούμενο χάρτη του Σινά. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής. (3)       100-150

664      BAKER JAMES, TURKEY, edit. Henry Holt and Company, New York 1877. Με αναδιπλ. χάρτη προ της σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 495.         60-65

665      BURNABY FRED, ON HORSEBACK THROUGH ASIA MINOR, with portrait of Radford and Maps, edit. Sampson Low, London 1878, 1st edit. Με επικολλημένη φωτ. προ της σελ. τίτλου του George Radford και ex libris. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 392+32.         70-140

666      SCHLIEMANN HENRY, ILIOS. THE CITY AND COUNTRY OF THE TROJANS: the results of researches and discoveries on the site of Troy and throughout the Troad in the years 1871-1879, including an autobiography of the author, with a preface, appendices and notes, London, J. Murray, 1880. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σ. 800+5 αναδιπλ. χάρτες και πίνακες+32.        150-300

667      FARRER RICHARD RIDLEY, A TOUR IN GREECE 1880, London 1882. Πλήθος χαρακτικών εικόνων και αναδιπλ. χάρτης στο τέλος του βιβλίου. Σχ. 4ο, σ. 216+1.     90-130

668      BARKLEY HENRY, A RIDE THROUGH ASIA MINOR AND ARMENIA: giving a sketch of the characters, manners, and customs of both the Musulman and Christian Inhabitants, edit. by J. Murray, London 1891. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 350.          330-430

669      AMICIS EDMOND, CONSTANTINOPLE, translated from the fifteenth Italian edition by Maria Hornor Lansdale, illustrated, edit. Henry T. Coates, Philadelphia 1896. T. 2. Ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου. Κόκκινη καλλιτεχνική βιβλιοδ. με χρυσή διακόσμηση μέσα σε κουτί. (2)      100-200

670      ROSE KINNAIRD W., WITH THE GREEKS IN THESSALY, with 23 illustrations by W.T. MAUD, map and plans, London 1897. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 278. 80-120

671      CLARK EDSON, TURKEY, with a supplementary chapter of recent events by Wilfred C. Lay, New York, Peter Fenelon Collier, 1898. Εικόνες εκτός κειμένου, προ της σελ. τίτλου ολοσέλιδη εικόνα του Σουλτάνου. (Μερικές σημειώσεις με ροζ μαρκαδόρο). Σ. 550.        70-80

672      SLADEN DOUGLAS, IN SICILY 1896-1898-1900, with maps and over 300 illustrations, edit. Sands and Co., London 1901. T. 2. Πλούσια εικονογράφηση, εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Καλλιτεχνική βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, μικρές φθορές. (2)         200-400

673      [ΕΛΛΑΔΑ & ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ] MEYERS REISEBUCHER, GRIECHENLAND UND KLEINASIEN, Leipzig und Wien 1901. Με αναδιπλ. χρωματιστούς χάρτες, index και πολλές διαφημίσεις. Σ. 338+72.       75-120

674      BUCHON ALEXANDRE, VOYAGE DANS L’EUBEE, LES ILES IONIENNES ET LES CYCLADES EN 1841, avec une notice biographique et bibliographique par JEAN LONGNON, préface de Maurice Barres, edit. Emile-Paul, Paris 1911. (Αναφέρεται σε: Τήνο, Δήλο, Σύρο, Χαλκίδα, Πύργο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Αμοργό, Ίο, Σίφνο, Κέα, Νάξο). Βιβλιοδ. εποχής, κόκκινη δερμάτινη ράχη, σ. 292.        120-150

675      HICHENS ROBERT, THE NEAR EAST, DALMATIA, GREECE AND CONSTANTINOPLE, New York 1913. ). Mε 51 αριθμημένες φωτογραφίες εκτός κειμένου (Αθήνα, Ολυμπία, Κωνσταντινούπολη, Δαλματία κ.ά.). Δίχρωμη έκδοση, μαύρο – χρυσό μελάνι. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο μικρό, σ. 268.       80-120

676      WOOD W. – MANN A., THE SALONIKA FRONT, painted by William T. Wood, described by A.J. Mann, with prefatory note by LT.-GEN SIR GEORGE FRANCIS MILNE, London 1920.            Έγχρωμες ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, φθορές στη ράχη, σ. 196+1 αναδιπλ. χάρτης.      60-90

677      WILLOUGHBY BERA, A VISION OF GREECE, London, Philip Allan & Co, 1925. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 26/500. Με 16 έγχρωμες ολοσέλιδες εικόνες (Κλυταιμνήστρα, Σαλαμίνα, Θησέας και Αριάδνη κ.ά.) και άλλα σχέδια εντός κειμένου. Σχ. 4ο, σ. 198.           80-160

678      “ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ” Περιοδικόν Μοναδικόν εις το είδος του εν Ελλάδι, αρ. φύλλου 1, Αθήναι Αύγουστος 1936. Πάμπολλες διαφημίσεις. σ. 80.           50-65

679      [ΙΣΠΑΝΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ] ΨΥΧΑ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ, Κάιρο 1937. (Στην ταραγμένη περίοδο 1934-1937. Άκοπο. σ. 323.         50-100

680      BILLY ANDRE, LA GRECE, couverture de Paul Bret, ouvrage orne de 210 heliogravures, edit. B. Arthaud, Grenoble 1937. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 212.      45-65

681      ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, εκδ. Ν. Τιλπέρογλου, 1947. Λινόδετο, σ. 269. 30-40

682      [ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΧΡ.] ΣΙΣΙΛΙΑΝΣΟ ΔΗΜ., Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ, εκδ. Αετός, 1950. σ. 36.        1-…

683      NIKOLOPOYLOS ILIAS, MOUNT OLYMPOS, text and illustrations by Ilias Nikolopoulos, with a forward by Ilias Venezis, 1957. Αναδιπλ. εικόνες εκτός κειμένου. σ. 31+21 εικόνες και ένας χάρτης στο τέλος.           30-40

684      “ΑΡΤΑ” ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, έκδ. “Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς”, 1959. Λεύκωμα της Πόλεως και του Νομού Άρτης. Με πολλές φωτ. εντός κειμένου. σ. 106.     25-35

685      [ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ] ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1961, εξώφυλλο (τετραχρωμία) Γ. Βακιρτζή. σ. 6.        15-20

686      “IN GREECE” QUARTERLY PUBLICATION OF THE UNDER-SECRETARIAT OF STATE FOR THE PRESS AND TOURISM ATHENS, chief editor Takis Barlas, Artistic Supervision G. Gerondan. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση και μία σελίδα έγχρωμη “Κερκυραία με παραδοσιακή στολή”. Τυπ. Ασπιώτη-Έλκα, [χ.χ.]. Σχ. 4ο μεγάλο, [χ.α.σ.].          30-35

687      DUPRE LOUIS, ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, εκδ. “Ολκός”, 1994, χορηγία Ομίλου Επιχειρήσεων Ι.Σ. Λάτση. Πρόλογος Μανόλη Βλάχου. Πλούσια     εικονογραφημένο με 193 έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Φωτογράφηση Μ. Σκιαδαρέση, επιμέλεια έκδοσης Ειρ. Λούβρου, μακέτες, σελιδοποίηση Π. Τσακιράκη. Σχ. φύλλου, χάρτινο κάλυμμα, σ. 285.         130-200

Βλέπε και: 755, 98, 761, 7, 718, 105

 

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [688-714]

688      [ALDUS – PLATO] ΠΛΑΤΩΝ, ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. OMNIA PLATONIS OPERA (Graece), Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, mense Septembri, M.D. XIII (1513). Πρώτη έκδοση του Πλάτωνα (editio princeps) και “μία από τις σημαντικότερες της τυπογραφίας του Άλδου” (βλ. Brunet J. Manuel …, 1863, σ. 694), πραγματοποιήθηκε “με τη φροντίδα και τη συνεργασία του Άλδου με τον Μάρκο Μουσούρο” (βλ. Renouard A., “Annales… des Aldes”, 1834, σ. 62). Εδώ, μόνον το δεύτερο μέρος-τόμος. Σ. 1-436 [Λείπει: το πρώτο μέρος-τόμος (σ. 502+1φ.λ.) και μόνον τα 2 τελευταία φύλλα: 1φ. (Σ. 437-438) κειμένου και 1φ. (λευκό + τυπογραφικό σήμα Άλδου – η άγκυρα)]. Περιεχόμενα: Πλάτωνος Πολιτειών (σ. 1-141), Τίμαιος (σ. 142-180), Κριτίας ή Ατλαντικός (σ. 180-188), Μίνως ή Περί Νόμου (σ. 189-193), Πλάτωνος Νόμων (σ. 194-365), Επινομίς (σ. 365-381), Διάλογοι οι Νοθευμένοι, Αξίοχος ή Περί Θανάτου (σ. 382-386), Περί Δικαίου (σ. 386-387), Περί Αρετής (σ. 388-390), Δημόδοκος (σ. 390-393), Σίσυφος (σ. 393-396), Ερυξίας (σ. 396-405), Κλειτόφων (σ. 405-407), Όροι (σ. 407-411), Επιστολαί (α’: σ. 411-ια’: σ. 436). Στο τέλος, σε πρόσθετο, νεώτερο, φύλλο έχει αναγραφεί χειρογράφως (με πένα) πίνακας περιεχομένων του τόμου. Σχήμα folio, ξακρισμένο αλλά επιτυχώς γωνιασμένο. Περιθώρια: 1,3 εκ. (δεξί), 2,1περ. (κάτω). Διαστάσεις: Υ: 250×155 χιλ. (αντί του άκοπου Υ: 300×190 ή 192 χιλ.). Βιβλιοδ. νεώτερη, δερμάτινη μπεζ ράχη, διακοσμημένη και μαρμαρόκολα. Κατάσταση: Κείμενο σε καλή εκτύπωση – αξεθώριαστη μελάνη. Χαρτί λευκό χωρίς σημαντικές οξειδώσεις. Ανεπαίσθητη αλλά ομοιόμορφη σκέβρωση. Αχνό ίχνος υγρασίας (σ. 1-103 περ. 1,8×5 εκ.) στο πάνω περιθώριο εσωτερικά (δεν επηρεάζει το κείμενο), προοδευτικά διευρύνεται κάπως στις επόμενες σελίδες. Μικροσκοπική δυσδιάκριτη οπή σητός (0,1×0,5 εκ.) στο εσωτερικό πάνω περιθώριο (στις σελ. 175-226). Επανεμφανίζεται (στην σ. 335) εμφανέστερη και με κατά τόπους διασπορά – διεύρυνση ως το τέλος (σ. 436). Στα δε 2 τελευταία φύλλα (σ. 433-436) μικρό σκίσιμο (2-3 εκ.) μόνον στο πάνω περιθώριο και κολόβωση μόνον του εκεί επίτιτλου – στίχου.      5000-8000

689      ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΙ, ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ, HABES LECTOR DEMOSTHENIS GRAECORUM ORATORUM OMNIUM FACILE PRINCIPIS ORATIONES DUAS ET SEXAGINTA, ET IN EASDEM VULPIANI COMMENTARIOS QUANTUM EXTAT: LIVANII ARGUMENTA: TUM COLLECTAS A STUDIOSO QUODAM ES DES. ERASMI ROT. GUILHELMI BUDAEI ATQUE ALIORUM LUCUBRATIONIBUS ANNOTATIONES. AD HAEC IPSIUS, PLUTARCHO LIBANIOQUE AUTHORIBUS, VITAM. ET LECTIONEM DENIQUE VARIAM ADIECTAM, Joh. Hervagium Basileae 1532. Κείμενο ελληνικό. Σχ. φύλλου, βιβλιοδεσία όλο δέρμα εποχής, κόκκινες ακμές, σ. 21+1λ.+532+507+1λ.+54χ.α. H δεύτερη εκδ. των απάντων του Δημοσθένη (μετά του Άλδου, 1504) και πρώτη με σχόλια του Eράσμου, Bude, Oυλπιανού κ.ά. (Mε απαλειφή ή και διαγραφή του ονόματος του Eράσμου). – Ωραία πρωτογράμματα. (βλ. Brunet II, 587).  2200-3200

690      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑ, ARISTOTELIS, SUMMI SEMPER PHILOSOPHI […] Cum gratia & privilegio Caesareo, Basileae, per IO. BEB. [el] et MICH, anno 1550. Κείμενο όλο ελληνικό. T. 2 (δεμ. σε έναν τόμο). Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. εποχής, σ. 16+572+425. Η δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη (Άλδος 1498, Bebel 1531 και reimpression 1539) και σχολιασμένη. Συμπεριλαμβάνει δε (σε αντίθεση προς του Άλδου) την Ποιητική και τη Pητορική. Eπιμέλεια έγινε από τον καθηγ. αρχ. ελλ. φιλολ. Grynaus. Πρόλογος από τον Έρασμο. Διαιρεμένο, το κείμενο –για πρώτη φορά– σε ευδιάκριτα κεφάλαια. 2200-3200

691      MAZZONI JACOPO (=GIACOMO,1548-1598) DELLA DIFESA DELLA COMEDIA DI DANTE, DISTINA IN SETTE LIBRI […] All’ Illustrissimo, e Reuerendissimo Sig. Il Sig. D. Ferdinando de’ Medici Cardinale di Santa Chiesa, con privilegio. In Cesena, Appresso Bartolomeo Rauerii, l’anno 1587. Εκτενής υπεράσπιση της “Θείας Κωμωδίας” του Ντάντε (Dante) από τον Ιταλό φιλόσοφο και θεωρητικό της Ποιητικής. Αντλεί κυρίως από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη (με πλήθος Ελληνικών παραθεμάτων)Επηρέασε τον F. Schiller, τον S.T. Coleridge κ.ά. Περγαμηνώα βιβλιοδ. εποχής, σ. 738.          850-1200

692      ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΑΙ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΡΑΓΙΚΟΙ, ΛΥΡΙΚΟΙ, ΚΩΜΙΚΟΙ, ΕΠΙΓΡΑΜ-ΜΑΤΟΠΟΙΟΙ, POETAE GRAECI VETERES […] Apud Tetrum Roiverianum, Genevae 1614, τ. 3. (Περιλαμβάνουν: Α’ τόμος Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αισχύλο. Β’ τόμος Αριστοφάνη, Πίνδαρο, Ανακρέοντα κ.ά. Γ’ τόμος Ιωάννη Τζέτζη κ.ά.). Παράλληλο κείμενο ελληνικό και λατινικό. Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο στις ράχες και κόκκινες ακμές, σ. Α’ τόμος 720, Β’ τόμος 721-1022+1φ.λ.+236, Γ’ τόμος 237-753+index. (3)     1300-1900

693      ΠΡΟΚΛΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ ΒΙΒΛΙΑ ΕΞ. PROCLI SUCCESSORIS PLATONICI IN PLATONIS THEOLOGIAM LIBRI SEX, Sumptibus & impensis […] DNI. IOHANNIS ADOLPHI HEREDIS NORWEGIAE, DUCIS SLESWICENSIS, HOLSATIAE […] Apud Michaelem Heringium, Hamburgi, anno 1618. Παράλληλο κείμενο λατινικό και ελληνικό. Με ex libris. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, ξεκολλημένα καπάκια. Ίχνη υγρασίας στις τελευταίες σελ. Σ. 36+526. 1600-2200

694      ΩΚΕΛΛΟΣ Ο ΛΕΥΚΑΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΦΥΣΕΩΣ, OCELLUS LUCANUS PHILOSOPHUS DE UNIVERSI NATURA, textum e Graeco in Latinum transtulit, collatisque multis exemplaribus etiam M. SS. Emendavit, Paraphrasi, & Commentario illustravit CAROLUS EMMANUEL VISSANIUS BONONIENSIS PARS PHYSICA. Ad Eminentiff. & Reverendiff. Principem FRANCISCUM BARBERINUM S.R.E. Card. Vicecancellarium, Apud JOANNEM BLAEV, Amstelodami 1661. (Περιλαμβάνει δύο μέρη: Φυσικά – Πολιτικά, κείμενο λατινικό με εδάφια ελληνικά). Από σελ. 1 έως και 52, επιδιόρθωση στα περιθώρια του κειμένου κυρίως. Βιβλιοδ. σύγχρονη, σ. 24+319+index.            300-400

695      ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΣΑΜΟΣΑΤΕΩΣ ΑΠΑΝΤΑ, LUCIANI SAMOSATENSIS OPERA, ex versione IOANNIS BENEDICTI cum notis intergris […] Ex Typographia P. & I. Blaev, Amstelodami 1687. T. 2. Κείμενο ελληνικό – λατινικό. Χαλκογραφία ολοσέλιδη προμετωπίδα με συμβολική παράσταση με τον Λουκιανό στον πρώτο τόμο, ενώ στον δεύτερο τόμο στη σελ. 673 χαλκογραφία που απεικονίζει κάποιον να αναριχάται σε φοινικόδενδρο. Ex libris (T. Strong). Φθορές στις ακμές της ράχης στον πρώτο τόμο και σχεδόν αποκολλημένο το εμπρόσθιο καπάκι στον δεύτερο τόμο. Βιβλιοδ. όλο δέρμα. (2)          400-500

696      [ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ – DOM INNOCENT LE MASSON], SUJETS DE MEDITATION SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE SALOMON […] A Lyon, chez Francois Comba, 1692. Στίχο προς στίχο ερμηνευτική, εκτενής ανάλυση του ποιήματος: Ο λόγιος συγγραφές (1627-1703) ηγήθηκε του Τάγματος των Καρτουσιανών, μιας ιδιαίτερης μορφής μοναχισμού στην Γαλλία (γνωστό και το λικέρ τους). Με ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα προ της σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, σ. 366.      500-800

697      ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΩ ΣΧΟΛΙΑ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΑ ΔΙΔΥΜΟΥ, Εκ θεάτρου εν Οξονία 1695. Κείμενο και σχόλια ελληνικά. Με ολοσέλιδη χαλκογραφία του Ομήρου έναντι της σελ. τίτλου. Οι 8 πρώτες σελίδες: ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΗΟΣ “ΟΜΗΡΟΥ ΒΙΟΣ”. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα ξεκολλημένο το μπροστινό καπάκι, κόκκινες ακμές, σ. 8+4+767+139 πίναξ λέξεων.            200-300

698      ΠΙΝΔΑΡΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ, ΝΕΜΕΑ, ΠΥΘΙΑ, ΙΣΘΜΙΑ, PINDARI OLYMPIA, NEMEA, PYTHIA, ISTHMIA, Una cum Latina omnium Versione Carmine Lyrico per Nicolaum Sudorium, Oxonii, e Theatro Shledoniano, 1697. Με ολοσέλιδη χαλκογραφία προ της σελ. τίτλου με πορτραίτο του ποιητή και συμβολισμούς. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και λατινικό. Περγαμηνώα βιβλιοδ., μικρή φθορά στη ράχη, σχ. φύλλου μικρό, σ. 497+index+79.            300-500

699      [ΑΙΣΩΠΟΣ] FABULARUM AESOPICARUM DELECTUS, E Theatro Sheldoniano, excudebat Johan. Croke, Oxoniae 1698. Η πρώτη τετράγλωσση έκδοση του Αισώπου (Ελληνικά, Λατινικά, Εβραϊκά, Αραβικά). Με ολοσέλιδη χαλκογραφία του Αισώπου από τον M. Burg σε συμβολική παράσταση προ της σελ. τίτλου. Σχ. 8ο μικρό, βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σ. 1φ+16+128+7+3l index.           1800-2500

700      [KAΘAPMOI – ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ] JOHANNIS LOMEIERI Zutphaniensis EPIMENIDES sive de VETERUM GENTILIUM LUSTRATIONIBUS SYNTAGMA, Zutphaniae, Sumptibus Iohannis a Spyk & Danielis Schutten, 1700. Κείμενο λατινικό με εδάφια ελληνικά. Επίσης 19 ολοσέλιδες χαλκογραφίες εκτός κειμένου. Περγαμηνώα βιβλιοδ., σ. 28+485+index 3 σελ.+index Rerum & Verborum 44 σελ.    300-400

701      [LIPSIENSI PHILELEUTHERO] EMENDATIONES in MENANDRI et PHILEMONIS, Reliquias, Ex nupera Editione Joannis Clerici. Ex Officina Gulielmi vande Water. σ. 136. [δεμ. μαζί] PHILARGYRII CANTABRIGIENSIS EMENDATIONES IN MENAΝDRI ET PHILEMONIS reliquias, ex nupera editione Joannis Clerici, Ubi quaedam Grottii & aliorum, plurima vero PHILELEUTHERI LIPSIENSIS, cum praesatione Joan. Clerici, apud Henricum Schelte, Amstelodami 1711. Σ. 48+176. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, σπασμένο το πίσω καπάκι.     300-400

702      ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, THEOCRITI QUAE EXTANT CUM GRAECIS SCHOLIIS, Typis T.W. Impensis Guilielmi Innys, Londini 1729. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Κείμενο όλο ελληνικό. Περγαμηνώα βιβλιοδ., σ. 295+index.  250-300

703      [ΣΑΠΦΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΙΑΣ, ΜΕΛΗ], SAPPHUS, POETRIAE LESBIAE, FRAGMENTA ET ELOGIA, GRAECIS ET LATINIS REPERIUNTUR CUM VIRORUM DOCTORUM NOTIS INTEGRIS cura et studio JO. CHRISTIANI WOLFII, apud Abrahamum Vandenhoeck, Hamburgi 1733 (Α’ έκδ. του Wolf). Δίχρωμη η σελ. τίτλου και χαλκογραφία συμβολική με τη Σαπφώ έναντι αυτής. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σχ. 4ο μικρό, βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σ. 1λ.+2+1λ.+16+32+253+index.       500-650

704      ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ, EPICTETI MANUALE, edidit Josephus Simpson, Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1734. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σ. 76. [δεμ. μαζί] ΚΕΒΗΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΥ ΠΙΝΑΞ, edidit Josephus Simpson, Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1738. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. σ. 55. [δεμ. μαζί] ΠΡΟΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, edidit Josephus Simpson, Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1738. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σ. 14. [δεμ. μαζί] ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΗΘΙΚΟΙ, edidit Josephus Simpson, Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1738. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σ. 110.          300-500

705      LA CROZE M.V., HISTOIRE DU CHRISTIANISME D’ETHIOPIE ET D’ARMENIE, a la Haie, ches La Veuve Le Vier & Pierre Paupie, 1739. Δίχρωμη σελ. τίτλου, μαύρο – κόκκινο μελάνι, έναντι αυτής ολοσέλιδη χαλκογραφία “Synesius, Eveque de Ptolemaide, dirige par l’Imposture…” Σύγχρονη λινή βιβλιοδ., σ. 402.   300-350

706      ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΥΡΙΟΥ ΛΟΓΟΙ, MAXIMI TYRII DISSERTATIONES ex recensione IOANNIS DAVISII, Coll. Regin. Cantab. Praefidis […] Viri eruditiffimi, IER. MARKLANDI Coll. D. Petri Cantabrig. Socii, ANNOTATIONES, excudit Gulielmus Bowyer, Londini 1740. (Περί ηδονής, Ο Θεός κατά Πλάτωνα, Ερωτική Σωκράτους, Τι τέλος φιλοσοφίας, Θεωρητικός βίος αμείνων του πρακτικού, κ.ά.). Με ex libris. Περγαμηνώα βιβλιοδ. σχ. 4ο, Σ. 17+index+727+9.        350-450

707      ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΣΑΜΟΣΑΤΕΩΣ ΑΠΑΝΤΑ, LUCIANI SAMOSATENSIS OPERA CUM NOVA VERSIONE TIBER. HEMSTERHUSII, & IO. MATTHIAE GESNERI, GRAECIS SCHOLIIS, AC NOTIS […] MOSIS SOLANI & I. M. GESNERI […], Amstelodami, Sumptibus Jacobi Wetstenii, 1743. Μόνο οι τόμοι: 1 & 2 (από τους 4). Κατά τον Dibdin: “H πιο όμορφη, ακριβής και πλήρης έκδοση”. Με προσωπογραφία του Λουκιανού (ολοσέλιδη χαρακτική) προμετωπίδα. Κείμενο ελληνικό και λατινικό, δίχρωμος τίτλος, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Σχ. 4ο [26×21 εκ.], βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής. (2)            1-…

708      ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΣ, IL PLUTO DI ARISTOFANE commedia prima, Greco-Italiana in versi con sue annotazioni, Opera del Signor GIO. BATISTA TERUCCI, illustrata e publicata DALL’ ABATE GIUSEPPE FABIANI, Firenze 1751. Παράλληλο κείμενο ελληνικό – ιταλικό (Α’ έκδοση με ελληνικό και ιταλικό κείμενο). Περγαμηνώα βιβλιοδ., σ. 158.          300-400

709      ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ, ΠΥΘΙΑ, ΝΕΜΕΑ, ΙΣΘΜΙΑ, Londini, excudebat G. Bower, 1755. Κείμενο ελληνικό, σχόλια λατινικά. Με ex libris. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σ. 396.            300-500

710      ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑ, Βίβλοι τρεις, ήγουν ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΤΥΜΒΙΔΙΩΝ, ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ. ANTHOLOGIAE GRAECAE A CONSTANTINO CEPHALA CONDITAE LIBRI TRES, AD EDITIONEM LEIPSIENSEM JOANNIS JACOBI REISKE EXPRESSI. ACCEDUNT INTERPRETATIO LATINA, POETARUM ANTHOLOGICORUM NOTITIA, INDICES NECESSARII, Oxonii 1766. Κείμενο ελληνικό. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 36+270+119.      300-500

711      [ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ] ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ, ANTONINI LIBERALIS TRANSFORAMATIONUM CONGERIES, Interprete GUILIELMO XYLANDRO, Cum Thomae Munckeri notis, Quibus Suas adjecit HENRICUS VERHEUK, Apud SAM. et JOAN. LUCHTMANS, 1774. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και λατινικό με σχόλια. Περγαμηνώα βιβλιοδ., σ. 304+index.  300-400

712      [CLAUDE LOUIS MICHEL DE SACY] (1746-1794) LES AMOURS DE SAPHO ET DE PHAON, chez la Veuve Nihof & Fils, Amsterdam 1775. Ο σ. υπήρξε συνεργάτης στην εγκυκλοπαίδεια του Ντιντερό. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα (αρκετές εκδορές), σ. 180.           90-150

713      [ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ] MINOTA ISOCRATEA AD PRIVATORUM ET PRINCIPUM INSTITUTIONEM JACOBI FACCIOLATI studio Collecta et Explicata, [Παραίνεσις προς Δημόνικον, Περί Βασιλείας, Νικοκλής, Τα των Πυθαγορείων Χρυσά έπη (μτφρ. J. Curterius)], typis Ioseph Mariae, Neapoli 1784. Κείμενο λατινικό και ελληνικό. Περγαμηνή βιβλιοδ. με φθορές, ίχνη υγρασίας, σ. 86.           150-200

714      GOLDSMITH, THE GRECIAN HISTORY FROM THE EARLIEST STATE, TO THE DEATH OF ALEXANDER THE GREAT, to which is added a summary account of the affairs of Greece, London 1790. T. 2. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 452+375+index. (2)      80-90

Βλέπε και: 87, 649, 1, 812, 647

46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ [715-725]

715      BRUNET DE PRESLE – BLANCHET ALEX., GRECE DEPUIS LA CONQUETE ROMAINE JUSQU’A NOS JOURS, edit. Firmin Didot, Paris 1860. Σε δύο μέρη (δεμ. μαζί). Βιβλιοδ. εποχής, φθορές στην ράχη, σ. 589+40 χαλκογραφίες εκτός κειμένου στο τέλος, (κυρίως Βυζαντινά θέματα, Κωνσταντινούπολη κ.λπ.).   80-120

716      ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μετ’ εικόνων ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ, τ. 3 (από τους 6), εκδ. Κάρολος Μπεκ, 1886-1888-1892, (τόμος Α’ με 148 εικ. εντός κειμένου, 28 εκτός κειμ. και 2 έγχρωμοι χάρτες, τόμος Β’ με 131 εικ. εντός κειμένου, 17 εκτός κειμ. και 5 χάρτες, τόμος Γ’ με 175 εικ. εντός κειμένου και 35 εκτός κειμ.). Κόκκινη βιομηχ. βιβλιοδ., σπασμένα καπάκια στις ράχες. (3) 70-80

717      ΛΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μετά εκατόν είκοσιν εικονογραφιών, μτφρ. εκ του Γαλλικού υπό Κωνσταντίνου Ε. Λούρεντζη, τυπ. Γ.Σ. Σταυριανού, 1890. Ο 1ος τόμος, με ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου (Αλέξανδρος Αυτοκράτωρ πασών των Ρωσσιών, Στρατηγός Σκοβελέφ, Λορίς Μελικώφ, σκηνές μάχης κ.λπ.). Βιβλιοδ. εποχής με φθορές, σ. 592. 80-130

718      ΡΟΖΕΛΙ ΔΕ ΛΟΡΓΚ, ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ ήτοι ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, 1898. Εικονογραφημένο. Βιβλιοδετείο Οδησσού, χρήζει συντήρησης, σ. 1240.            65-100

719      ΑΣΩΠΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ, τόμος πρώτος, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου. Κόκκινη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σ. 672.    60-80

720      ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1921, τόμος Α’ 1821-1865, τόμος Β’ 1865-1900 & τόμος Γ’ 1900-1928, μετά 215 προσωπογραφιών και αυτογράφων, Α’ έκδοση (1922-23 οι δύο πρώτοι τόμοι & 1930 ο τρίτος τόμος). (3)           60-90

721      ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ, Eισαγωγή εις την Κοινωνιολογίαν της Ιστορίας, τυπ. Κ.Σ. Παπαδογιάννη, 1933. Ξεκολλημένο οπισθόφυλλο. σ. 49.          30-40

722      ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧ., ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, μελέται ιστορικαί, γεωγραφικαί, αρχαιολογικαί, κοινωνιολογικαί, φιλολογικαί, αισθητικαί, λόγοι, προσφωνήσεις, άρθρα και εντυπώσεις, έκδ. 1939. Με εικόνες εκτός κειμένου. Φθορές στην ράχη. σ. 652.   50-80

723      ΜΠΕΗΛΥ ΑΛΙΚΗ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ, Lucis Press Limited, Λονδίνον – Γενεύη – Καιηπτάουν – Μόναχον, [1944 περ.]. Δεμ., σ. 259. [μαζί της ιδίας] ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, Η επιστήμη και το αποτέλεσμά του, παράφρασις των Αφορισμών της Γιόγκας του Παταντζάλι, με σχόλια υπό Α. Μπέηλυ, Lucis Press Limited, Λονδίνον – Νέα Υόρκη, [1952 περ.]. Δεμ., σ. 379. [μαζί της ιδίας] ΜΥΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ, Lucis Press Limited, Λονδίνον – Γενεύη – Καιηπτάουν – Μόναχον, Αθήναι [1922]. Σ. 251. (3)          50-70

724      ΔΡΑΝΔΑΚΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, 24 τόμοι και 4 συμπλήρωμα, [1975 περ. (1933)]. Βιβλιοδ. μαύρου χρώματος, σχ. φύλλου. (28)          150-200

725      SIXIEME CONGRES INTERNATIONAL D’ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN, Sofia 30 Aut. – 5 Sept. 1989. Τέσσερα τομίδια: RESUMES DE COMMUNICATIONS HISTOIRE, 1 [μαζί] RESUMES DE COMMUNICATIONS HISTOIRE, 2 [μαζί] RESUMES DE COMMUNICATIONS LINGUISTIQUE [μαζί] RESUMES DE COMMUNICATIONS LITTERATURE, ETHNOLOGIE, DROIT, ARTS, TABLES RONDES. (4)            30-50

Βλέπε και: 728, 756, 759, 361, 520, 869

 

47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [726-741]

726      [4 ΒΙΒΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ], GUYOT YVES, “LA SCIENCE ECONOMIQUE”, edit. C. Reinwalt, Paris 1887. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 551. [μαζί] FOVILLE A., “ECONOMIE SOCIALE, LA MONNAIE”, edit. J. Gabalda, Paris 1907. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 242. [μαζί] LAMBERT H., “PAX ECONOMICA”, edit. F. Alcan, Paris 1920. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 324. [μαζί] GARNIER JOSEPH, “TRAITE D’ECONOMIE POLITIQUE”, edit. Garnier Freres, Paris [χ.χ.]. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 720. (4)        60-90

727      ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓ., ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μετά εισαγωγής ιστορικής και σχολίων κατ’ άρθρον, εκδ. & τυπ. Α. Κωνσταντινίδης, 1889. Σχ. 12ο, σ. 300.       70-80

728      ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ, από της εφαρμογής του ατμού ως κινητηρίου αυτών δυνάμεως, μετά πολλών σχεδίων και πινάκων, τυπ. “Νομικής”, 1900. Φθαρμένη στην ράχη, βιβλιοδ. εποχής, σ. 384.          60-80

729      ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΝΙΚ., ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΤΗ ΝΕΩΤΑΤΗ ΑΥΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙ, μελέτη συγκριτικού συνταγματικού δικαίου επί τη βάσει των             νεωτάτων πολιτευμάτων, τυπ. της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 1921. Σ. 90. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, γενική θεωρία της πολιτείας επι τη βάσει των νεωτάτων συνθηκών και πολιτευμάτων, τυπ. της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 1921.   60-70

730      [ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠ. – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ] ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, 3 μελέτες – υπομνήματα για την φορολογία στην Ελλάδα (επίκαιρο). Βλέπε σ. 6: “Η κατάστασις των δημοσίων μας οικονομικών είναι τόσον ανησυχαστική […] η κάλυψις του ελλείμματος δια δανείων, δεν είναι δυνατόν να εξακολουθήσει”. Απρίλιος 1922. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 84.    30-50

731      ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛ., Ο ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, έκδ. Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Εθνικόν τυπογραφείον 1925. Ξεκολλημένο οπισθόφυλλο, σ. 117.     30-40

732      “ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ” Επίτιμοι πρόεδροι: υπουργοί των Στρατιωτικών (Αντιστρ. Α. Μαζαράκης – Αινιάν) και Ναυτικών (Α. Κανάρης, Π. Μερλόπουλος), διευθυντής εκδόσεως Γ.Ι. Σώκος. Σχ. φύλλου, βιομηχ. βιβλιοδ. 6 τόμοι (6)       300-350

733      ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1929. σ. 236.     50-60

734      [ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 1930-1943] Επτά στρατιωτικά έγγραφα με σφραγίδες και υπογραφές του έφεδρου υπολοχαγού Μηνά Ανδρ. Λεοντσίνη, 1930-1943. (7)         80-120

735      ΠΡΟΚΟΣ Ι.Σ., Η ΠΕΝΙΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΤΑΥΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, έκδ. 1933. σ. 170.         30-50

736      “Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ”, ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, τυπ. Τσιτούρη, 1936. σ. 146.          35-50

737      ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, τυπ. Σ. Σπυρόπουλου, [1947]. σ. 400.     15-20

738      ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, έκδ. 1958. Σε 4 γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά. Με δύο αναδιπλ. χάρτες και διαφημίσεις ελληνικών επιχειρήσεων (και στα Αραβικά). σ. 487.      60-120

739      ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ μία πρότασις, έκδ. Τράπεζα της Ελλάδος, Αρχείον Μελετών και Ομιλιών, 1962. [μαζί του ιδίου] THE ROLE OF THE BANKS IN A DEVELOPING COUNTRY, 1963. [μαζί του ιδίου] ALTERNATIVE SYSTEMS FOR INTERNATIONAL MONETARY REFORM a comparative appraisal, 1965. (3)    35-50

740      Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ, Συλλογή Ντοκουμέντων και Άρθρων, (άρθρα των: Γρ. Φαράκου, Παν. Μαυρομάτη, Αλ. Ψηλορείτη κ.ά.), “Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις”, 1964. Σ. 245.   40-50

741      [ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ] COMMISSION INTERNATIONALE D’HISTOIRE MILITAIRE, ACTA No 14, Montreal, 16-19 VIII 1988, Ottawa 1989. T. 2. Κείμενα γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά. (2)          35-50

Βλέπε και: 628, 631, 780, 623, 54, 922, 73, 335, 589, 452, 929, 909, 890, 586, 879

 

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [742-747]

742      [ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ] GARNIER ALBERT, NOUVEAU TRAITE DE BILLARD, DESTINE AUX AMATEURS, edit. B. Sirven, Toulouse [χ.χ., 1901 περ]. Εισαγωγή, Πρόλογος, Κανονισμοί. Σε 3 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά. Με 107 επεξηγηματικούς έγχρωμους πίνακες. Σχ. πλάγιο, βιβλιοδ. εποχής, 107+15.          90-140

743      MULIDARS T., ΝΤΑΜΑ ΚΑΙ ΤΡΙΩΔΙΟΝ νέα μέθοδος διδάσκουσα τα παιγνίδια της Ντάμας και του Τριωδίου εντός ολίγων ωρών, μετά εικόνων, εκδ. Γ.Δ. Φέξη, 1905. Αποκολλημένα εξώφυλλα, σ. 74.      25-50

744      [ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906], Κιάτο 26/1/1906, χειρόγραφο έγγραφο με υπογραφή του Δημάρχου, περί πιστώσεων υπέρ των Ολυμπιακών Αγώνων. Σ. 1.     20-25

746      ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ι.Ε., ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, συμβολή εις την ιστορίαν της Νεωτέρας Αγωνιστικής, τόμος Α’ 1930. Με αφιέρωση. Δεμ., σ. 489.          40-50

747      [ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ]            Πέντε προγράμματα αγώνων της “ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, 1) Προκήρυξις, Πρόγραμμα, Όροι και Οδηγίαι Πλου Ιστιοδρομικών Αγώνων 1960. 2) Γενικόν Πρόγραμμα Ιστιοδρομιών 1963. 3) Γενικόν Πρόγραμμα Ιστιοδρομιών 1965. 4) Πρόγραμμα Ιστιοδρομιών 1967. 5) Πανελλήνιοι Ιστιοδρομίαι 1954. (5)    50-60

Βλέπε και: 45

49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [748-769]

748      FLAVE ARRIEN de Nicomedie, HISTOIRE DE EXPEDITION D’ALEXANDRE, REDIGEE SUR LE MEMOIRES DE PTOLEMEE ET D’ARISTOBULE, SES LIEUTENANS, traduction nouvelle par P. Chaussard, Paris 1802, τ. 2 (από τους 3). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες με χρυσό διάκοσμο, αρκετά φθαρμένες. (2)   150-250

749      [SOCIETY OF DILETTANTI] SPECIMENTS OF ANTIENT SCULPTURE, AEGYPTIAN, ETRUSCAN, GREEK and ROMAN: DIFFERENT COLLECTION IN GREAT BRITAIN, vol. I & vol. II, London 1809-1835, A’ έκδοση. Με 133 χαρακτικούς πίνακες τυπωμένους σε σέπια από τους ζωγράφους J. Agar, H. Howard, H. Corbonlo κ.λπ. Λίστα ζωγραφικών πινάκων στον 2ο τόμο. [βλ. Blackmer 1005]. Βιβλιοδ. λινή, σχ. φύλλου. (2)        3000-4000

750      LE LUXE CHEZ LES ATHENIENS, MEMOIRE TRADUIT DE L’ALLEMAND DE CHR. MEINERS, Paris 1823. Ιστορικό δοκίμιο για την πολυτέλεια στους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους. Ο σ. θεωρητικός του επιστημονικού φυλετισμού. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 199.         90-130

751      CHRISTIE JAMES, DISQUISITIONS upon the PAINTED GREEK VASES and their probable connection with the SHOWS OF THE ELEUSINIAN AND OTHER MYSTERIES, published by        Longman, London 1825. Εικόνες εντός κειμένου και 16 εκτός κειμένου, κάποιες εξ αυτών αναδιπλ. Σ. 146. [μαζί του ιδίου] AN ESSAY on that EARLIEST SPECIES OF IDOLATRY, the WORSHIP of the ELEMENTS, printed at the Stanhopian Press of Stevenson and Stevenson, Norwich. London 1814. Σ. 26. Σχ. 4ο, Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη, κόκκινες ακμές.    350-500

752      FOSBROKE THOMAS SUDLEY, ENCYCLOPEDIA OF ANTIQUITIES AND ELEMENTS OF ARCHAEOLOGY, τ. 2, printed by J. Nichols and Son, London 1825. Εικόνες εκτός κειμένου. Ίχνη υγρασίας. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σχ. 4ο. (2) [μαζί του ιδίου] FOREIGN TOPOGRAPHY or AN ENCYCLOPEDIC ACCOUNT, ALPHABETICALLY ARRANGED FOR THE ANCIENT REMAINS IN AFRICA, ASIA, AND EUROPE, printed by J. Nichols and Son, London 1825. Πλούσια εικονογράφηση εκτός κειμένου (βρετανικές, ελληνικές και ρωμαϊκές αρχαιότητες). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μερικώς ξεκολλημένη, σχ. 4ο, σ. 348. (3)            300-600

753      ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΚΩΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τυπ. Π. Μαντζαράκη, 1839. [βλ. Γκίνη 3217, όχι ΓΕΝ, ΒΒ]. Σ. 2φ.+4+511+3. 85-90

754      ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΑΛΕΞ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ, τ. 2, τυπ. Διονυσίου Κορομηλά, 1885. (Στον πρώτο τόμο λείπουν οι σελ. 1-2). Καλλιτεχνική βιβλιοδ., δερμάτινες ράχες, σ. 576+422. (2)           80-120

755      SCHLIEMANN HENRY, TIRYNS, THE PREHISTORIC PALACE of the KINGS OF TIRYNS, the results of the latest excavation, the preface by prof. F. Adler, and contributions by Dr.      W.M. Dorpfeld, London, J. Murray, 1886. Με αναδιπλ. εικόνες, χάρτες, κατόψεις, επίσης εικόνες εντός κειμένου. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σ. 385+27.            140-250

756      ΣΚΥΛΙΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΒΙΡΓ., ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΗ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της τελευτής Αλεξάνδρου του μεγάλου, εν Λειψία, τυπ. Γ. Δρουγουλίνου, 1887. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου και μία ολοσέλιδη προσωπογραφία του Ζαννή Στεφάνοβικ Σκυλίτζη. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 223.       100-150

757      ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. Γ., ΕΛΛΑΣ, ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά το γερμανικόν του Ιακώβου Φάλκε, 1887. Πλούσια εικονογράφηση με χαρακτικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σχ. φύλλου, φθαρμένη βιομηχ. βιβλιοδ., σ. 192.          120-220

758      ΒΕΡΤΟΛΙΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της καταλύσεως της Δυτικής Αυτοκρατορία, μτφρ. Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, τόμος Α’ (από κτίσεως Ρώμης μέχρι του Θανάτου του Καίσαρος) μετά 109 εικόνων, ων 48 ολοσέλιδοι, 1893 & τόμος Β’ (από του Θανάτου του Καίσαρος μέχρι του 476 μ.Χ.) μετά 112 εικόνων, ων 45 ολοσέλιδοι, 1894, εκδ. Κάρολος Μπεκ. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη. (2)       200-250

759      HOLM ADOLF, THE HISTORY OF GREECE from its commencement to the close of the independence of the Greek Nation, translated from the German, London, Macmillan and Co., 1894-1898, τ. 4. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στις ράχες. (4)            90-100

760      ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέχρι της υποταγής αυτής εις τους Ρωμαίους, εκδ. Γ.Δ. Φέξη [1894]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρές φθορές, σ. 351.     60-90

760β    EΦHMEPIΣ APXAIOΛOΓIKH. Eκδίδεται υπό της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας. Περίοδος τρίτη 1896, τεύχος 1ον και 2ον, 1896.         1-…

761      MAHAFFY J.P., SOCIAL LIFE IN GREECE from HOMER TO MENANDER, edit. Macmillan and Co., London 1902. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, κόκκινο με χρυσό διάκοσμο, σ. 495.     50-100

762      ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π., ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1909. Σύνοψις μαθημάτων περί της προϊστορικής και πρωτοϊστορικής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Με 820 εικόνες εντός κειμένου. (Η εκτύπωση του βιβλίου άρχισε το 1909 και ολοκληρώθηκε το 1914 με τη συνδρομή του A. Goekoop). Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 879. 120-180

763      DUSSAUD RENE, LES CIVILISATIONS PREHELLENIQUES DANS LE BASSIN DE LA MER EGEE, Paris 1914. Με 325 χαρακτικές εικόνες εντός κειμένου και 18 ολοσέλιδες εκτός κειμένου εκ των οποίων 5 έγχρωμες. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σ. 482.  50-100

764      ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΑΙ, μυθολογική μελέτη, τυπ. Π.Δ. Σακελλάριος, 1929. (Το πρώτο βιβλίο του σ. ). Σ. 179.          30-45

765      “Η ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”, Διαλέξεις, γενόμεναι εις την Σχολήν των Ανωτέρων Κοινωνικών Σπουδών των Παρισίων υπό Ad. Reinach, G. Leroux, A. Jarde, G. Colin, κ.ά., τ. 2 [δεμ. μαζί], τυπ. Στ. Ταρουσόπουλου, 1932-1934. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 312.       70-80

766      ΖΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ, Υπουργείον Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1946. Τυπωμένο σε γκρι χαρτί. σ. 160.         60-70

767      ZERVOS CHRISTIAN, L’ART DE LA CRETE, NEOLITHIQUE ET MINOENNE, edit. “Cahiers D’Art”, Paris 1956. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα με 807 εικόνες εκτός κειμένου. Σχ. φύλλου, λινόδετο, σ. 525            90-150

768      ΕΛ-ΣΜΜΑΝ ΑΧΜΕΤ, ΑΙ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, (Άμμων, Σέραπις, Ίσις), έκδ. 1965. σ. 109.     20-25

769      ΣΑΜΨΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Ι ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, εκδ. Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, 1980. Άκοπο. σ. 220+153+12 πίνακες εκτός κειμένου.           20-40

Βλέπε και: 546, 387, 90, 379, 815, 89, 363, 666, 714, 816, 22, 491, 552, 12, 650, 712, 770

 

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [770-790]

770      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1830-1834)], ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΉΤΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Από αρχής μέχρι του νυν […] τας Παραλίας των Στενών του Βοσπόρου, και τας παρακείμενας Νήσους […] παρά ανδρός Φιλολόγου και Φιλοαρχαιολόγου […] Εκ της τυπογραφίας Δ. Πασπαλλή, 1844 (γ’ έκδοση) και με 3 επιστολές του Ευγ. Βούλγαρη στο τέλος (σ. 269-274). [βλ. Βρετός Α. “Κατάλογος”, Β’, 1854, σελ. 214 (701= η 1η έκδοση του 1820]. Λείπει η σελίδα τίτλου. Φθορά στη σελ. γ’ (κολωβή), μελανωμένες οι γ’-η’. Οξειδώσεις. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη, σ. 274.            80-120

771      [ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ] PARISOT VAL., CANTACUZENE HOMME D’ETAT ET HISTORIEN ou examen critique comparatif des memoires de L’EMPEREUR JEAN CANTACUZENE, (These de Literature et d’Histoire), Paris 1845. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 336.        100-150

772      ΛΕΩΝ ΣΟΦΟΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ, εκδοθέντες σπουδή και επιμελεία Ακακίου Ιερομονάχου εκ του Αγίου Όρους του Άθωνος, εκ των πιεστηρίων Νικολάου Ρουσοπούλου, 1868. Με κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 352.         100-150

773      ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡ., ΑΘΗΝΑΪΚΑΙ ΝΥΚΤΕΣ, εκδ. Αλεξ. Παπαγεωργίου, 1888. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 304.     65-90

774      MONFERRATUS ANTONIUS, “ECLOGA LEONIS ET CONSTANTINI”, Cum APPENDICE, typis Fratrum Perri, edit. 1889. Φθαρμένο αντίτυπο, σ. 696+102+6.            65-80

775      ΚΑΛΛΙΓΑΣ Π., ΜΕΛΕΤΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ από της πρώτης μέχρι της τελευταίας Αλώσεως 1204-1453, τυπ. Α. Κωνσταντινίδου 1894. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 776.   100-150

776      KRUMBACHER KARL, BYZANTINISCHEN LITTERATUR, Μόναχο 1897. Το β’ μέρος από το 527 έως το 1453 (Ιστορία Βυζαντινής Λογοτεχνίας). Φθορές στη ράχη, σ. 1193.           30-60

777      SCHLUMBERGER G., Η ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ κατά τα τέλη του Ι’ αιώνος, ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ 969-976, μτφρ. Σ.Ι. Βουτυρά, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου 1904. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 368.          70-120

778      GRIFFIN N. E., DARES AND DICTYS, an introduction to the Study of Medieval Versions of the Story of Troy, J.H. Furst Company, Baltimore 1907. σ. 122.   30-60

779      ΜΟΡΤΜΑΝΝ Α.Δ. – ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ και ΑΛΩΣΙΣ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1453, μτφρ. Εκ του γερμανικού υπό Α. Βαφειάδου (Λεσβίου) προτάξαντος συν άλλοις και βιογραφίαν Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, συμπληρωθείσα υπό Ξ.Α. Σιδερίδου, εκδ. Ευνοϊκός Ν. Κούζης, εν Κωνσταντινουπόλει 1909. Με αναδιπλ. χάρτη και άλλες εικόνες εκτός κειμένου καθώς και πίνακας συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής ελαφρώς φθαρμένη, σ. 216+τοπογράφημα Κωνσταντινουπόλεως.            70-90

780      ΖΕΠΟΣ ΙΩΑΝ., ΒΑΣΙΛΙΚΑ, κατά την εν Λειψία έκδοσιν του G.E. HEIMBACH και το συμπλήρωμα του Z. LINGENTHAL, και των E. FERRINI και J. MERCATI, οις προσετέθησαν αι νεαραί διατάξεις των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων αι μέχρι της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εκδοθείσαι, τα ελλειπόντα κείμενα της Ιουστινιάνειου Νομοθεσίας, εκδ. Γ.Δ. Φέξης, 1919, τ. 5. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (5)      200-300

781      ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΠΛΑΤΩΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΠΟΛΥΠΤΥΧΑ, έκδ. 1916. Σύντομα άρθρα (Λόγιαι Βασίλισσαι, Βυζαντινά Υφάσματα, Η Αγία Σοφία κ.ά.) Φθορά στην ράχη, σ. 104.   30-40

782      ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, εθνικοθρησκευτικόν μυθιστόρημα μετά δεκαέξι ολοσέλιδων καλλιτεχνικών εικόνων, εκδ. “Ατλαντίδος”, Νέα Υόρκη, [1920 περ.]. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 822.   80-120

783      ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΒΑΣ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, διά την Ε’ και τας Ε’ και ΣΤ’ συνδιδασκομένας των Δημοτικών Σχολείων, 1η εκδ. Α’, Δημητράκος, 1936. σ. 126           25-30

784      ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ: Α) ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Β) ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Γ) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΕΣ, εκδ. “Πυρσός”, 1938. Εικονογράφηση Δημ. Μωρέττης. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 180. 50-70

785      “L’HELLENISME CONTEMPORAIN”, Revue Bimestrielle, directrice Henriette Avataghelos, “1453-1953, LE CINQ-CENTIEME ANNIVERAIRE DE LA PRISE DE CONSTANINOPLE”, Athènes 29 Mai 1953. Σ. 287.        50-60

786      “BYZANTION” Revue Internationale des Etudes Byzantines, publié par Paul Graindor et Henri Gregoire, 1924, reprinted with permission of the original publishers, Kraus Reprint, Vaduz 1964. Οι τόμοι 1-34 (λείπουν ο 3ος & 4ος) όλοι δεμένοι με κόκκινη βιομηχανική βιβλιοδ. Οι τόμοι 37-54 όλοι χαρτόδετοι. Σύνολο 57 τόμοι. (57)     1300-2300

787      ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ, Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, εισαγωγή Γιώργου Σεφέρη, εκδ. Γαλαξία, 1968. Σ. 365. [μαζί] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ, “ΕΡΩΦΙΛΗ” τραγωδία, προλεγόμενα Αλέξη Σολομού, εκδ. Γαλαξία 1969. Σ. 175. (2)       20-30

788      “CYRILLOMETHODIANUM” RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DES RELATIONS HELLENO-SLAVES, τ. 2. Thessalonique 1972-73 & Thessalonique 1977. (Ελληνοσερβικές σχέσεις, κυρίως κατά την Βυζαντινή περίοδο). (2)            25-35

789      TODOROV NIK. – VELKOV ASP., SITUATION DEMOGRAPHIQUE DE LA PENINSULE BALKANIQUE (fin du XVes.- debut du XVIes.), edit. Academie Bulgare Des Sciences, Institut d’Etudes Balkaniques, 1988. Περιέχει πανομοιότυπο Οθωμανικού Εγγράφου (1490-1491) με τη μετάφρασή του και αναδιπλ. χάρτη. σ. 310.            75-100

790      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] GUIRAO MOTOS – FILACTOS MORFAKIDIS, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 550 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ, έκδ. Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Γρανάδα 2006, τ. 3 μέσα σε κουτί. (Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, Η Άλωση, Οθωμανική Κωνσταντινούπολη). Συλλογικό έργο με συμβολές στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά. (3)      60-80

Βλέπε και: 159, 550, 581, 494

 

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [791-795]

791      ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ήτοι ιστορία, ερείπια, μνημεία και νυν κατάστασις των ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ (Μικράς) ΑΣΙΑΣ, Εφέσου, Σμύρνης,    Περγάμου, Θυατείρων, Σάρδεων, Φιλαδελφείας και Λαοδικείας, παρ’ η Κολοσσαί και Ιεράπολις. Μετά 255 εικόνων, τυπ. “Κράτους”, Θ. Τζαβέλλα, 1909. Κατάλογος εκτενής συνδρομητών. Δεμ., σ. 476.         100-120

792      MAILLART DIOG., L’ART BYZANTIN, SON ORIGINE, SON CARACTERE ET SON INFLUENCE, Paris [χ.χ.]. Με 62 χαρακτικές εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 248.            60-90

793      ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΔΗΜ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ τεχνοκριτική επί των έργων του Κρητός Ηλίου Μόσκου (1649-1684), έκδ. 1933. [μαζί του ιδίου] ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ    ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΩ. ΚΟΡΑΗ, (Πασχαλινό τεύχος του περιοδικού “Αι Μούσαι”), έκδ. 1934. (2)  35-50

794      ΚΡΑΝΑΚΗ Μ. (CRANAKI M.) – EDELSTEIN SIMON, GRECE BYZANTINE, [1970 περ.]. Άλμπουμ με φωτ. και κείμενα των σημαντικότερων Βυζαντινών μνημείων εικόνων και μωσαϊκών. Σχ. 4ο, σ. 21+89.   25-40

795      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΤΑ, ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΞΥΛΙΘΟ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, εκδ. Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών. Με 86 αριθμημένους φωτογραφικούς πίνακες. Άκοπο. σ. 265+86.  20-30

Βλέπε και: 621, 581

 

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [796-800]

796      [ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ] BUCHON ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΥΓΚΕΣΤΑΣ, ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΩΡΑΙΩΣ (1205-1333), δεύτερος τόμος, Παρίσι 1845. Κείμενο το περισσότερο ελληνικό. Βιβλιοδ. τέχνης όλο δέρμα, σ. 530.            150-250

797      ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝ., ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ, μελέτη ιστορική από νέες πηγές βγαλμένη 1715-1820, έκδ. 1935. Δεμ., σ. 302.          60-80

798      ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, εικονογράφηση Β. Γερμενή, εκδ. Χαράλ. Σπανού, 1960. Εικόνες εντός κειμένου. Άκοπο. σ. 117.        15-20

799      ZACHARIADOY ELIZABETH, ROMANIA AND THE TURKS (c. 1300 – c. 1500), Variorum Reprints, London 1985. Κείμενα ελληνικά, αγγλικά και αραβικά καθώς και πανομοιότυπα χειρογράφων. σ. πολλαπλές αριθμήσεις.     35-45

800      HAZAI G. – KELLNER-HEINKELE B., BIBLIOGRAPHISCHES HANDBURCH DER TURKOLOGIE, EINE BIBLIOGRAPHIE DER BIBLIOGRAPHIEN VOM 18. JAHRHUNDERT BIS 1979, Wiesbaden 1986. Τόμος 1ος (πιθανότατα δεν υπήρξε 2ος). Βιβλιογραφία των βιβλιογραφιών από τον 18ο αιώνα ως το 1979. Σύνολο 2967 λήμματα. Δεμ., σ. 583.           45-70

Βλέπε και: 618, 562

 

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [801-823]

801      [ΚΟΡΑΗΣ ΑΔ. – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΠΛΑΤΩΝ] ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ είτουν ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, συγγραφείσα παρά του […] κυρίου ΠΛΑΤΩΝΟΣ πρώην της εν Τροίτζη Μονής            και νυν δε Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόσχας και μεταφρασθείσα πρώτον μεν εκ της Ρωσσικής εις την Γερμανικήν, νυν δε εκ της Γερμανικής εις την Ελληνορωμαϊκήν διάλεκτον ή προσετέθησαν σημειώσεις διάφοροι, και προδιοίκησις περί Κατηχήσεως παρά του Μεταφραστού. Εν Λιψία της Σαξονίας, παρά Ιωάννη Γότλοπ Εμμανουήλ Βρέϊτκοπφ, έτει 1782 (α’ εκδ.). Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Νεκτάριο Πενταπόλεως: α) Πολλαί υποσημειώσεις, άπασαι του Αδαμαντίου Κοραή αποκαλύπτουσιν την βαθείαν γνώσιν των θεμάτων του Χριστιανισμού […] η πρώτη σημαντική προσπάθεια εις τον τομέαν αυτόν [δηλ. την Κατήχηση του Λαού] στην Ορθόδοξη Δογματική και όχι μόνον στα Ηθικά Διδάγματα. [βλ. Βρεττό 1854, α’ μέρος, σελ. 105 – Παπαδόπουλος 486]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 254.         800-1500

802      [ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΣΤΡΑΧΑΝ 1792] Δύο χειρόγραφες επιστολές: α) ΑIτηση του Αρχιεπισκόπου Θεοτόκη (1731-1800) προς την Αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β’ της Ρωσίας (“προς την Μεγάλη Μονάρχη”) όπου ζητά να απαλλαγεί από την Αρχιεπισκοπική Έδρα λόγω ασθενείας. Αστραχάν 23 Μαρτίου 1792. Ένα φύλλο, 1 γραμμένη σελίδα. Στα ρωσικά, χαρτί υπόφαιο υδατοσημασμένο. Διαστάσεις [34×22 εκ.] β) ΔΙΑΤΑΓΜΑ της Αυτοκράτειρας Αικατερίνης Β’ προς τη Σύνοδο ότι έγινε αποδεκτή η αίτηση του Αρχιεπισκόπου Αστραχάν, Νικηφόρου Θεοτόκη, για απαλλαγή του από την έδρα, 27 Απριλίου 1792. Υπογράφει ο γραμματέας της Αρχικαγκελαρίας της Αικατερίνης Β’. Ένα διπλό φύλλο, 3 σελίδες γραμμένες. Στα ρωσικά, χαρτί υπόφαιο υδατοσημασμένο (=άρκτος με πέλεκυς υπό το στέμμα) με αρ. Νο 519. Ο Ν. Θεοτόκης υπηρέτησε 6 χρόνια στο Αστραχάν (1786-1792) στις εκβολές του Βόλγα. Μαζί με τον Ευγ. Βούλγαρη ενίσχυσαν την παρουσία των Ελλήνων στη Νότια Ρωσία και το πρόγραμμα της “Πεφωτισμένης Δεσποτείας” της Μ. Αικατερίνης. (2)       500-700

803      [ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ] HΤΟΙ ΤΗΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΡΣΕΩΣ […] ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ […] Ενετίησιν 1799, παρά Nικολάου Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. Λείπει η σελ. τίτλου. Σητόβρωτο στο κάτω περιθώριο εσωτερικά (από σελ. 159-212). [βλ. Λαδά Β’ τόμος, σελ. 235, αρ. 166. Σχ. 4ο, νεώτερη βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 3-16+572 [δεμ. μαζί] ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΙΔΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, με 2 αναδιπλ. πίνακες. σ. 216.  400-600

804      [ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ – ΚΟΡΑΗΣ] ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ – LES CARACTERES DE THEOPHRASTE d’après un manuscrit du Vatican, contenant des Additions qui n’on pas encore paru en France, traduction nouvelle par CORAY, chez J.J. Fuchs, de l’imprimerie de Baudelot et Eberhart, Paris 1799. (Παράλληλο κείμενο ελληνικό και γαλλικό, μτφρ. και σχόλια του Α. Κοραή. Πρόλογος στα γαλλικά υπό τον τίτλο “Στους Ελεύθερους Έλληνες των Ιονίων Νήσων”). [βλ. Παπαδόπουλος 5594 & Βρετός ΙΙ. 109, όχι ΕΒΕ]. Νέα δερμάτινη βιβλιοδ. με γωνίες, σ. 76+344.           1000-1200

805      [ΚΟΡΑΗΣ ΑΔ. – ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ], ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ, μέρος δεύτερο, οις προσετέθησαν σημειώσεις και των αυτοσχεδίων στοχασμών περί της Ελληνικής παιδείας και γλώσσης ακολουθία, τυπ. Ι.Μ. Εβεράρτου, εν Παρισίοις 1801. Περιέχει 7 χαλκογραφίες, πρωσοπογραφίες ανδρών (Αλκιβιάδης, Σωκράτης, Μάρκελλος, Μιλτιάδης κ.ά.), [βλ. Ηλιού 1810.44]. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο, μικρή φθορά στα άκρα της ράχης, σ. λα’+488.          190-280

806      [ΒΛΑΝΤΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ] ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΝΕΠΩΤΟΣ, ΒΙΟΙ ΕΞΟΧΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ […] μετά και σημειώσεων τινών αναγκαίων […] Ζωσιμάδων. Βενετία 1801, Α’ έκδοση, παρά Πάνω Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων. Λείπουν: η σελ. τίτλου (σ. 1-2) η αφιερωτική επιστολή (σ. 3-8) καθώς και οι α’-β’. [βλ. Ηλιού σ. 13]. Χαρτόδετο εποχής, σ. 272.            150-200

807      [ΚΟΡΑΗΣ] ΠΕΡΙΕΧΟΝ: ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, οις προσετέθησαν και βραχείαι σημειώσεις και στοχασμοί αυτοσχέδιοι περί της Ελληνικής παιδείας και γλώσσης, εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου, εν Παρισίοις 1805. [βλ. Ηλιού 1805.87]. Σύγχρονη βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 425.  300-400

808      [ΚΟΡΑΗΣ] ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ: ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, οις προσετέθησαν και βραχείαι σημειώσεις και στοχασμοί αυτοσχέδιοι περί της Ελληνικής παιδείας και γλώσσης, εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου, εν Παρισίοις 1805. [βλ. Ηλιού 1805.87]. Άκοπο αντίτυπο. Δερματόδετο με γωνίες, σ. 425+κατάλογος συνδρομητών.  500-600

809      ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΟΛΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ βιβλία 8, (τ. 8+2 – πλήρης σειρά), [βλ. Ηλιού 1805.49-54 (1-6 τόμοι από τον 1ο τόμο λείπει ο χάρτης & 1806.38-39, 1806.52-53]. Δερματόδετη σύγχρονη βιβλιοδ. (10) 800-1000

810      [ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓ. – ΓΕΝΟΥΗΝΣΙΟΣ], ΓΕΝΟΥΗΝΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ εξελληνισθέντα μεν εκ της Λατινίδος φωνής υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως […] εν Βιέννη της Αουστρίας εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη, 1806. Σύγχρονη βιβλιοδ., σ. 224.          450-650

811      ΚΟΥΜΑΣ Κ.Μ., ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΩΝ εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθεισών υπό Κ.Μ. Κούμα Λαρισσαίου, τόμος 7ος, Περιέχων Σύνοψιν της Σφαιρικής Τριγωνομετρίας και τα Στοιχεία της Αστρονομίας, τυπ. Γεωργ. Βενδώτου, εν Βιέννη της Αυστρίας, 1807. [βλ. Ηλιού 1807.59 & 1807.60]. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 269+1 αναδιπλ. πίνακας.  150-200

812      ΠΟΛΥΑΙΝΟΣ – ΚΟΡΑΗΣ, ΠΟΛΥΑΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΟΙ ΟΚΤΩ, τυπ. Ι.Μ. Εβεράρτου, εν Παρισίοις 1809. Επιμέλεια Αδαμαντίου Κοραή. Κριτική έκδοση Α. Κοραή. Στον πρόλογό του (σελ. β’) αναφέρει την παρούσα ως 3η έκδοση (1η 1589, 2η 1690). [βλ. Ηλιού 1809.41]. Βιβλιοδ. εποχής, σ. φ1λ.+2+ι_+453+1χ.α.            300-400

813      [ΦΩΣΚΟΛΟΣ] POESIE DI UGO FOSCOLO D’IPPOLITO PINDEMONT E DI GIOVANNI TORTI, Milano 1813, A’ έκδοση, (κολοβή σελίδα τίτλου). σ. 8+135+1.        90-180

814      ΠΑΤΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΟΥΣΑ του εξ Αθηνών […] επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή, τόμος τέταρτος, εν Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1817. Αυθεντική βιβλιοδ., σ. 416.           70-140

815      [MYΘOΛOΓIA – ΜΕΓΔΑΝΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Δ.], ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ Ή Συλλογή της μυθικής Ιστορίας των παρά τοις αρχαίοις Έλλησι μυθολογουμένων Θεών και της κατ’ αυτήν αλληγορίας, επιμελώς φιλολογηθείσα εκ διαφόρων Ποιητών και Συγγραφέων και φιλοπόνως και εντάκτως συντεθείσα παρά Χαρισίου Δημητρίου Μεγδανότ του εκ Κοζάνης, τυπ. Μ. Τράτνερ 1818. Με 7 χαλκογραφίες εκτός κειμένου και μία στην προμετωπίδα “Η εν Ολύμπω Συνέλευσις”. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 609.         250-450

816      ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦ., ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ συντεθέντα παρά Στεφάνου Κομμητά του εκ Φθίας, ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, περιέχουσα την Ιστορίαν των Θεών, την ιεροπραξίαν την προς αυτούς, και την ιστορίαν των Ηρωϊκών αιώνων. Εν Πέστη, παρά τω Ματθαίω Τράττνερ, 1827. Αυθεντική χαρτονένια βιβλιοδ. εποχής, σ. 596.            120-180

817      ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦ., ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ συντεθέντα παρά Στεφάνου Κομμητά του εκ Φθίας, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, περιέχουσα τα αναγκαιότατα συμβεβηκότα εις την ιεράν Εκκλησίαν, οίον το κήρυγμα της πίστεως, τους διωγμούς, τας αιρέσεις, τας συνόδους, και τλ., Εν Πέστη, παρά τω Ματθαίω Τράττνερ, 1827. Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές, σ. 258.  80-130

818      [ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦ. – ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ συντεθέντα παρά Στεφάνου Κομμητά του εκ Φθίας, ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, περιέχουσα εν επιτομή της Παλαιάς και Νέας Γραφής την ιστορίαν, διηρημένην εκατέραν εις ιστορίας εξήκοντα και δύο, Εν Πέστη, παρά τω Ματθαίω Τράττνερ, 1827. Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές, σ. 184   70-130

819      [ΦΩΣΚΟΛΟΣ] PECCHIO GIUSEPPE, VITA DI UGO FOSCOLO, Lugano 1833. Αφιερωμένο στους Ελεύθερους Έλληνες. Με ex libris του Κ. Παρθένη. Σητόβρωτο στα εσωτερικά περιθώρια, ελαφρά οξείδωση, δεμ., σ. 288. 75-120

820      [ΚΟΡΑΗΣ] ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ, εκδίδοντος Ιακώβου Ρώτα, τυπ. Κ. Ράλλη, 1839. (Οι σελ. 57-58 & 307-314 φττπ.). Στα περιθώρια κάποιων λίγων σελίδων σημειώσεις με μελάνι. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σ. 314.            100-140

821      ΑΡΜΕΝΗΣ ΒΡΑΪΛΑΣ Π., ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ, ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ, Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του τυπ. Α. Κορομηλά, 1879. Καλλιτεχνική βιβλιοδ., χρυσές ακμές, σ. 193         100-150

822      ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΓΕΝΝΑΔΕΙΩ εις μνήμην αείδιον του Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, εν Αθήναις τη 23η Απριλίου 1926, Παρίσι. Με αφιέρωση πιθανότατα του σ. στον Αλ. Ράλλη. Σ. 39.      65-95

823      ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ Γ.Π.,            ΤΟ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΡΑΗ, τυπ. Α.Α. Παπασπύρου, (1949). Με αφιέρωση του σ. Σ. 59.     1-…

Βλέπε και: 3, 539, 612

 

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [824-863]

824      [ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΟΙΟΥ “ΗΡΑΚΛΗΣ” 1821] Ενενήντα δύο φωτογραφίες, αναπαραγωγή του χειρογράφου ημερολογίου του (μάχιμου) πλοίου “Ηρακλής” του Σπετσιώτη Αργύρη Αναγνώστου Χατζηαργύρου. Περίοδος: Απρίλιος 1821 – Δεκέμβριος 1822. Το ημερολόγιο έγραφε ο Κύπριος εθελοντής Ιωάννης Φραγκούδης. Το πρωτότυπο απόκειται στην Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Αθηνών. Φύλλα 92. Σ. 1-99+4 (λείπουν οι σελ: 13, 20, 27, 33, 46, 54-59). Διαστάσεις [26×19 εκ.] σε κουτί. (92)           150-200

825      [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔ.] Χειρόγραφη επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τον Δημητράκη Κολιόπουλο (=Δ. Πλαπούτας). Τον καλεί να στρατολογήσει πολεμιστές για να τον ενισχύσει στην Πολιορκία της Πάτρας. Η επιστολή απεστάλη από την Κόρινθο στις 18 Απριλίου 1822. “Καπ. Δημητράκη Κολιόπουλε σε ασπάζομαι αδελφικώς, ομοίως και όλους τους άλλους Καπεταναίους και στρατιώτες. Εις τας δύω ή τρεις ώρας της ημέρας αναχωρώ […] στάσου γενναίος, κ’ με μάτια ανοιχτά, μάλιστα δια τους φίλους να ήσαι παρατηρητής προσεκτικός. […] Υπογεγραμμένη, 1 φύλλο, μία σελίδα γραμμένη, συνολικά 18 στίχοι. Σε πλαίσιο με παράθυρο και οπισθίως ορατό το βουλοκέρι. Διαστάσεις [21×16 εκ.]          2500-3500

826      [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔ. – ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ Δ.] Χειρόγραφη επιστολή του Θ. Κολοκοτρώνη προς τον Δημητράκη Κολιόπουλο (=Δ. Πλαπούντα) από το Σαραβάλι (κοντά στην Πάτρα). Του αποστέλλει το Δίπλωμα της Χιλιαρχίας του που του είχε στείλει, η Διοίκηση του εύχεται να ζήσει και να αξιωθεί και το βαθμό του Στρατηγού και τον καλεί να πάρει όλους τους στρατιώτες από Δημητζάναν και να έλθη το γρηγορότερων. Η επιστολή απεστάλη από το Σαραβάλι “εκ της Πολιορκίας Πατρών” στις 10 Ιουνίου 1822. “Αδελφέ και γενναιότατε Χιλίαρχε, Δημητράκη […] Σε ασπάζομαι αδελφικώς – Ιδού σου περικλείω το Δίπλωμα της Χιλιαρχίας σου όπου ταύτη την ώρα με εστάλη παρά της Διοικήσεως […]. Υπογεγραμμένη, ένα φύλλο, μία γραμμένη σελίδα 13 στίχων. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [27,5×18,5.]     2500-3500

827      “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Επτά φύλλα: Μεσσολόγγιον 25 Ιουλίου – 16 Αυγούστου 1824. Τα τεύχη: οι αριθμοί 61 έως και 67 συνεχόμενοι. Με ίχνη υγρασίας. σ. 7 τετρασέλιδα.   650-900

828      [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Θ.] FRIEDEL A., Λιθογραφία έγχρωμη υδατογραφημένη, “THEODORE COLOCOTRONI”, γ’ έκδ., Λονδίνο 1827. Διαστάσεις [30,2×24,2 εκ.]        300-350

829      [ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Ν.] FRIEDEL A., Λιθογραφία έγχρωμη υδατογραφημένη, “NOTIS (CONSTANTINE) BOTZARISI”, γ’ έκδ., Λονδίνο 1827. Διαστάσεις [30×23,5 εκ.]       250-300

830      [ΚΟΛΕTΤΗΣ ΙΩΑΝ..] FRIEDEL A., Λιθογραφία έγχρωμη υδατογραφημένη, “JOHANNES COLLETTIS”, γ’ έκδ., Λονδίνο 1827. Διαστάσεις [32×24 εκ.]  200-250

831      ΦΙΛΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εν Ναυπλία, εκ της τυπογραφίας Θ. Κονταξή και Ν. Λουλάκη, 1834. Υγρασία στα φύλλα, φθορές στα τελευταία (σελ. 386-399). Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 399.          180-360

832      [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ι. Θ.] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ήτοι ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ από 1821 μέχρι 1827, συλλεγέντα μεν υπό του υποστρατήγου Ιωάννου Θ. Κολοκοτρώνη, εκδοθέντα υπό Χ.Ν. Φιλαδελφέως, τυπ. Χ. Νικολαΐδου, 1856. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 622.          90-180

833      ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ κατά τους πρότερους βιογράφους, τα επίσημα έγγραφα και άλλας αξιοπίστους ειδήσεις, τυπ. Νικήτα Πάσσαρη, 1867. Με ξυλογραφία του Καραϊσκάκη προ της σελ. τίτλου και κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σ. 152.         90-180

834      ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η ΗΡΩΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ από του έτους 1821-1828, τόμος Α’ & Β’ [δεμ. μαζί], τυπ. Άγγελου Καναριώτου, 1874. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 384+338+κατάλογος συνδρομητών.        90-180

835      ΒΑΡΘΟΛΔΗΣ Κ.Μ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέρος δεύτερο, Από του Κυβερνήτου (Καποδίστριας) μέχρι της ενηλικιότητος του Βασιλέως Όθωνος, 1828-1833, μεταφρασθείσα εκ του γερμανικού υπό ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, εκδ. Ανδρέας Κορομηλάς, 1876. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 807.      50-70

836      ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ., ΛΟΓΟΙ ΕΙΚΟΣΙ θέμα έχοντες ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ 1821, εκφωνηθέντες εν τη πλατεία της “Ομονοίας”, τυπ. Α.Ν. Καστριώτου, 1886. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 216.      80-100

837      ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, επιθεωρηθείσα και επιδιορθωθείσα υπ’ αυτού του συγγραφέως, εκδ. γ’, Παναγιώτη Ασλάνη, τυπ. της “Ώρας”, 1888. τ. 4 (δεμ. σε 2 τόμους με τα αρχικά τους εξώφυλλα). Στον Α’ τόμο ολοσέλιδη φωτ. του Σπ. Τρικούπη. Βιβλιοδ. εποχής, χρήζει επιδιόρθωσης. (2)     80-90

838      [ΚΟΡΑΗΣ] ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ των μετά θάνατον ευρεθέντων, τόμος 7ος περιέχων ΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΕΣΤΑΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΣΥΧΙΟΥ της εκδόσεως Αλβέρτη, επιμέλεια Ν.Μ. Δαμαλά, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889. Φθορές στην βιβλιοδ., σ. 152.          40-50

839      POUQUEVILLE F.C.H.L., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ήτοι Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μτφρ. Ξ. Ζυγουρά, εκδ. Αθ. Τζελάτου και Γ. Φέξη, τυπ. Α.Ν. Γρίμη, 1890, (1ος & 2ος τόμος δεμ. μαζί). Ολοσέλιδες ξυλόγραφες εικόνες των Νικολάου Σουλιώτη, Λάμπρου Βεΐκου, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Λάζαρου Κουντουριώτη, Ρήγα Φεραίου κ.ά. Δεμ., σ.295+319.            50-100

840      JURIEN DE LA GRAVIERE, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (τόμος 1ος) – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (τόμος 2ος), [τ. 2, δεμ. μαζί], μτφρ. μετά προλεγομένων και σημειώσεων υπό ΚΩΝΣΤ. Ν. ΡΑΔΟΥ, μετά εικόνος του συγγραφέως στον πρώτο τόμο, εκδ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου 1890 ο πρώτος τόμος, και εκδ. Ιωάννης Νόταρης 1894 ο δεύτερος τόμος. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 430+339.          60-90

841      ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, από της ενάρξεως της τελευταίας Κρητικής Επαναστάσεως μέχρι του πέρατος του πολέμου, γραφείσα επί τη βάσει επισήμων εγγράφων και των ασφαλεστέρων πληροφοριών, εκδ. Γεωργ. Δ. Φέξη, 1897. Με ξυλογραφίες και εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 1179.            180-320

842      ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, συγγραφέντα μεν υπό Φωτίου Χρυσανθακόπουλου πρώτου υπασπιστού του Θ. Κολοκοτρώνη, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1899, τ. 2. Δεμ., σ. 562+483. (2)         60-90

843      ΛΟΡΔΟΣ ΜΠΑΫΡΟΝ, ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, μτφρ. Στέφανου Μύρτα, τυπ. Ε. & Ι. Μπλαζουδάκη, 1924. Αριθμημένη έκδ. 419/425. Με ολοσέλιδη εικόνα του Βύρωνα. Δεμ., σ. 116.           25-30

844      MILLER WIL., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ (1821-1921), μτφρ. εκ της Αγγλικής υπό Κώστα Καιροφύλλα, έκδ. Εταιρίας “Τύπος”, 1924. Δεμ., σ. 198.      55-75

845      [ΒΥΡΩΝ] PUAUX RENE, LE TOMBEAU DE LORD BYRON, Paris 1924. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 38/550. Σκίσιμο στην τελευταία σελίδα και οπισθόφυλλο. σ. 88.       70-80

846      ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, έκδοσις της εκατονταετηρίδος εικονογραφημένη, μετά προλόγου Κωστή Παλαμά, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης 1925, τ. 4 δεμ. μαζί. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 264+274+278+312.            90-180

847      ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ μετά πολλών εικόνων (Απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, Νοσοκόμοι και Κομπογιαννίται, Οι Φιλέλληνες του 1821, Η Χολέρα του 1854, Αι στολαί του τακτικού στρατού, Αι Αθήναι κατά το 1850, Ιστορία ενός Άσματος, Ο Παπουλάκης, Εκστρατεία Ιερέων, Ο Βύρων εν Ελλάδι, Η Ένωσις της Επτανήσου), τυπ. Εστία. Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., χρήζει επιδιόρθωσης, σ. 659.     50-60

849      ΣΠΥΡΟΜΙΛΙΟΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1825-1826, (εις τιμήν της εκατονταετηρίδος της εξόδου της Ηρωικής Φρουράς), έκδ. 1926. Δεμ., σ. 151.            80-160

850      ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η ΗΡΩΪΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ήτοι σκηναί εν Ελλάδι από του έτους 1821-1828, εκδ. Παπαδημητρίου & Δελής, 1927. Ανατύπωση της α’ έκδ. του Λονδίνου (1861) με πολλές εικόνες ειδικά σχεδιασμένες για την α’ έκδοση. Σ. 736.        50-60

851      ΦΩΚΑΣ ΔΗΜ., Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ 1827-1927 (Εκατονταετηρίς Ναβαρίνου), έκδοσις Ναυτικής Επιθεωρήσεως 1927. Ολοσέλιδη εικονογράφηση και 1 αναδιπλ.             χάρτης στο τέλος. Σ. 126+1.   65-85

852      ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜ., ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ιστορική, δογματική και κριτική έρευνα επί τη βάσει των ανεκδότων αρχείων, μετά εκατόν εξήκοντα φωτοτυπιών και εικόνων, τόμος πρώτος ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από της Αλώσεως μέχρι της 3 Σεπτεμβρίου 1843 (1453-1843), εκδ. Δημητράκου. Πλούσια εικονογράφηση, αναδιπλούμενα έγγραφα. σ. 508+16.            50-70

853      ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, τυπ. Αγγ. Κλεισιούνη, 1938. Βιβλιοδ. τέχνης “Γρυπαετός”, σ. 76.   45-65

854      ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Μεγάλες Μορφές: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 1792-1828, εκδ. Μ. Βασιλείου, 1941. Ολοσέλιδες εικόνες Φώτη Κόντογλου. Λινόδετο, σ. 203.      50-80

855      [ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞ.], Δύο βιβλία για τον Α. Υψηλάντη: ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΣΤΑ, “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 1792-1828”, εκδ. Μ. Βασιλείου, 1941. [μαζί] ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ., “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΗΡΩΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ”, εκδ. Ελευθερουδάκης, [χ.χ.]. Δεμ. (2)    60-80

856      [ΠPΩTOΨAΛTHΣ E.], ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ THΣ EΠANAΣTAΣEΩΣ, Επιμελητής της εκδόσεως Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης, εκδ. Γ. Τσουκαλά, 1955-57, 20 τόμοι. Στον 20ό τόμο (σελ. 221-274) περιέχει κατάλογο Φιλελλήνων. (20)        100-200

857      [ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ], Επέτειος εξόδου Μεσολογγίου, επέτειος θανάτου Βύρωνος. Πρόγραμμα εκδηλώσεων. σ. 1. [μαζί] ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,         ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (φυλλάδιο). σ. 4. (2) 15-20

858      ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Ο ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, εκδ. “Διόνυσος”, [χ.χ. 1970 περ.]. Πρόλογος και εξώφυλλο Κυριάκου Α. Κάσση. Πανομοιότυπο “Λαϊκής” εκδόσεως φυλλάδων (45 φύλλα), [1915-1920 περ.], εικονογραφημένη από τους Σ. Χρηστίδη και Μ. Παπαγεωργίου. σ. 783.           50-75

859      “ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΕΫΤΙΕ”, Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ, ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ, παρουσίαση και εισαγωγή Στέλιος Α. Παπαδόπουλος, σχόλια πινάκων Αγάπη Α. Καρακατσάνη, έκδ. Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1971. Με 11 σχέδια και 69 υδατογραφίες. Φωτογραφίες Μ. Σκιαδαρέση και Κ. Πασχαλίδη, καλλιτεχνική επιμέλεια του ζωγράφου και χαράκτη Τ. Κατσουλίδη. Σχ. Πλάγιο φύλλο, λινόδετο με χάρτινο κάλυμμα, σ. 107.   90-180

860      [ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ποίημα απλούν περιέχον την εκστρατείαν του Ομέρ Πασά, Ρουσί Πασά, Ισούφ Πασά, και Ισμαήλ Πασά, εναντίον      της Δυτικής X. Ελλάδος, τον αποκλεισμόν του Μεσολογγίου και τέλος την καταστροφήν των Τούρκων ήτις συνέβη κατά το 1822 […] Δεύτερον, την εκστρατείαν του Σκόνδρα και του Ομέρ Πασά, εναντίον της ιδίας επαρχίας […], εν Μεσολογγίω, εκ της Τυπογραφείας Δημ. Μεσθενέως, 1824. Το ποίημα έγραψε ο Στασινός Μικρούλης και ο Σπυρίδων Παιδάκος το τύπωσε εις το εξώφυλλον σφραγίς της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, έτος 1821. Φωτοτυπική επανέκδοσις Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος, 1971. Σ. 24.           25-30

861      ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ., Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΤΟ 1821, έκδ. 1972. Με ένα δισέλιδο σχεδιάγραμμα της μάχης. Άκοπο. Σ. 73         30-45

862      ΝΑΒΑΡΙΝΟ – 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1827, Πανομοιότυπο, έκδ. Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος, 1977, για τα 150 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Έκδοση 350 αντιτύπων. Κείμενο – επιμέλεια Ι.Κ. Μαζαράκης. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. λυτά φύλλα, σ. 4+7 εικ. εκτός κειμένου.     90-140

 

863      ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ”. Mνημειακή προσωπογραφία χαρακτική σε χαλκό (τεχνική εξέλασης – ανάγλυφη μορφή) με προσθήκη χρώματος και προστατευτικού βερνικιού, υπογεγραμμένο, 1983. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [53×42 εκ.]      1800-2500

Βλέπε και: 36, 875, 797, 872, 687, 759, 570, 600, 864, 211, 240

 

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [864-878]

864      “L’ETOILE”, Παρίσι 4 Μαΐου 1827. Η εφημερίδα μας πληροφορεί ότι «Υπάρχουν δύο Εθνικές Αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, η μία στην Αίγινα και η άλλη στο Καστρί (η αρχαία Ερμιόνη). Προτάσεις δε αμφοτέρων περί προσεχούς συναθροίσεως δεν καρποφόρησαν. Η πρώτη αποτελείται από 72 μέλη και η δεύτερη από 84. Επίσης μαθαίνουμε από τα σύνορα της Μοραβίας ότι ο πρίγκηψ Αλέξανδρος Υψηλάντης ο οποίος από το 1821 ήτανε δέσμιος στο φρούριο Μονγκάζ ανέκτησε την ελευθερία του».   80-100

865      ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ, Περίοδος Α’, Σύνοδος Α’, 1844-1845 & Σύνοδος Β’ 1845-1846, τ. 2, τυπ. Γ. Βλασσαρίδου, 1846. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 815. (2)       80-120

866      [GRECIA – Θυρεός], Θυρεός Ελληνικός, (Σταυρός, εθνόσημο, κορώνα και δάφνες), [1850 περ.], “Βασίλειον της Ελλάδος”, τύπ. Μιλάνο, λιθ. Bartotti. Διαστάσεις [20,5×13,5 εκ.]           45-60

867      ΟΥΑΙΛΑΝΔΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, [περιλαμβάνει και το Σύνταγμα της Ελλάδος (υπογράφεται από: Όθωνα, Κ. Κανάρη, Α. Λόντο, Δρ. Μάνσολα, Λ. Μελά) μετά ιστορικής εισαγωγής], τυπ. Νικ. Αγγελίδου, 1855. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 359. 100-200

868      [ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1835-1886)], Προσωπογραφία του Έλληνα διπλωμάτη. Ξυλογραφία σχεδιασμένη από τον Rochlitzer, [1860 περ.]. Συνοδεύεται από βιογραφικές πληροφορίες (όπισθεν). Διαστάσεις [15×15 εκ.]      20-30

869      [MONTENEGRO] “L’ILLUSTRAZIONE POPOLARE”, Ξυλογραφία, “IL PRINCIPE E LA PRINCIPESSA DEL MONTENEGRO”, [1879 περ.]. Διαστάσεις [23,5×15,5 εκ.]      45-60

870      ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, βιογραφία, εκδ. Γ. Φέξη, 1896. Δεμ., σ. 384.   80-120

871      [ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ] “LE PETIT PARISIEN”, 2/5/1897, “La Guerre Turco-Greque”, (εικόνες από: Μάχη στην Λάρισα, Συμπλοκή στα σύνορα, Χάρτης εμπολέμου Ελλάδος, Υπουργοί Στρατιωτικών των δύο χωρών, Έλληνας στρατιώτης & Τούρκος στρατιώτης).  60-70

872      ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡ., ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ, τριμηνιαίον Περιοδικόν Σύγγραμμα, συντασσόμενον και εκδιδόμενον υπό Σπυρ. Π. Λάμπρου, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, τ. 16, 1904-1916, (12 αυθεντικοί τόμοι και 3 σε φωτοτυπική ανατύπωση Βασ. Ν. Γρηγοριάδη). Εικόνες εντός κειμένου. Στον τόμο του 1904 αναδιπλ. πίνακας με την υπογραφή του Δημητρίου Παλαιολόγου του Πορφυρογέννητου, τυπωμένος με κόκκινο μελάνι και δεύτερος αναδιπλ. πίνακας πανομοιότυπο “Ο       Αχελώος, Εφημερίς Πολιτική της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος […] Εν Βραχωρίω τη 24 Φεβρουαρίου 1822”, υπογράφει ο Αρχιμανδρίτης της Επικρατείας Ν. Λουριώτης. (15)       90-120

873      ΜΕΝΤΖΟΣ Β.Γ. – ΚΥΡΙΑΖΗΣ Δ.Γ., ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΑΒΔΟΥΛ ΧΑΜΗΤ του Β’ ή Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ (1876-1909), μετά 50 εικόνων από πηγάς αυθεντικάς, Κωνσταντινούπολη 1909. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 670.          100-200

874      ΝΕΕΖΕΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μτφρ. εκ του Γερμανικού, εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Α. Κορομηλά, 1911. Σ. 264.            90-180

875      ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τόμος Α’ 1821-1865 & τόμος Β’ 1865-1900, [τ. 2 δεμ. μαζί], έκδ. 1922-1923, μετά 215 προσωπογραφιών και αυτογράφων. Βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σ. 295+288.       70-80

876      [ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ] ΚΑΡΟΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ, ΟΛΓΑ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 22 Αυγούστου 1851 – 19 Ιουνίου 1926, έκδ. [1934]. Με χειρόγραφη αφιέρωση της Ιουλίας Ν. Καρόλου. Πάμπολλες φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Οι εικόνες φιλοτεχνήθηκαν από τον φωτοτσιγκογράφο Ε. Χαλκιόπουλο. Σ. 406.  60-90

877      ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 1824-1935, έκδ. της εφημερίδος των Αναπήρων Στρατού. Με εικόνες εντός κειμένου και πολλές διαφημίσεις εποχής. Σ. 388.            80-90

878      ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ, έκδ. 1937. Έκδοση 250 αντιτύπων, αρ. 109. Σ. 144.          45-60

Βλέπε και: 844, 836, 832, 613, 639, 603

 

57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –

Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [879-889]

879      [ΜΑΧΗ ΛΑΧΑΝΑ – ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ] Προσωπογραφία, παλιά φωτογραφία, του Ανθυπολοχαγού (του 3ου Λόχου του 2ου Συντάγματος Πεζικού από τη Λαμία) Μακρόπουλου Πέτρου (1890-1913). Απεβίωσε στη πολύνεκρη μάχη του Λαχανά (Β’ Βαλκανικός πόλεμος) 21/6/1913 (8.500 Έλληνες νεκροί). Ήταν αδελφός του Δημάρχου Λαμιέων Ι. Μακρόπουλου. Σε πλαίσιο (χρήζει συντήρησης), διαστάσεις [50×60 εκ.]       80-120

880      [ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, 1913] “L’ILLUSTRATION”, Παρίσι 22 Μαρτίου 1913. Ολοσέλιδο εξώφυλλο “La Famille Royale de Grèce à Salonique” φωτογραφία του Βασιλέα Γεωργίου της Βασίλισσας και του διαδόχου Κωνσταντίνου. (Στην ελεύθερη Θεσσαλονίκη, λίγες μέρες πριν την δολοφονία). Eπίσης Απελευθέρωση των Ιωαννίνων και πανοραμική άποψη της πόλεως. Άρθρα και φωτογραφίες. Σχ. Φύλλου.           60-70

881      ΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ, ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 1912-1913, γεγονότα, εκθέσεις, έγγραφα, επίσημοι μαρτυρίαι, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1914. Με αφιέρωση Α. Κέφαλος. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Δεμ., σ. 360  50-100

882      [KΩNΣTANTINOYΠOΛH – “L’ILLUSTRATION”, Πέντε τεύχη: 24 Απριλίου, 8 & 15 Μαΐου, 12 Ιουνίου, 3 Ιουλίου. Εκτενή άρθρα και φωτογραφίες με τα γεγονότα γύρω από την Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη. Σχ. φύλλου. (5)     60-80

883      KYRIAKIDES EPAMINONDAS, LA GRECE ET LA GUERRE EUROPEENNE, NEUTRALITE NEFASTE, lib. Eleutheroudakis & Bart, 1916. Με αφιέρωση του σ. Φθορές στα εξώφυλλα, σ. 103.       50-60

884      ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Δ. ΝΟΤΗΣ, Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΛΗ, διάλεξις γενομένη εν τω θεάτρω “ΟΛΥΜΠΙΑ”, τη 14 Ιουνίου 1918, A’ επετείω της αποκαταστάσεως της Κρατικής ενότητος εν Ελλάδι. Σ. 23.   30-40

885      ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ιστορική μονογραφία, έκδ. 1923. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σ. 15+134.           45-50

886      ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ, Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΙΤΑΛΙΑ, τυπ. Γαληνάκη, 1924 (Προφητικό του Ιταλικού επεκτατισμού). Σ. 111.         45-60

887      ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ξ., Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, ιστορική επισκόπησις, έκδ. 1925. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 422. 90-180

888      ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΠΥΡ., Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 1929. Η εικών του Μητροπολίτου Χρυσόστομου, οι τίτλοι, τα αρχικά στοιχεία και τα τελικά κοσμήματα εσχεδιάσθησαν από τον Κωστήν Παρθένη. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Με αφιέρωση του σ. (σε λυτό φύλλο). Φθορές στην ράχη, σ. 221.   70-120

889      ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1912, γενική γεωγραφική ανασκόπησις, έκδ. της εφημερίδος “Ελληνική”, Μάρτιος 1932. Δεμ., σ. 150+1 αναδιπλ. χάρτης.   80-120

Βλέπε και: 501, 402, 626, 896, 584, 643, 579, 248, 339

 

 

58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [890-898]

890      [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 1894 ΧΑΝΙΑ], Δύο χειρόγραφα σημειώματα του νεαρού τότε δικηγόρου Ε. Βενιζέλου για υπόθεση νομική (“επιταγή”) προς το Ειρηνοδικείο Χανίων. Η υπόθεση αφορά τους Μπιλάλ Νταουστάκη κτηματία, κατά Χαλήμ Μαϊστράκη γραμματέως του Δήμου Χανίων και Ιβραήμ Μπεζεντζάκη ταμία του Δήμου Χανίων. Υπογεγραμμένο, δύο φύλλα, (2 σελίδες + 1 φύλλο, 1 σελίδα), σχ. Α4.      950-1400

891      [ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ] Πρόσκληση του πολιτικού κέντρου του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον καθηγητή Γ. Κρέμο δύο ημέρες προ των εκλογών όπου εξελέγη βουλευτής Αττικής, 6 Αυγούστου 1910. Με στρογγυλή σφραγίδα. Ένα φύλλο, μία γραμμένη σελίδα.            50-80

892      [ΣΥΝΘΗΚΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1913], “L’ILLUSTRATION”, Παρίσι 9 Αυγούστου 1913. Ολοσέλιδο εξώφυλλο με φωτογραφία του Βασιλέα Κωνσταντίνου και του Ε. Βενιζέλου. (Συνάντηση στο Μέτωπο Βασιλέως – Πρωθυπουργού για χάραξη πορείας), άρθρο φωτογραφίες. Σχ. Φύλλου.      60-80

893      [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε.] Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ. Προσωπογραφία του Ε. Βενιζέλου και χάρτης της Ελλάδος, τσιγκολιθογραφία, 1922 του Δ. Κοκότση, τυπ. “Εστία”. Μικρά σκισίματα στα περιθώρια. Διαστάσεις [50×35 εκ.]           50-80

894      [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ – ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ], (ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1935). Το περιοδικό “MIROIR DU MONDE”, 9 Μαρτίου 1935, περιέχει ενδιαφέρουσα πολιτική ανάλυση για την Ελλάδα εκείνης της εποχής. (Βενιζέλος, Παπαναστασίου, Πλαστήρας, Κονδύλης, Τσαλδάρης). Με φωτ. των πρωταγωνιστών. Σχ. φύλλου.    50-60

895      [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘ.] Χειρόγραφη επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου “Χαλέπι, 2 Ιανουαρίου 1935”, προς τον Γ. Φικιώρη που αφορά τις επαναληπτικές εκλογές στο Νομό Λακωνίας. Σ. 4+ο φάκελος.           100-150

896      ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ (ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ), έκδ. “Καθημερινής”, 1935. Δεμ., σ. 384.            70-140

897      [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ] ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ Ι.Δ., ΑΓΑΠΗΣΕ ΠΟΤΕ. Oλόκληρη η προσωπική και καθαρώς ιδιωτική ζωή του Βενιζέλου, Η μεγάλη φωτεινή διαδρομή του από πού ξεκίνησε και που και πως έφθασε, οι αγάπες και τα μίση του, οι οδύνες και οι χαρές του, έκδ. “Ελευθέρας Σκέψεως”, Ηράκλειον Κρήτης, 1936. Εικόνες εντός κειμένου, πανομοιότυπα επιστολών. Δεμ., σ. 192.         60-70

898      DIMITROV THEODORE, BULGARIA AND THE LEAGUE OF NATIONS, Historical Documents 1920-1923, Geneve 1986. Κείμενα γαλλικά και αγγλικά. Με αριθμημένες φωτογραφίες, χάρτες και πανομοιότυπα εγγράφων. Πανόδετο, σ. 896.       40-60

Βλέπε και: 411

 

59. Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [899-917]

899      HITLER ADOLF, MEIN KAMPF (Mon Combat), traduction exacte de l’édition integrale, Paris [χ.χ., 1939 περ.], τ. 2 [δεμ. μαζί], Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 656.     60-90

900      ΑΒΕΡΩΦ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τυπ. Γερ. Σ. Χρήστου. 1939. Δεμ., σ. 446.            50-80

901      ΤΟΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ., ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ, εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939. Σχέδια εντός κειμένου. Με χειρόγραφη αφιέρωση. Προλογίζεται από τον Ιωάννη Μεταξά. Σ. 303.         25-35

902      [ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΗΞΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ], AUSWARTIGES AMT 1939/41 Nr. 7, Βερολίνον 1941. (Περιλαμβάνει το διάγγελμα του Φύρερ προς τον Γερμανικόν Λαόν, Διακοίνωσις της Κυβερνήσεως του         Ράιχ προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν κ.ά.). Σχ. 4ο μεγάλο, σ. 223.           80-90

903      “ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΑΤΥΡΑ”, Ευθυμογραφικό τεύχος εμπνευσμένο από την κωμικότητα της Ιταλικής νοοτροπίας, σε χρονογραφήματα: Βάρναλης, Πωπ. και άλλοι, σε Σκίτσα: Δημητριάδης, Μπέζος, Καστανάκης, Παυλίδης, Πολενάκης, Τερζόπουλος, Κυριαζής, επιμέλεια Ευάγγελου Μπιτσαξή και Κ. Στασινόπουλου, 1941, [χ.α.σ.]. [Δεμένο μαζί] ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 1947. Με εικόνες των φρικιαστικών εγκλημάτων που διεπράχθησαν στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1944. Σ. 48.  80-120

904      ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤ. (ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ), ΒΡΟΝΤΑΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΟΣ Από τη θρυλική εποποιία των Τεμπών, εκδ. “Τα Νέα Βιβλία”, 1945. Ξυλογραφίες Α. Τάσσου. Σ. 82.           90-130

905      ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, εκδ. “Επίκαιρα”, τυπ. Πυρσός για λογαριασμό των “Φίλων του Βιβλίου”, 1945. Δεμ. μαζί με το πρωτότυπο εξώφυλλό του, σ. 80.  40-50

906      ΚΥΡΟΥ ΑΧΙΛ., Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, εκδ. “Αετός”, 1946. σ. 167. [δεμ. μαζί του ιδίου] Η ΕΛΛΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ, εκδ. “Αετός”, 1945. σ. 267. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ, εκδ. “Αετός”, 1945. σ. 191. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.   70-110

907      ΑΞΙΩΤΗ ΜΕΛΠΩ, ΑΘΗΝΑ 1941-1945, ξυλογραφίες της ομάδας “Χαράκτες Εθν. Αντίστασης”, εκδ. Καραβία 1945. [μαζί της ιδίας] ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΕΣ 1886-1945, εκδ. Μαρή & Κοροντζή, 1945. Με ονομαστικό κατάλογο των νεκρών της Πρωτομαγιάς του 1944. (2)          70-100

908      ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, μετά συλλογής ιστορικών και λαογραφικών ανεκδότων των ετών 1940-1944, εκδ. Π. Δημητράκου, [1946 περ.]. T. 4 δεμένοι μαζί με τα αρχικά τους εξώφυλλα.         90-180

909      ΑΙ ΘΥΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, 4 γλωσσών (Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ρωσικά), Α’ έκδ. 1946. Με πάμπολλες φωτ. και έγχρωμους χάρτες. Σχ. φύλλου, πανόδετο, με την πρωτότυπη κουβερτούρα, σ. 180.      150-250

910      [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ] ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ προς τας Νομαρχιακάς, Περιφερειακάς, Τοπικάς, Συνδικαλιστικάς κ.λ.π. επιτροπάς, τους Συνδικαλιστικούς ομίλους και τα Συνδικαλιστικά στελέχη του Δ.Σ. Κόμματος. Τετράφυλλο, υπογράφεται από τον Γραμματέα του Συνδικαλιστικού Τμήματος της Κ.Ε. του Δ.Σ.Κ. Λάμπη Ν. Βολανάκη. Εν Αθήναις 12 Μαΐου 1947.          60-80

911      [ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤ.], ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, συλλογή Αντώνη Γούναρη, τυπ. Γ. Αλεξάκη, έκδ. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αλβανικής Εποποιίας, 1947. Με φωτ. των πρωταγωνιστών εκτός κειμένου και άλλες εντός κειμένου. Σ. 192.      40-50

912      ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΠΕΡΙ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΛΟΥΤΗΣΑΝΤΩΝ και των συνεπειών εκ της εφαρμογής του Νόμου τούτου επί του Τεχνικού Κόσμου Βορείου Ελλάδος, 10 Απριλίου 1948. Με υπογραφές και σφραγίδες. Σ. 5.     20-25

913      [ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ] Τρία έγγραφα: “Εν Χαλκίδι 21/2/1948”, “Εν Χαλκίδι 14/2/1948”, “Εν Χαλκίδι 17/3/1948”, όπου οι αιτούντες, ως ανταρτόπληκτοι, ζητούν βοήθεια από την πολιτεία. (3) 20-25

914      [ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ] Δύο έγγραφα: Το πρώτο απευθύνεται στον Σωτήριον Αντωνίου Ζούμβελην όπου του απονέμεται πιστοποιητικόν για την αντιστασιακή του δράση,         υπογράφεται από τον Χ.Ρ. Αλεξάντερ (Ανώτατος Αρχηγός των Συμμάχων Δυνάμεων της Μεσογείου). Το δεύτερο είναι αίτηση του Σ.Α. Ζούμβελη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών για αναγνώριση της αντιστασιακής του δράσεως. Με χαρτόσημο και σφραγίδα. (2)        25-30

915      ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ (1940-1941), έκδ. 1964 και με έγχρωμο αναδιπλούμενο χάρτη των επιχειρήσεων του Ελληνοϊταλικού πολέμου στο τέλος του βιβλίου. Σ. 224.      40-50

916      ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΜΜ., ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ 1941-1945, έκδ. 1946, τ. 3. Βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες, σ. 1829. (3)           90-120

917      KOLONOMOS Z. – VANGELI-VESKOVICH, THE JEWS IN MACEDONIA DURING THE SECOND WORLD WAR (1941-1945), Collection of Documents, Skopje 1986, τ. 2. Με εκτενή πρόλογο και περιλήψεις των εγγράφων και στα αγγλικά. Τα κείμενα είναι στα Σκοπιανά. (2)        90-140

Βλέπε και: 561, 723, 565, 766, 346, 347, 593, 223, 348

 

60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [918-940]

918      [ΠΑΠΑΓΟΣ Α.] Δακτυλόγραφη μονοσέλιδη επιστολή του Στρατάρχη Α. Παπάγου προς καθηγητή με ευχές, 13/2/1950. Υπογεγραμμένη. Διαστάσεις [22×16,5].   1-…

919      [ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞ.], “ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ” 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1952 – 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1953, Οικονομική Πολιτική, Στρατός και Ασφάλεια, Η Διεθνής Θέσις της Ελλάδος, έκδ. 1953. Σ. 226+διαγράμματα και εικόνες.         25-30

920      [ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛ.], Επιστολή του στρατάρχη Αλ. Παπάγου, Προέδρου Κυβερνήσεως (με την υπογραφή του) προς τον Βουλευτή Μεσολογγίου κ. Χ. Ευαγγελάτον, Αθήναι 23 Ιουνίου 1953. Σ. 1.          35-40

921      [ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ – Η ΦΑΝΕΛΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ] Έρανος 1954, φάκελος “Η Φανέλα του Στρατιώτου” και με το βασιλικό έμβλημα καθώς και έγγραφο με την υπογραφή της Φρειδερίκης που δηλώνει ότι λυπάται που δεν μπορεί να είναι τις ημέρες του Εράνου μαζί με τα συνεργεία που θα τον πραγματοποιήσουν. (2)    20-25

922      ΚΥΡΟΥ ΑΛΕΞΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, έκδ. 1955. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 468.            50-80

923      “ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ” Μηνιαίο Θεωρητικό – Πολιτικό Όργανο για την Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση, τεύχος 1, Γενάρης 1956. Σ. 48.           25-35

924      ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ Ν.Σ., Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ.Σ.Ε. ΣΤΟ 20ό ΣΥΝΕΔΡΙΟ, εκδ. “Ζώγια”, 1956. Σ. 142.            30-40

925      ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΕΩΝ, ΑΘΗΝΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1957, αριθ. φύλλου 9, ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ… (Αντισοβιετικό). Σ. 9.         20-25

926      [ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ] Από τα “Επίκαιρα Εικονογραφημένα” με τίτλο ΕΙΡΗΝΗ – ΦΙΛΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, έκδ. 1959. Με πολλές φωτ. του προέδρου των Η.Π.Α. Ν. Αϊζενχάουερ, της Βασιλικής Οικογενείας της Ελλάδος και άλλων προσωπικοτήτων της εποχής. Διανέμεται δωρεάν υπό της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Διαστάσεις [52×74 εκ.]     20-25

927      ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΑΓΩΝΟΣ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, έκδ. 1961. Με φωτογραφίες των νεκρών του Κυπριακού Έπους. Σχ. 4ο, σ. 410+74 παράρτημα+1 αναδιπλ. χάρτης.         60-80

928      [ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ] Μικρό αρχείο με εφημερίδες: “Το Βήμα” 26, 28 & 29/5/1963 [μαζί] “Αθηναϊκή” 23, 24, 27, 28, & 29/5/1963 & 1/6/1963 [μαζί] “Νίκη” 23, 24, 25, 27, 28, 29 & 30/5/1963. Δέκα έξι φύλλα εφημερίδων αναφερομένων (πρωτοσέλιδα) στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. (16)   80-120

929      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ECONOMIC AND SOCIAL ATLAS OF GREECE, ATLAS ECONOMIQUE ET SOCIAL DE GRECE, εκδ. “Κέντρο Οικονομικών Ερευνών”, 1964. Με αφιέρωση συνεργάτου του έργου Β. Λ. Κούκης. Σχ. Φύλλου, σ. 508.          150-250

930      [ΟΔΗΓΗΤΗΣ – ΚΝΕ 1968-1974] Παράνομα υλικά της Κ.Ν.Ε. της περιόδου 1968-1974. Πανομοιότυπα όλα τα 44 φύλλα του “Οδηγητή” Όργανο της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος Ο.Κ.Ν.Ε., καθώς και προκηρύξεις, τρυκ κ.ά. Δεμ., σχ. 4ο, σ. 303.            100-200

931      [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ] ΟΧΥΡΟ “ALAMO” 1836, Η ηρωική αντίσταση 189 Τεξανών έναντι 2000 Μεξικανών. Έργο του Διομήδη Κομνηνού (ο πρώτος πεσών στο Πολυτεχνείο). Σχέδιο με μελάνι σε χαρτί. Απεικονίζει την γνωστή μάχη στο Οχυρό Iλάμο. Υπογεγραμμένο [χ.χ., 1971-73 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [ 33,5×21,5 εκ.].    900-1500

932      [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ] Μικρό αρχείο με εφημερίδες – αποκόμματα του Νοεμβρίου 1974 (ΤΑ ΝΕΑ κυρίως και ένα φύλλο της εφημερίδας ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ), 5 φύλλα. (5)     25-30

933      [ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, “Η ΠΟΡΕΙΑ”] Πέντε τεύχη του περιοδικού Η Πορεία, βδομαδιάτικη πολιτική επιθεώρηση, διευθυντής Μανώλης Γλέζος. Αριθμός τεύχους 4, 5, 7 & 8 του 1974 και αρ. 12 του 1975. Αρθρογραφούν: Ε. Παππά, Θ. Πάγκαλος, Β. Δαμιανάκου, Θ. Ρετζής, Α. Νάσιουτζικ κ.ά. (5)          45-65

934      [ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ] Αφίσα του Ε.Κ.Κ.Ε. (=Επαναστατικό Κομουνιστικό Κίνημα Ελλάδας) για τη πορεία του Πολυτεχνείου. Σύνθεση με αριθμημένη φωτογραφία. Νοέμβρης 1975. Διαστάσεις [70×100 εκ.]         50-80

935      [ΚΥΡΚΟΣ Λ. – Κ.Κ.Ε. Εσωτ.] Αφίσα για συγκέντρωση στο Αιγάλεω και ομιλία του Λεωνίδα Κύρκου [1976 περ.]. Διαστάσεις [50×70 εκ.] 50-80

936      ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ-ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓ., ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΤΤΕΣ, ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, τόμος Α’ & Β’ [1977]. (2)        60-80

937      10 AΦIΣΣEΣ TOY EKKE – Mεταπολιτευτικές (1975-1978) Διαστ. 50X80 και μεγαλ.         130-180

938      10 AΦIΣΣEΣ TOY KKE – Mεταπολιτευτικές (1975-1978) Διαστ. 50X80 και μεγαλ.           130-180

939      ΡΟΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ 1967-1975, έκδ. 1978. Λεύκωμα με σχέδια του καλλιτέχνη περιόδου 1967-1975. Σχ. πλάγιο, [χ.α.σ.].      40-60

940      [ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ] 29 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, έκδ. 8 1/2, [χ.χ.], πρόλογος Βασ. Βασιλικός. (Τα 11 πρώτα ποιήματα έχουν γραφτεί όταν βρισκόταν στην παρανομία και τα υπόλοιπα 18 μετά την καταδίκη του στις φυλακές). σ. 32.    40-60

Βλέπε και: 422, 292, 740

Advertisements

About spanosrarebooks

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΟΣ SPANOS EDITIONS ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ -ΤΕΧΝΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ BYZANTINE - POST BYZANTINE - HISTORY - ART - SCIENCE - REPRINTS - FACSIMILES ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΑΝΟΣ SPANOS RARE BOOKS ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 15ου - 20ου ΑΙΩΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ * ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ * ΕΚΘΕΣΕΙΣ ANTIQUE AND RARE BOOKS, ENGRAVINGS AND MANUSCRIPTS, 15th - 20th CENTURY AUCTIONS * CATALOGUES * EXHBITIONS ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ logo2 BIBLIOPHILIA ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. ΙΔΡΥΣΗ 1976 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ QUARTERLY REVIEW ON HISTORY AND BOOKS' SURVEY - RETROSPECTIVES. FOUNDED 1976. CHIEF EDITOR: XANTHI PROESTAKI.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s